ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Projekt Prevence rizikového chování dětí a mládeže Čelákovice 2016 – 2018

Celakovice znak
Projekt
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Čelákovice 2016 – 2018

Úvod

Samospráva města Čelákovic pozorně sleduje a dlouhodobě vyhodnocuje vývoj situace v oblasti rizikového chování v rámci svého území. Je zřejmé, že současná situace neodpovídá představám zastupitelů města a občanů. Častým terčem kritiky je poškozování majetku města a majetku občanů, výskyt osob pod vlivem návykových látek na veřejných místech, zneužívání tabákových výrobků a alkoholu nezletilci. 

Na základě výše uvedených faktů se rozhodla Rada města Čelákovic zadat zpracování projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“ a zabezpečit jeho následnou realizaci.

Projekt je zpracován v rozsahu požadavků vedení města a je zaměřen na žáky základních škol, jejich pedagogy, na rodiče žáků a na obyvatele města.

Proč celoměstský projekt prevence rizikového chování?

Město Čelákovice již dlouhodobě realizuje a financuje ve spolupráci s různými institucemi řadu aktivit zaměřených na potírání a minimalizaci výskytu patologických jevů. Vzhledem k jejich roztříštěnosti je složité vyhodnocovat jejich efektivitu. Chybí přehled, který by umožňoval sledovat alespoň základní penzum poskytovaných informací a získávaných kompetencí cílových skupin v oblasti prevence rizikového chování.

Na základě poznatků získaných z každodenní pedagogické a poradenské praxe, z realizace aktivit v rámci minimálních preventivních programů (MPP) škol lze konstatovat velký zájem žáků o informace související s projevy, které jsou označovány jako rizikové chování. Některé z nich jsou nedílnou součástí dnešní doby a mladá generace mnohdy marně hledá odpovědi na své otázky. Jejich rozhodování často vychází z neúplných, nepřesvědčivých, tendenčních a manipulativních informací či nedostatečné znalosti problematiky ze strany některých rodičů i pedagogů. Nezřídka se setkávají i se zlehčujícím či přímo propagujícím přístupem některých blízkých lidí, nebo lidí, kteří jsou vnímáni jako tzv. celebrity, ty se mnohdy stávají jejich vzory. Rovněž vzhledem k časté zaneprázdněnosti rodičů dochází k situacím, kdy nemají představu o prostředích, ve kterých se jejich děti pohybují, o problémech, které jejich děti řeší (osamění, neúspěch, obavy z budoucnosti, obavy z nezaměstnanosti rodičů, ze zklamání, z rozpadu životních jistot, apod.), a o alternativách únikových cest z každodenní reality života (virtuální svět, drogy, adrenalinové činnosti, party, sebepoškozování apod.). V souvislosti s tím se může vytvářet prostor pro pochybnosti, beznaděj a experimentování.  

Na základě zkušeností z praxe je nezbytné vytvořit širokou informační základnu s ambicí oslovit a zapojit co největší počet mladých lidí a občanů města
Ke zvýšení efektivity realizovaných preventivních aktivit je důležité, aby sdělované informace byly podpořeny lékařskými a sociologickými výzkumy, pedagogickými znalostmi a praktickými zkušenostmi z oblastí výchovy, odpovídajícím vědomím odpovědnosti za svá jednání a právním stavem v dané problematice. Efektivnost aktivity je přímo úměrná pedagogickým a přesvědčovacím dovednostem lektora, jeho znalostem problematiky, jeho životními zkušenostmi, důvěryhodností a schopností odpovídajícím způsobem reagovat na otázky dětských i dospělých posluchačů. Pak lze předpokládat, že kombinace předaných znalostí a kompetencí umožní dětem a mládeži základní orientaci v náročných životních situacích a zvýší pravděpodobnost jejich správných rozhodnutí.

Optimálním řešením se jeví využití systému primární prevence v základních školách, který plošně působí na věkovou skupinu 9 – 15 let. Slabým místem současného systému je určitá nesystémovost a nekoordinovanost preventivních aktivit, což nepřispívá k jejich objektivnímu hodnocení, a není zřejmé, jakou úroveň a kvalitu informací přináší jednotlivým věkovým skupinám. Zároveň je potřebné rozšířit působení systému o osvětu rodičů, dětí, učitelů a pedagogů volného času. Důvodem je skutečnost, že mnozí rodiče i pedagogové nemají odpovídající informace o trendech rizik souvisejících s výchovou současné mladé generace a o prostředí, ve kterém se pohybuje.

