ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Etický kodex zaměstnanců PS

Základní ustanovení

 1. Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech zaměstnanců Pečovatelské služby města Čelákovic (dále jen zaměstnanci) a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
 2. Posláním Pečovatelské služby města Čelákovic je zejména umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby , setrvat co možná nejdéle v jejich přirozeném prostředí, usnadnit jim život ve stáří či nepříznivé situaci a žít běžným způsobem života.
 3. Zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv, řídí se platnými právními předpisy a normami, platnými pro výkon jejich povolání.

Etické zásady ve vztahu ke klientům

 1. Zaměstnanci pomáhají lidem, kteří o pomoc požádají, bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.
 2. Zaměstnanci se chovají  zdvořile a přistupují ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reagují na jeho potřeby.
 3. Zaměstnanci respektují důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytují žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.
 4. Každý člověk je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoci.
 5. Zaměstnanci nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup ke klientovi či žadateli nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
 6. Poskytovatel a všichni jeho zaměstnanci se zavazují zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klienta a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Etické zásady ve vztahu k organizaci a ke svým spolupracovníkům

 1. Zaměstnanci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla co možná nejvyšší.
 2. Pokud si zaměstnanec není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným. Zaměstnanci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
 3. Zaměstnanci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.
 4. Základem vztahů mezi zaměstnanci je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním zaměstnancům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před uživatelem sociální služby či žadatelem o službu.
 5. Všichni zaměstnanci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.
 6. Zaměstnanci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.

Etický kodex  je pro každého zaměstnance Pečovatelské služby města Čelákovic závazný a jeho nedodržování bude posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.
9.6.2013 17:16:07 | přečteno 1157x | tana
 
Město Čelákovice
load