ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Město operativně řeší následky mimořádné situace

gymnázium

v objektu základní školy v ulici J. A. Komenského v prostorách gymnázia.
V pátek 20. ledna 2017 se uskutečnilo v prostorách čelákovické radnice jednání, jehož cílem bylo projednat postup při odstranění nevyhovujícího technického stavu v třetím nadzemním podlaží v objektu základní školy v ulici J. A. Komenského 414 v prostorách gymnázia a rovněž vytipovat vhodné náhradní prostory, ve kterých je možné zajistit bezpečnou výuku žáků střední školy, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj.

TECHNICKÝ STAV OBJEKTU J. A. KOMENSKÉHO 414

K havárii na rozvodu tepla v prostorech Gymnázia Čelákovice, příspěvková organizace, došlo ve čtvrtek 12. ledna 2017. Vlivem mrazu došlo k roztrhnutí jednoho kulového ventilu v rozvodu topení, jichž je v objektu celkem 198, a následnému zatečení topné vody do izolace nad sádrokartonovým podhledem. Tato izolace do sebe nasákla vodu a její hmotnost se natolik zvětšila, že došlo k destrukci sádrokartonové konstrukce. Topné potrubí totiž vede půdou nad stropy.

K propadnutí sádrokartonového podhledu došlo v ranních hodinách v době mimo výuku, kdy nebyly v objektu děti, takže jim nehrozilo nebezpečí. Havárií byla na gymnáziu zcela poškozena laboratoř chemie a kabinet, v prostorách základní školy byl poškozen kabinet a mírně učebna přírodopisu. Následně si budovu prohlédl soudní znalec Policie České republiky i statik, kterého objednalo město Čelákovice. Vyjádření statika Ing. Romana Maláče č. 17501 bylo doručeno dne 13. ledna 2017 a bylo předáno rovněž ředitelce základní školy a ředitelce gymnázia.

Statik ve svém vyjádření č. 17501 ze dne 13. ledna 2017 uvádí: „Bezpečné užívání prostor budovy s obdobně řešeným podhledem spočívá ve vyloučení možnosti jakéhokoliv přetížení nosné konstrukce podhledu, zejména úniku vody z rozvodů či zatékání dešťové vody. Pokud přetížení podhledu nebude možné vyloučit, bude nutné zesílit stávající či provést novou konstrukci podhledu tak, aby byla schopna toto přitížení bezpečně přenést.“ Provedení stavby budovy, jejíž provoz byl zahájen v roce 2002, zkoumá Služba kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Souběžně byly nařízeny vizuální kontroly topného systému na půdě i kontrola všech kulových ventilů, které nebyly chráněny tepelnou izolací proti poškození mrazem. Zateplení ventilů nad betonovými stropními konstrukcemi bylo dokončeno dne 19. ledna 2017. Společnost Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., zajišťuje do odvolání pravidelnou kontrolu tlaku v topném systému. S ohledem na termín dokončení stavby a použité technologie bylo nařízeno provedení kontroly topného systému rovněž v objektu Městského bazénu.

O zajištění prohlídky sádrokartonových podhledů byl požádán jejich dodavatel, společnost Knauf, jejíž zástupci provedli prohlídku na místě dne 18. ledna 2017. Stanovisko společnosti bude dodáno do středy 25. ledna 2017. Vzhledem ke kolaudaci objektu školy, která proběhla na počátku roku 2002, se prověřuje, zda sádrokartonová konstrukce vyhovuje v současné době platným normám. Ve dvou poničených místnostech již byly instalovány nové sádrokartonové podhledy dle platných norem.

Řeší se rovněž zatékání do střešního pláště, které bude možné odstranit teprve tehdy, až venkovní teplota bude dlouhodobě vyšší než +5° C. Souběžně jsou vedena jednání s projektanty, kteří zpracují projektovou dokumentaci na nový systém vytápění budovy v 3. nadzemním podlaží. Ten spočívá v novém umístění rozvodů topení v zateplených prostorách v 3. nadzemním podlaží a ve zrušení stávajícího rozvodu v nezatepleném půdním prostoru. Rekonstrukce topných rozvodů a stavební práce budou v prostorách gymnázia probíhat po celé 2. pololetí školního roku 2016/2017. Jejich zahájení bude záviset na průběhu policejního vyšetřování a bude vycházet z platných ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Odhadované náklady na úpravu topného systému a sádrokartonových podhledů včetně tepelné izolace odpovídající současným normám, činí cca 5 mil. Kč a budou hrazeny z rozpočtu města Čelákovic, které je vlastníkem objektu.

