ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Projekt Prevence rizikového chování dětí a mládeže Čelákovice 2018 - 2019

Celakovice znak
Projekt
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Čelákovice září 2018 – červen 2019


Úvod


Na základě vyhodnocení dosavadní realizace projektu Prevence rizikového chování dětí a mládeže (dále jen projekt) za období od září 2016 do prosince 2017 uložila Rada města Čelákovice svým usnesením č. 3/2018/6.3.4. ze dne 6. února 2018 připravit podmínky další spolupráce s Pedagogickým, psychologickým a právním poradenstvím Praha, zastoupeným JUDr. Karlem Kašparem, pro jeho pokračování na období září 2018 - červen 2019. Pokračováním v projektu se sleduje zajištění kontinuity ve vzdělávání žáků, pedagogů, rodičů žáků a občanů města v oblasti prevence rizikového chování. Jednotlivé aktivity projektu vedou k motivaci účastníků ke zdravému životnímu stylu a k tvorbě žádoucího pořadí životních hodnot. Nelze ani opominout využití stávajícího odborně organizačního potencionálu a velmi dobré součinnosti čelákovických základních škol, Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace (dále jen MDDM), Odboru školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice (dále jen OŠIK), Městské policie Čelákovice (dále jen MP) a Pedagogického, psychologického a právního poradenství Praha (dále jen PPPK) při předcházení a reakci na případné projevy rizikového chování ve skupině školní mládeže. Jednotné působení se odráží i v hodnocení situace v oblasti rizikového chování školní mládeže na veřejnosti MP. Ta ve sledovaném období nezaznamenala žádný závažný přestupek spáchaný na veřejnosti školní mládeží. Uvedené konstatování vychází z hodnocení realizace projektu Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Komenského, Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Kostelní), MDDM, OŠIK a MP. Projekt naplňuje deklarované a očekávané cíle. Pomohl aktivizovat a sjednotit úsilí vzdělávacích a bezpečnostních institucí zřizovaných městem Čelákovice v oblasti prezence rizikového chování dětí na území města. Přes celkově pozitivní hodnocení realizace projektu je nezbytné konstatovat, že se nedaří aktivizovat rodiče žáků a jejich účast na besedách s odborníky je v porovnání s počty žáků nízká. Spíše lze hovořit o několika stálých účastnících z řad rodičů zpravidla bezproblémových žáků. Ostatní rodiče vyhledávají odbornou pomoc spíše individuálně, a to až v situaci, kdy evidentně nezvládají výchovu svých dětí. Obsahové zaměření projektu


Obsahové zaměření projektu zůstává obdobné jako v předchozích letech. Cílem je minimalizace projevů rizikového chování,k pozitivní přístup k životu a ke zdravému životnímu stylu. Zároveň bude dále vytvářet možnosti zvyšování informovanosti rodičů o problémech jejich dětí a rizicích, se kterými se mohou jejich děti setkávat ve své vrstevnické skupině. Tento projekt rovněž naváže na předchozí projekt i v oblasti vzdělávání pedagogů.


Cíle projektu:

a) dlouhodobé:

- snížit míru kriminality na území města;

- motivovat rodiče dětí k aktivní účasti na řešení projevů rizikového chování;

- minimalizovat případy narušování veřejného pořádku;

- zkvalitnit vztahy v třídních kolektivech a zvýšit sociální dovednosti žáků.

b) krátkodobé:

- v hodnocení a řešení náročných životních situací,

- ve způsobu trávení volného času;

- v upřednostňování zdravého životního stylu;

- ve zvýšení profesních dovedností pedagogických pracovníků;

- ve zvýšení informovanosti rodičů v oblastech potenciálních rizik spojených s výchovou dětí.


