ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Žádost o nahlížení na neveřejné oznámení

Kdo může žádost podat
Každý má právo bezplatně podat žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů a evidovaných v registru oznámení, jejichž oznámení jsou veřejnosti přístupná až po předchozí žádosti. Jedná se o tyto kategorie veřejných funkcionářů:

  • ředitel bezpečnostního sboru a vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 1. a 2. řídicí úrovně (s výjimkou příslušníků Policie ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů),
  • člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku (s výjimkou členů správních rad veřejných vysokých škol a statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, členů řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu samosprávných stavovských organizací zřízených zákonem),
  • vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územního samosprávného celku (s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení),
  • vedoucí organizační složky státu, vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení v organizační složce státu a představený podle zákona o státní službě (s výjimkou vedoucího oddělení),
  • vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy,
  • voják z povolání ve vojenské hodnosti podplukovník a vyšší vojenské hodnosti a
  • ředitel veřejné výzkumné instituce podle zákona o veřejných výzkumných institucích.
Co musí žádost obsahovat
Žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a její sídlo a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby včetně jejího oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.

Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení, veřejného funkcionáře, nebo označení funkce veřejného funkcionáře a název právnické osoby nebo jejího orgánu nebo organizační složky, ve které veřejný funkcionář působí.

Jak žádost podat
Žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů lze podat:

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, tedy na e-mail posta@msp.justice.cz zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 267/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, nebo
c) elektronicky prostřednictvím datové schránky na ID datové schránky: kq4aawz.

Více informací na adrese https://cro.justice.cz/
29.3.2019 8:22:15 | přečteno 838x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load