Situace v oblasti rizikového chování na území města samozřejmě souvisí i se systémem represivních opatření. Problematika ochrany veřejného pořádkubylakonzultována s vedením města za účasti velitele Městské policie (MP) Čelákovice. Z konzultací vyplynulo, že za současných materiálních a personálních podmínek a stávajícího legislativního stavu nelze předpokládat výraznější zvýšení účinnosti již prováděných opatření. Prováděná opatření MP jsou zcela v mezích jejich zákonného oprávnění a nelze požadovat jejich překročení.

Možnosti využití represivních opatření ze strany Policie ČR vychází z vymezené působnosti jednotlivých útvarů a reálných personálních a materiálně technických podmínek. Vzhledem k vývoji globální bezpečnostní situace lze předpokládat, že priority Policie ČR na úseku ochrany veřejného pořádku budou směrovány zejména na úkoly související s ochranou obyvatelstva před teroristickými útoky a předcházení projevům rasové nesnášenlivosti. Plnění uvedených úkolů nepochybně zatíží i místně příslušný útvar Obvodního oddělení Policie ČR Čelákovice, což samozřejmě odčerpá kapacity z úkolů plněných v rámci ochrany veřejného pořádku.

Nelze ani předpokládat možnost zintenzivnění aktivit specializovaných útvarů, např. Národní protidrogové centrály (NPDC). Ta plní úkoly centrálního policejního garanta v boji proti drogám v České republice, vyhledává, odhaluje, dokumentuje a objasňuje nedovolenou výrobu, dovoz, vývoz, převoz, obchod a šíření zakázaných látek v případech, kdy tato jednání mají charakter organizovaného zločinu v rámci celé České republiky a mezinárodní policejní spolupráce.

Obsahové zaměření projektu

Obsahové zaměření projektu je charakteristické snahou motivovat děti a mladistvé k minimalizaci projevů rizikového chování, k pozitivnímu přístupu k životu a ke zdravému životnímu stylu.

Projekt rovněž akceptuje významnou roli rodičů a široké rodiny ve výchově dětí. Vytváří podmínky pro získání nezbytných informací a znalostí rodičů při hodnocení rizikovosti jednání svých dětí, při správné a efektivní „rodičovské“ reakci.

Umožňuje v rámci dalšího vzdělávání pedagogů napomáhat vytvářet podmínky pro jejich připravenost a správnou reakci na nové situace, se kterými se setkávají ve vzdělávacím procesu.

Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti výstupů projektu je nezbytné neustále vzdělávat a školit pedagogické pracovníky v oblastech diagnostiky, řešení rizikového chování a v možnostech preventivního působení na žáky.

Na vzdělávání v problematice rizikového chování musí navazovat dostatečná a atraktivní nabídka volnočasových aktivit. Z pohledu zadavatele projektu se jedná
o střediska volného času, o sportovní kluby a kulturní zařízení působící na území města.

Systém preventivního vzdělávání a nabídka organizovaných volnočasových aktivit nepochybně pozitivně ovlivní tvorbu žebříčku životních hodnot mladé generace.

Dlouhodobé cíle realizace projektu jsou:

- snížit míru kriminality na území města;

- motivovat rodiče dětí k aktivní účasti na řešení projevů rizikového chování;

- minimalizovat případy narušování veřejného pořádku;

- zkvalitnit vztahy v třídních kolektivech a zvýšit sociální dovednosti žáků.


Z pohledu krátkodobých cílů lze předpokládat pozitivní ovlivnění cílových skupin:

- v hodnocení a řešení náročných životních situací;

- ve způsobu trávení volného času;

- v upřednostňování zdravého životního stylu;

- ve zvýšení profesních dovedností pedagogických pracovníků;

- ve zvýšení informovanosti rodičů v oblastech potenciálních rizik spojených s výchovou dětí.


A) Volnočasové aktivity realizované na území města pro děti a mládež  
Garant: Městský úřad Čelákovice, odbor školství, informací a kultury

B) Systém prevence rizikového chování v rámci MPP ZŠ a v oblasti spolupráce školy a rodiny
Garant: PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství Praha a základní školy na území města Čelákovice

Je nepochybné, že soudobá společnost přináší množství rizik ohrožujících zdravý vývoj mladé generace. Výchovu je nutné vnímat v komplexním ovlivňování postojů dětí a mladých lidí k jednotlivým rizikům a ve vytváření žádoucích životních hodnot. Školní prostředí vytváří podmínky vhodné pro systematické, dlouhodobé 
a cílené působení.

