ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Projekt prevence rizikového chování dětí a mládeže II Čelákovice 2020 - 2022

                                                                                                       Celakovice znak
Projekt
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Čelákovice září 2020 – červen 2022


Vedení města Čelákovic si uvědomuje svoji část zodpovědnosti za vzdělávání a výchovu mladé generace. Je si vědomo, že bez preventivních aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před společenskými patologiemi, které je aktuálně ohrožují, nelze dosáhnout žádoucí úrovně bezpečnostní situace ve městě. S ohledem na uvedenou skutečnost se vedení města obrátilo na PPPK - Pedagogické, psychologické a právní poradenství Praha, se žádostí o zpracování návrhu preventivního projektu, který by navazoval na předchozí spolupráci při realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice“, který byl úspěšně realizován v letech 2016 – 2018 a dále v letech 2018 – 2019.

Projekt na období 2020 – 2022 je zpracován v rozsahu požadavku města Čelákovic. Smyslem projektu je cílené a systematické vzdělávání žáků v oblastech rizik charakteristických pro jejich věkovou skupinu. V rámci projektu budou žáci připravováni na řešení a rozhodování se v náročných životních situacích. Obsah projektu a jednotlivé preventivní programy vycházejí z dlouhodobých zkušeností a poznatků získávaných realizátorem projektu v rámci škol a školských zařízení v celé České republice. Svoji roli při tvorbě projektu sehrála i velmi dobrá místní znalost prostředí města, škol a školských zařízení. Rovněž vzájemná osobní znalost realizátorů s většinou učitelů ve školách a s rodiči některých žáků zefektivňuje vzájemnou komunikaci a přenos získaných poznatků do praxe.

 Projekt není zaměřen na specifickou prevenci patologických jevů, ale na obecnou prevenci projevů rizikového chování, na vytváření přirozených mezilidských vztahů a zdravého životního stylu. Výchovu dětí je nezbytné vnímat jako komplex dovedností zaměřených na minimalizaci vzniku rizikových situací. Školní prostředí umožňuje dobré podmínky pro systematické, dlouhodobé a cílené působení na děti. Na základě kvalitní pedagogické diagnostiky lze podchytit příznaky možného rizikového chování a následně využít specifických pedagogicko-psychologických metod k jeho předcházení a minimalizaci případných projevů mezi mladou generací. Zobecněním zjištěných příznaků lze stanovit oblast potřebného preventivního působení vůči konkrétním patologiím. Na jedné straně musí preventivní působení varovat iniciátora, na druhé straně musí ostatním poskytnout návod, jak rozeznat škodlivé jednání a zvolit způsob obrany vůči němu. 


S ohledem na specifické problémy dané cílové skupiny jsou preventivní aktivity zaměřeny na řešení a pozitivní ovlivňování: 

- vztahů v třídních kolektivech (tolerance, vzájemná pomoc, spolupráce, předcházení šikaně, posměškům, pomluvám a urážkám),
- individuálních problémů (problémy dospívání, vztahy k druhým, zvládání náročných životních situací), 
- odmítání návykových látek (alkohol, tabák, nelegální NL), 
- prevence nedrogových závislostí (PC, mobilní telefony, sociální sítě, hrací přístroje, ...), 
- tvorby žebříčku životních hodnot (společensky žádoucí pořadí),
- prevence kriminálního jednání (majetková trestná činnost, ublížení na zdraví, vandalismus, ...), 
- tvorby nezbytného právního vědomí (znalost práv a povinností pro danou věkovou kategorii),
- zdravého životního stylu. 


Předpokládané aktivity projektu:

a) odborné semináře a besedy pro žáky
b) realizace peer programu
c) poradenská a konzultační činnost pro vedení města, pedagogy, žáky 
a jejich rodiče   

Ad a)
Besedy pro žáky škol budou realizovány v rámci „Minimálních preventivních programů“ se zaměřením na témata prevence rizikového chování vhodná pro cílovou věkovou skupinu. 
Konkrétní program akce bude navržen na základě předchozí diagnostiky třídního kolektivu, připomínek a požadavků vedení školy a třídních učitelů. Po ukončení akce proběhne její vyhodnocení s vedením školy, s třídním učitelem, 
s výchovným poradcem a se školním metodikem prevence. Z každé akce bude zpracováno písemné vyhodnocení, které bude s doporučením a získanými poznatky předáno vedení příslušné školy a Odboru školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice.     

