ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Statut domů s PS

Městský úřad Čelákovice – odbor pro občanské záležitosti - sociálních věcí a zdravotnictví

Statut Domů s pečovatelskou službou v Čelákovicích Kritéria pro umisťování občanů do Domů s pečovatelskou službou

I. úvodní ustanovení a účel

1. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se tímto statutem upravuje účel a zásady přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou (dále Jen „DPS")
2. DPS v ul. Kostelní 26, Čelákovice, a Na Hrádku 462, Čelákovice, jsou v majetku Města Čelákovice.
3. Všechny byty jsou vybaveny kompletním sociálním zařízením, kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem, či elektrickým sporákem. Do DPS se stěhují občané s vlastním nábytkem a zařízením.
4. Byty v DPS jsou samostatnými bytovými jednotkami a jsou určeny pro bydlení starších a zdravotně postižených dospělých občanů, zejména občanů žijících osaměle, příjemců pečovatelské služby, občanů, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Tato pomoc je v DPS poskytnuta formou ubytování a pečovatelské služby. Nájem v DPS není určen pro osoby, které jsou z důvodu komplexní ztráty soběstačnosti zcela odkázány na celodenní péči jiné osoby, osobám trvale upoutaným na lůžko, osobám postiženým různými psychózami nebo alkoholikům či jiným osobám, u nichž je předpoklad (dle vyjádření lékaře), že by svým chováním narušovaly soužití obyvatel DPS.
5. Provoz DPS je zajišťován dle „Provozního řádu".
6. V DPS Kostelní 26, Čelákovice, se nachází sídlo Pečovatelské služby Čelákovice s technickým zázemím - prádelna, pedikúra a středisko osobní hygieny. Pečovatelská služba je poskytována občanům v DPS za podmínek a v rozsahu stanoveném v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Za úroveň poskytování pečovatelské služby zodpovídá vedoucí pečovatelské služby.

II. Podání žádostí

1. Žadatel, který se uchází o poskytnutí nájmu v DPS, podává žádost Odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu Čelákovice (dále jen „OOZ") na zvláštním formuláři, vydávaném pro tento účel. Podaná žádost je předána Komisi bytové a sociální k projednání. Komise bytová a sociální poté navrhne zařazení žadatele do seznamu žadatelů o DPS, o kterém rozhodne Rada města, a uvědomí o tom písemně žadatele. Seznam je sestaven podle data přijetí žádosti a každá žádost je doplněna o šetření, zaměřené zejména na sociální a zdravotní situaci žadatele, jeho potřeby a bytovou situaci. Toto šetření provádějí pracovnice OOZ, přičemž šetření je zaměřeno na tyto body:
a) dostupnost stávajícího bytu (poloha, poschodí);
b) sociální zázemí bytu;
c) povaha vlastnictví bytu;
d) osamělost žadatele;
e) rodinné zázemí žadatele;
f) domácí násilí v rodině žadatele;
g) vlastnictví průkazu ZTP, ZTP/P;
h) při sociálním šetření se dále přihlíží ke skutečnosti, zda se žadatel snaží svoji situaci řešit za pomoci rodiny nebo svých dostatečných majetkových poměrů.
2. Přílohou žádosti je doporučení praktického nebo odborného lékaře žadatele - lékař zdůvodní naléhavost přijetí žadatele do DPS. Při přijetí žádosti je žadatel seznámen s pravidly pro zařazení občanů do DPS.
3. Žádost o poskytnutí nájmu v DPS může podat občan způsobilý k právním úkonům, který:
a) dosáhl důchodového věku nebo je mu přiznána plná invalidita;
b) je občanem ČR nebo státním příslušníkem jiného členského státu EU, zaměstnaný na území ČR, který není vlastníkem nemovitosti určené k bydlení;
c) vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a sociálním poměrům vyžaduje úkony pečovatelské služby a je jejich příjemcem, nebo lze předpokládat, že tuto pomoc bude potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu a kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, které mu v jeho dosavadním, méně kvalitním bytě, byly poskytovány;
d) předloží doporučení ošetřujícího lékaře;
e) osaměle žijící žadatel v městském bytu, vrátí na základě vzniku nájmu bytu v DPS, tento byt městu.
4. Žádost o poskytnutí nájmu v DPS může podat i manželská či jiná příbuzenská dvojice, registrovaní partneři, dále druh a družka, pokud oba splňují podmínky poskytnutí nájmu v DPS.

III. Poskytnutí nájmu bytu v DPS

1. Přidělení bytu v DPS schvaluje Rada města Čelákovic na základě doporučení Komise bytové a sociální.
2. Při rozhodování o návrhu přidělit byt žadateli se přihlédne zejména:
a) k celkovému zdravotnímu a sociálnímu stavu žadatele a jeho potřebám;
b) k míře, jakou je odkázán na pomoc pečovatelské služby;
c) k celkovým stávajícím bytovým a majetkovým poměrům žadatele;
d) k době podání žádosti;
e) zda má žadatel uhrazené závazky vůči městu.
3. Nájemní smlouvu nelze uzavřít s občanem:
a) trvale upoutaným na lůžko (pokud se nejedná o manželskou dvojici, kdy péči o takto postiženého občana převezme druhý z dvojice, jíž je poskytnut nájem v DPS);
b) s komplexní ztrátou soběstačnosti odkázaného na celodenní péči a dohled druhé osoby;
c) postiženým psychózami a jinými psychickými poruchami, kteří potřebují dohled a pod jejichž vlivem by byl narušován život v DPS, jako jsou psychopatie s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikománie, bacilonosičství apod.
4. Nájemní smlouvu k bytu v DPS uzavírá Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., na základě rozhodnutí Rady města Čelákovic, a to na dobu neurčitou.
5. V DPS nelze chovat z hygienických důvodů domácí hospodářská zvířata s výjimkou vodících psů nutných pro pomoc slepým občanům. Výjimku může udělit Rada města Čelákovic.
6. Do bytu v DPS nelze přihlásit k trvalému pobytu žádnou jinou osobu nebo rodinného příslušníka nájemce.
7. Užívání bytu v DPS se řídí nájemní smlouvou, provozním řádem a platnými právními předpisy. Výši nájemného v DPS stanovuje dle platných předpisů Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o.

IV. Závěrečná a zrušující ustanovení

1. Tento Statut Domů s pečovatelskou službou v Čelákovicích a Kritéria pro umisťování občanů do Domů s pečovatelskou službou v plném rozsahu ruší ke dni své účinnosti Statut Domů s pečovatelskou službou v Čelákovicích a Kritéria pro umisťování občanů do Domů s pečovatelskou službou schválené Zastupitelstvem města Čelákovic dne 25. 4. 2012.
2. Tento Statut nabývá platnosti schválením v Zastupitelstvu města Čelákovic dne 30. 3. 2016 a účinnosti dnem 1. 4. 2016.

Ing. Miloš Sekyra
místostarosta

Ing. Josef Pátek
starosta
V Čelákovicích dne 30. 3. 2016

9.6.2013 17:26:38 | přečteno 2209x | tana
 
Město Čelákovice
load