Systém prevence rizikového chování v rámci Minimálních preventivních programů základních škol a v oblasti spolupráce školy a rodiny


Garant: PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství Praha a základní školy na území města Čelákovice


Výchovu mladé generace je nutné vnímat v komplexním systému ovlivňování postojů dětí a mladých lidí k jednotlivým rizikům a ve vytváření žádoucích životních hodnot. Na základě poznatků z poradentské činnosti lze konstatovat, že soudobá školní výchova musí v řadě případů a ve stále větší míře doplňovat rodinnou výchovu. Jedná se zejména o oblast emoční, oblast sociálních dovedností a tvorby hodnotového systému. Právě školní prostředí je schopné vytvářet podmínky pro plošné a cílené předávání informací ke společensky uznávaným pravidlům jednání a chování. 

Na základě pedagogické diagnostiky lze včas podchytit příznaky možného rizikového chování a využít specifických pedagogicko-psychologických metod a forem práce k jeho předcházení a minimalizaci rizikových projevů.


Zaměření preventivních aktivit je na:


- řešení a pozitivní ovlivňování vztahů v třídních kolektivech (šikana, kyberšikana, ponižování, posměšky, pomluvy, urážky, vulgarity, fyzické ataky, ničení věcí, …);

- řešení individuálních problémů (problémy dospívání, vztahy k druhým, zvládání náročných životních situací);

- odmítání návykových látek (energetické nápoje, alkohol, tabákové výrobky a další nelegální návykové látky pro jejich věk);

- prevenci nedrogových závislostí (PC, mobilní telefony, výherní hrací přístroje, videoloterní terminály…);

- tvorbu žebříčku životních hodnot (společensky žádoucí pořadí);

- prevenci kriminálního jednání (majetková trestná činnost, ublížení na zdraví, vandalismus, trestná činnost se sexuálním podtextem, …);

- vytváření a ovlivňování úrovně právního vědomí (znalost práv a povinností);

- profesní předpoklady;

- zdravý životní styl.


Formy aktivit projektu:a) besedy pro žáky;

b) semináře a přednášky pro učitele a pedagogy volného času;

c) besedy a osvětové akce pro rodiče a občany;

d) poradenská a konzultační činnost pro členy samosprávy města, školy a rodiče;

e) peer program; 

f) adaptační výjezdy.

Ad a) 
Besedy pro žáky jednotlivých škol jsou zaměřeny na témata prevence rizikového chování, vždy s ohledem na cílovou věkovou skupinu. 

Konkrétní program akce bude navržen na základě předchozí diagnostiky či znalosti třídního kolektivu, připomínek a požadavků vedení školy a třídního učitele. Po ukončení akce proběhne její vyhodnocení s vedením školy, s třídním učitelem, s výchovným poradcem a se školním metodikem prevence. Z každé akce bude zpracováno písemné vyhodnocení, které bude s doporučením a získanými poznatky předáno vedení školy.

Ad b)
Semináře pro pedagogy budou tematicky zaměřeny dle požadavku vedení škol a školského zařízení na předání nových poznatků a informací souvisejících s rizikovými formami chování mladé generace. Pedagogové budou mít možnost zvyšovat své profesionální vnímání příznaků rizikového chování žáků, prostor pro uvědomění si možných příčin a důsledků takových projevů a alternativ řešení situace, schopnost kvalifikovaně a efektivně spolupracovat s rodiči, případně s příslušnými institucemi při řešení a předcházení zjištěných příznaků či projevů rizikového chování. 

Ad c) 
Besedy pro rodiče a občany budou zaměřeny na zajištění jejich informovanosti o příznacích a důsledcích rizikového chování dětí, na doporučení na správné reakce při rizikovém chování dětí a mládeže a na nabídku možností řešení konkrétních problémů, včetně možnosti spolupráce se školou, příp. s dalšími institucemi.

Ad d) 
Poradenská a konzultační služba bude realizována na základě požadavků škol a vedení města.