Na základě kvalitní pedagogické diagnostiky lze včas podchytit příznaky možného rizikového chování a využít specifických pedagogicko-psychologických metod a forem práce k jeho předcházení a minimalizaci případných projevů.

Preventivní aktivity jsou zaměřeny na:

- řešení a pozitivní ovlivňování vztahů v třídních kolektivech (šikana, kyberšikana, ponižování, posměšky, pomluvy, urážky, vulgarity, fyzické ataky, ničení věcí, …);

- řešení individuálních problémů (problémy dospívání, vztahy k druhým, zvládání náročných životních situací);

- odmítání návykových látek (energetické nápoje, alkohol, tabákové výrobky a další nelegální návykové látky pro jejich věk);

- prevenci nedrogových závislostí (PC, mobilní telefony, výherní hrací přístroje, videoloterní terminály…);

- tvorbu žebříčku životních hodnot (společensky žádoucí pořadí);

- prevenci kriminálního jednání (majetková trestná činnost, ublížení na zdraví, vandalismus, trestná činnost se sexuálním podtextem, …);

- vytváření a ovlivňování úrovně právního vědomí (znalost práv a povinností);

- zdravý životní styl.

Předpokládané aktivity projektu:

a) besedy pro žáky;

b) semináře a přednášky pro učitele a pedagogy volného času;

c) besedy a osvětové akce pro rodiče a občany;

d) poradenská a konzultační činnost pro členy samosprávy města, školy a rodiče;

e) peer program; 

f) adaptační výjezdy.

Ad a) Besedy pro žáky
Besedy pro žáky základních škol budou realizovány v rámci „Minimálních preventivních programů“ se zaměřením na témata prevence rizikového chování vhodná pro cílovou věkovou skupinu. Konkrétní program akce bude navržen na základě předchozí diagnostiky třídního kolektivu, připomínek a požadavků vedení školy. Po ukončení akce proběhne její vyhodnocení s vedením školy, třídním učitelem, výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Z každé akce bude zpracováno písemné vyhodnocení, které bude s doporučením a získanými poznatky předáno vedení školy.

Ad b) Semináře a přednášky pro učitele a pedagogy volného času
Semináře pro pedagogy budou zaměřeny na předání poznatků a informací souvisejících s rizikovými formami chování mladé generace. Pedagogové budou mít možnost zvyšovat své profesionální vnímání příznaků rizikového chování žáků, prostor pro uvědomění si možných příčin a důsledků takových projevů a alternativ řešení situace, schopnost kvalifikovaně spolupracovat s rodiči, případně s příslušnými institucemi při řešení a předcházení zjištěných příznaků či projevů patologického chování.

Ad c) Besedy a osvětové akce pro rodiče a občany
Besedy pro rodiče a občany budou zaměřeny na zajištění jejich informovanosti o příznacích a důsledcích rizikového chování dětí, na doporučení na správné reakce při rizikovém chování dětí a mládeže a na nabídku možností řešení konkrétních problémů, včetně možnosti spolupráce se školou, příp. s dalšími institucemi.

Ad d) Poradenská a konzultační činnost pro členy samosprávy města, školy a rodiče
Poradenská a konzultační služba bude realizována na základě požadavků škol a vedení města.

Ad e) Peer program
Peer program směřuje k pozitivnímu ovlivňování názorů a postojů mladých lidí prostřednictvím vrstevníků. V období dospívání nabývá tento vrstevnický vliv značného významu.  Program dává možnost oslovit a pozitivně ovlivnit děti, které se rozhodují mezi nerizikovým a rizikovým chováním. Nabízí dětem identifikační vzorce chování (kde chybí dítěti vzor, může mu ho dát peer aktivista). Do peer programu se dají zapracovat téměř všechna aktuálně ožehavá témata – drogy, násilí, šikana, rasismus, rizikové sexuální chování apod. Je prokázáno, že názory vrstevníků odmítající tyto projevy přijímají děti lépe, než názory dospělých. Program využívá aktivitu dětí, nic jim nepředkládá hotové, za pomocí peer aktivistů musí každou změnu uskutečnit samy.

