Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

V souladu s ustanovením článku 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinného od 25. 5. 2018 zveřejňujeme kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce nebo zpracovatel osobních údajů: Město Čelákovice; Městský úřad Čelákovice 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
email: poverenec@holubova.cz
tel: +420 212 242 095 
ID datové schránky:eaqq73c

Informační povinnost správce 

Na tomto místě si Vás město Čelákovice dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje moje osobní údaje?
Pokud jste účastníkem správního řízení, občanem města Čelákovice nebo jinak jednáte s městem Čelákovice (např. v souvislosti s poskytnutím dotace), je správcem Vašich osobních údajů město Čelákovice. 

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?
Město Čelákovice jako správce můžete kontaktovat na adrese

Městský úřad Čelákovice
náměstí 5. května 1
250 88 Čelákovice
Tel.: 326 929 111
E-mail: mu@celakovice.cz
ID datové schránky: fn6bxia

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů města Čelákovice?
Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8 
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub 
Tel.: +420 212 242 095 
Email: poverenec@holubova.cz 
ID datové schránky: eaqq73c 

4. Kdy se mohu já jako občan obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?
Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 

5. Z jakého důvodu zpracovává město Čelákovice moje osobní údaje?
Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (např. zákon o evidenci obyvatel). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat dotace (např. smlouvy s nájemníky městských bytů). 

Jelikož se na každý odbor vztahují jiné právní předpisy, další informace ke způsobu zpracování a právnímu základu zpracování Vám poskytne zaměstnanec příslušného odboru. 

6. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům?
Ano, předáváme Vaše osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad, Ministerstvo zemědělství aj.). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti.

7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?
Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.
V tom případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?
Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom: 
Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům,
opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné,
vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?
Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

10. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?
Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc. 

10. Jak mám tuto žádost podat?
Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost. 

11. Do kdy mi město Čelákovice poskytne odpověď?
Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 

12. Kolik stojí tato žádost?
Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme). 

13. Dal jsem městu souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.
Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.


Vytvořeno 22.5.2018 14:56:33 | přečteno 1086x | Bc. Martin Chramosta
load