Ad e) 
Peer program se v 1. etapě projektu osvědčil a být tzv. peerem se stalo mezi žáky poměrně prestižní záležitostí. Žáci dokázali kriticky hodnotit případné prohřešky členů týmu a v některých případech navrhovali doplnění týmu některými spolužáky, případně zrušení členství v týmu za porušení pravidel chování člena peer týmu. Lze konstatovat, že peer program má své opodstatnění a naplňuje cíl, kterým je pozitivní ovlivňování názorů a postojů mladých lidí prostřednictvím vrstevníků. V období dospívání nabývá tento vrstevnický vliv značného významu. Program dává možnost oslovit a pozitivně ovlivnit žáky, kteří se rozhodují mezi nerizikovým a rizikovým chováním. Nabízí jim identifikační vzorce chování (kde chybí dítěti vzor, může mu ho dát peer aktivista). Do peer programu se dají zapracovat téměř všechna aktuálně ožehavá témata - návykové látky, doping, násilí, agresivita, šikana, rasismus, rizikové sexuální chování apod. Je prokázáno, že názory vrstevníků odmítající tyto projevy přijímají děti lépe, než názory dospělých. Program využívá aktivity žáků, nic jim nepředkládá hotové, za pomoci peer aktivistů musí každou změnu uskutečnit sami.

Ad f) 
O adaptační výjezdové akce mají pedagogové zájem v případech problémových třídních vztahů, výskytu závažných projevů rizikového chování mezi žáky a významných organizačních, případně personálních změn. Školy doposud vždy využily možnost ke stabilizaci vybraných třídních kolektivů mimo objekty školy za využití specifického programu zaměřeného na konkrétní problémy. Adaptační výjezdy pro pedagogické sbory jsou realizovány s cílem zvýšit profesní kompetence pedagogů v rámci prohlubování jejich znalostí v práci s třídními kolektivy, individuálního přístupu k žákům vyžadujícím specifické pedagogické vedení a zvyšování )rovně jejich právního vědomí v oblasti školské legislativy, práv a povinností, seznámení s novinkami v oblasti školství a případnými dopady na jejich práci. Vzdělávací část výjezdu je doplněna sportovně rehabilitačními aktivitami zaměřenými na dodržování zásad hygieny práce a efektivního odpočinku v rámci přípravy na výkon pedagogických činností. 
Adaptační výjezdy pro pedagogické sbory jsou realizovány s cílem zvýšit profesní kompetence pedagogů v rámci prohlubování jejich znalostí v práci s třídními kolektivy, individuálního přístupu k žákům vyžadujícím specifické pedagogické vedení a zvyšování úrovně jejich právního vědomí v oblasti školské legislativy, práv a povinností. Vzdělávací část výjezdu je doplněna sportovně rehabilitačními aktivitami zaměřenými na dodržování zásad hygieny práce a efektivního odpočinku v rámci přípravy na výkon pedagogických činností. 


Organizační zajištění projektu

Koordinátor projektu
Městský úřad Čelákovice, Odbor školství, informací a kultury
náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice

Realizátor pro preventivně-vzdělávací akce
PPPK - Pedagogické, psychologické a právní poradenství Praha
Weberova 213, 150 00 Praha 5

Realizátor volnočasových aktivit
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace
Havlíčkova 691/6, 250 88 Čelákovice


Doporučení

1) Zachovat "Pracovní skupinu pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže" ve složení:

zástupce vedení města
vedoucí odboru školství, informací a kultury
vedoucí odboru pro občanské záležitosti
ředitel MP Čelákovice
ředitelka MDDM Čelákovice
PPPK
zástupce ZŠ Komenského
zástupce ZŠ Kostelní

2) Pověřit vedoucí odboru školství, informací a kultury i nadále koordinací aktivit realizovaných v rámci projektu.

3) Vytvářet podmínky pro realizaci projektu v rámci Minimálního preventivního programu ZŠ Komenského  ZŠ Kostelní.

4) Každoročně zpracovávat informaci o realizaci projektu pro potřeby vedení města.PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství
JUDr. Karel Kašpar
Weberova 213, 150 00 Praha 5

26.9.2018 13:28:12 | přečteno 714x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load