Ad f) Adaptační výjezdy
Adaptační výjezdové akce jsou určeny třídním kolektivům v případech problémových třídních vztahů, výskytu závažných projevů patologického chování mezi žáky a významných organizačních a personálních změn.

Adaptační výjezdy pro pedagogické sbory jsou realizovány s cílem zvýšit profesní kompetence pedagogů v rámci prohlubování jejich znalostí v práci s třídními kolektivy, individuálního přístupu k žákům vyžadujícím specifické pedagogické vedení a zvyšování úrovně jejich právního vědomí v oblasti školské legislativy, práv 
a povinností. Vzdělávací část výjezdu je doplněna sportovně rehabilitačními aktivitami zaměřenými na dodržování zásad hygieny práce a efektivního odpočinku v rámci přípravy na výkon pedagogických činností. 


PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství

logo PPPKWeberova 213, 150 00 Praha 5
Mob.: 603 294 304, 604 122 097, www.pppk.cz

PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství vzniklo v roce 1997 jako poradenské zařízení specializující se na problematiku dětí, rodiny, školy, partnerských vztahů, pracovních vztahů a každého, kdo potřebuje pomoc a radu při zvládání náročné životní situace. Záměrem bylo vytvořit ucelenou nabídku nadstandardních poradenských služeb na jednom místě. 

Další aktivity PPPK se v době vzniku soustředily na problematiku prevence návykových látek v rámci školní prevence. Vzhledem k dalšímu vývoji, kdy bylo zřejmé, že problematika prevence rizikového chování je mnohem širší než prevence návykových látek, byl v roce 1999 vytvořen otevřený preventivní program s názvem „Sám sebou“, který vycházel z dosavadních poznatků a zkušeností získaných v poradenské a školské praxi. Původní program Sám sebou byl vytvořen na základě požadavku MŠMT ČR autorským kolektivem PaedDr. Z. Kašparová, PaedDr. 

T. Houška a JUDr. K. Kašpar již v roce 1994 a byl akreditován pro výuku v ZŠ a SŠ.  Program Sám sebou je od doby svého vzniku realizován na desítkách škol v rámci celé České republiky.

 Program byl rovněž aplikován jako preventivní program rizikového chování v rámci bývalých okresů, svazků obcí a měst. Postupně byl rozšiřován o další cílové skupiny – pedagogy, rodiče, sociální pracovníky a policisty se zaměřením na specifika rolí a úkolů konkrétní skupiny.

 Poradna spolupracuje s řadou externích odborníků z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky (např. PaedDr. Tomáš Houška, Mgr. Zdeňka Matoušková, PhDr. Miloslav Čedík, Mgr. Eva Burdová, MBA), psychologie (doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc., Mgr. Zuzana Nováková, PhDr. Eva Havlíčková), psychiatrie (doc. MUDr. Jan Cimický, CSc., MUDr. David Kolouch), medicíny (prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.), práva (JUDr. Darina Nagyová, JUDr. Miroslav Borník) a dalších oblastí souvisejících s problematikou rizikového chování (doc. Ing. Renata Štablová, CSc., Mgr. Pavel Daniš).

Reference:

Preventivní programy PPPK byly realizovány v minulých letech např.:

Základní školy

ZŠ Stará Boleslav

ZŠ Kostelní, Čelákovice

ZŠ Hostivice

ZŠ Komenského, Holice

ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou

ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou

2. ZŠ Říčany

ZŠ Juventa, Milovice

ZŠ Mšeno

ZŠ Špindlerův Mlýn

ZŠ Ondřejov

ZŠ Jungmannova, Mělník

ZŠ Šrámkova, Opava

a dalších cca 50 základních škol

Střední školy

Gymnázium Postupická, Praha 4 – Spořilov

Gymnázium Benešov

Gymnázium Vlašim

Gymnázium Brandýs nad Labem

Gymnázium Dr. E. Holuba, Holice

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové

Gymnázium Opava

SOŠ Vlašim

SPŠ a SOU Vlašim

Obchodní akademie Neveklov

VOŠ a SZeŠ Benešov

VOŠ a SPŠ Kutná Hora

SOU Kanina u Mělníka


ikona souboruProjekt PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE Čelákovice 2016 - 2018 -  závěrečná zpráva


PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství
JUDr. Karel Kašpar
Weberova 213, 150 00 Praha 5

11.8.2017 13:35:18 | přečteno 509x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load