ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Legislativa

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako ústavního pořádku ČR 
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - obecní zřízení 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností 
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích 
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách 
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv 
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
 • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách 
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státních občanství ČR
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu 
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
 • zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon 
 • zákon č. 589/1992 Sb., o sociálním zabezpečení 
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavebním zákon
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
  zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách 
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
 • vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
 • vyhláška ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství 
 • vyhláška ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků 
 • vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
22.6.2013 18:01:00 | přečteno 3196x | tana
 
Město Čelákovice
load