Ad b)
Peer program dává možnost oslovit a pozitivně ovlivnit žáky, kteří se rozhodují mezi nerizikovým a rizikovým chováním. Nabízí jim identifikační vzorce chování (např. v situaci, kdy dítěti chybí pozitivní vzor, může mu ho dát peer aktivista). Do peer programu se dají zapracovat téměř všechna aktuálně ožehavá témata – návykové látky, doping, násilí, agresivita, šikana, záškoláctví, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, rasismus, rizikové sexuální chování apod. Je prokázáno, že v období dospívání nabývá tento vrstevnický vliv značného významu. Názory vrstevníků odmítajících projevy rizikového chování přijímají děti mnohdy lépe než názory dospělých. 
Lze konstatovat, že v předchozím období sehrál peer program pozitivní roli v zapojení žáků do realizace projektu. Členství v peer týmech se stalo prestižní záležitostí mezi žáky. Vzhledem k uvedenému doporučujeme pokračovat v této formě aktivního zapojení vybraných žáků do každodenního působení na své vrstevníky ve smyslu prevence projevů rizikového chování. 

Ad c)
Poradenská a konzultační služba bude realizována na základě požadavku vedení města, škol a rodičů žáků. 


Cílové skupiny žáků

Město Čelákovice je zřizovatelem dvou základních škol s celkovou kapacitou 1 350 žáků ve věkové kategorii 6 – 15 let. Za rizikový věk pro utváření a možnost pozitivního ovlivnění osobnosti dítěte mimo rodinu lze považovat věkovou skupinu od 10 let.  Z tohoto důvodu navrhujeme zařadit do projektu žáky od 5. do 9. ročníku. 


Školy a třídní kolektivy zařazené do preventivního projektu v období září 2020 – červen 2021

Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace se sídlem: J. A. Komenského 414, Čelákovice, PSČ 250 88

5. ročník – třídy A, B, C, D 
6. ročník – třídy A, B, C
7. ročník – třídy A, B, C
8. ročník – třídy A, B, C
9. ročník – třídy A, B, C

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Čelákovice, příspěvková organizace se sídlem: Kostelní 457, Čelákovice, PSČ 250 88 

5. ročník – třídy A, B, C
6. ročník – třídy A, B, C 
7. ročník – třídy A, B, C, D 
8. ročník – třídy A, B 
9. ročník – třídy A, B, C
Celkově je do preventivního projektu zařazeno 31 třídních kolektivů. 


Školy a třídní kolektivy zařazené do preventivního projektu v období září 2021 – červen 2022

Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace se sídlem: J. A. Komenského 414, Čelákovice, PSČ 250 88

5. ročník – třídy A, B, C, D 
6. ročník – třídy A, B, C
7. ročník – třídy A, B, C
8. ročník – třídy A, B, C
9. ročník – třídy A, B, C

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Čelákovice, příspěvková organizace se sídlem: Kostelní 457, Čelákovice, PSČ 250 88
 
5. ročník – třídy A, B, C
6. ročník – třídy A, B, C
7. ročník – třídy A, B, C 
8. ročník – třídy A, B, C, D
9. ročník – třídy A, B


Organizační zajištění projektu

Koordinátor projektu
Městský úřad Čelákovice, Odbor školství, informací a kultury
náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice


Průběžné vyhodnocení projektu

Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže, zřízena usnesením Rady města Čelákovic č. 26/2018/11.3.14 ze dne 13. 11. 2018 (se změnou předsedy usnesením č. 13/2020/11.3.3 ze dne 12. 5. 2020) ve složení:
předseda - místostarosta I, členové - velitel Městské policie, vedoucí odboru pro občanské záležitosti, ředitelka Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, metodik školní prevence Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, zástupkyně ředitele Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Tajemnicí pracovní skupiny byla určena vedoucí odboru školství, informací a kultury.


Realizátor pro preventivně-vzdělávací akce

PPPK - Pedagogické, psychologické a právní poradenství Praha
Weberova 213, 150 00 Praha 5
Zpracoval: JUDr. Karel Kašpar
V Praze dne 12. srpna 2020

2.11.2020 10:49:14 | přečteno 245x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load