NÁHRADNÍ PROSTORY PRO VÝUKU ŽÁKŮ GYMNÁZIA ČELÁKOVICE

V návaznosti na nemožnost využívání prostor gymnáziem jedná město Čelákovice ve spolupráci se Středočeským krajem o zajištění náhradních prostor pro výuku žáků gymnázia. Rada města Čelákovic na své schůzi dne 17. ledna 2017 pověřila místostarostu II okamžitým zahájením jednání ve věci hledání náhradních prostor pro zajištění výuky žáků Gymnázia Čelákovice, příspěvková organizace. Porada za účasti místostarostů města Čelákovic, zástupců Městského úřadu Čelákovice, ředitelky společnosti Q-BYT Čelákovice, ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice, zástupce odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a ředitelky a zástupkyně ředitelky Gymnázia Čelákovice se uskutečnila v pátek 20. ledna 2017.

Gymnázium v Čelákovicích navštěvuje aktuálně 220 žáků a působí zde 35 zaměstnanců. V tomto školním roce je na gymnáziu osm tříd v osmiletém cyklu a dvě třídy ve čtyřletém cyklu. Řešením mimořádné situace ve školském objektu v ulici J. A. Komenského 414 v Čelákovicích, ke které došlo dne 12. ledna 2017, se bude zabývat přímo v budově školy a poté na radnici v pondělí 23. ledna 2017 na společném jednání radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Ing. et Ing. Jan Skopeček a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Radek Coufal za účasti starosty města Čelákovic Ing. Josefa Pátka a ředitelky Gymnázia Čelákovice, příspěvková organizace, Ing. Mgr. Lenky Pehrové.

Pro výuku žáků Gymnázia Čelákovice, příspěvková organizace, budou jako náhradní prostory sloužit dočasně dvě současné šatny žáků gymnázia. Další dvě učebny poskytne Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, z nichž v jedné proběhnou rekonstrukční práce. V odpoledních hodinách může volné prostory v počtu 10–12 tříd pro výuku žáků gymnázia poskytnout Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, která nabídla rovněž i volnou kapacitu školní jídelny pro stravování zhruba 70 žáků gymnázia.

Po dobu tří dnů v týdnu může výuka probíhat v malé tělocvičně Městského bazénu, který spravuje Čelákovická sportovní, příspěvková organizace. Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, vyčlení pro výuku malou klubovnu a variabilně i další prostory. Obdobně poskytne prostory i Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace. Jednání o možném využívání prostor probíhá i se Základní uměleckou školou Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace. V návaznosti na přístup ředitelů příspěvkových organizací jim poděkovala Rada města Čelákovic za součinnost při hledání náhradních prostor pro zajištění výuky žáků gymnázia.

Výuku lze realizovat i v náhradních prostorách, které městu Čelákovice nepatří. Jedná se například o učebny v CMC na náměstí 5. května a Střední odborné škole Čelákovice s. r. o. v ulici U Učiliště. Město Čelákovice je připraveno poskytnout i další prostory, které jsou v delší docházkové vzdálenosti od gymnázia, a to zasedací místnost v Technických službách Čelákovice, příspěvková organizace, v ulici Lipová a klubovnu v hasičské zbrojnici Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice v ulici Prokopa Holého. Jednání ve věci náhradních prostor a organizační zabezpečení výuky dle nových rozvrhů hodin je v kompetenci Gymnázia Čelákovice, příspěvková organizace.

Středočeský kraj, jakožto zřizovatel Gymnázia Čelákovice, příspěvková organizace, nabízí rovněž volné prostory ve svých středních školách – gymnáziu, integrované střední škole a střední zemědělské škole – které působí v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

VÝUKA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ostatní prostory v přízemí a v prvním patře, ve kterých působí Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a odloučené pracoviště Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, jsou pro výuku bezpečné a výuka žáků v nich probíhá bez jakýchkoliv změn.

Město Čelákovice připravuje dostavbu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Proto náhradní prostory ve školském objektu J. A. Komenského 414 může gymnáziu poskytnout pouze do 31. července 2017. O této skutečnosti byly představitelky gymnázia informovány.

Od nového školního roku 2017/2018 bude v objektu, ve kterém sídlí Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, zrušeno odloučené pracoviště Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace. Ta bude mít vyhrazen prostor ve zcela novém objektu Mateřské školy Sluníčko v ulici J. A. Komenského. Do prostor bývalé školní družiny se přesune šest tříd Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Podrobné informace o zajištění náhradních prostor pro výuku žáků budou rodičům sděleny v dostatečném časovém předstihu.

Ing. Josef Pátek, starosta

Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I

Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta II

V Čelákovicích dne 20. ledna 2017

20.1.2017 13:27:21 | přečteno 1819x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load