ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Prevence rizikového chování

Strategie prevence  rizikového chování dětí a mládeže ve městě
odbor školství, informací a kultury

Prevence rizikového chování (záškoláctví, vandalismus, agrese, šikana, kyberšikana, gambling, užívání návykových látek, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, rasismus a další) je důležitou součástí výchovy našich dětí. Zejména na základních školách, kde děti tráví většinu dne, je této oblasti věnována značná péče a pozornost. Ze zákona jsou tzv. Minimální preventivní programy zakotveny do školních vzdělávacích programů. Za jejich tvorbu a realizaci zodpovídá ředitel školy a školní metodik prevence.

Strategii prevence řeší i samospráva města, která dlouhodobě financuje mnohé preventivní programy a odborné služby ze svého rozpočtu. 

Z důvodu zefektivnění a sjednocení postupu zadala Rada města zpracování komplexního projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže“, časově vymezeného na léta 2016 až 2018.

Projekt zpracovalo PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství Praha 5, do praxe byl zaveden s novým školním rokem 2016/2017.

Jde o kontinuální program zaměřený na výchovu ke zdravému životnímu stylu a rozvoj pozitivního sociálního chování, na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech diagnostiky a řešení krizového chování, akceptuje významnou roli rodičů a široké rodiny při výchově dětí, nepomíjí všeobecnou prevenci zaměřenou na širší populaci.

Projekt je koncepčně rozdělen do dvou rovnocenných částí:

Volnočasové aktivity realizované na území města pro děti a mládež a Systém prevence rizikového chování v rámci Minimálních preventivních programů základních škol a v oblasti spolupráce školy a rodiny.

Kvalitní nabídku zájmových aktivit garantují příspěvkové organizace zřízené a  financované městem, Městský dům dětí a mládeže a Čelákovická sportovní, jejichž činnost je zaměřena především na práci s dětmi a mládeží. Stejně tak dotační programy, kterými město podporuje sportovní kluby a spolky jsou cíleny k této věkové skupině.  

Je třeba počítat s tím, že existují a budou existovat děti a mladí lidé, pro které nejsou nabízené programy atraktivní či dostupné. Specifická selektivní prevence je zde na místě. Systematické a cílené působení odborníků na školní mládež je velmi významnou a nepominutelnou složkou i tohoto projektu. Jeho realizace byla svěřena osvědčeným odborníkům, týmu JUDr. Karla Kašpara, jehož pilotní projekt probíhal v minulých letech na základní škole v Kostelní ulici.

Zcela zabránit výskytu rizikového chování dětí není možné. Ve shodě a společným úsilím všech, kteří se v této oblasti angažují, je však možné rizika oddálit či snížit.  

Město, jako zřizovatel základních škol,  je připraveno i nadále vytvářet pro prevenci rizikového chování našich dětí podmínky. Rada města schválila 2. etapu realizace projektu na období září 2018 - červen 2020 a dále na období září 2020 až červen 2022.    

 

Pracovní skupina

11.8.2017 13:45:06 - aktualizováno 15.2.2022 15:02:25 | přečteno 396x | jana.pezlova | Celý článek
 
11.8.2017 13:32:14 - aktualizováno 14.2.2022 12:24:00 | přečteno 396x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load