Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Oficiální název

  Město Čelákovice
  Městský úřad Čelákovice

 2. Důvod a způsob založení

  Město Čelákovice - vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.
  Město Čelákovice se dělí na tyto části:
  - Čelákovice
  - Sedlčánky
  - Záluží

 3. Organizační struktura

  Orgány města:
  Zastupitelstvo města - je složeno z 21 členů a jeho pravomoci jsou dány zákonem o obcích
  Rada města - je výkonným orgánem města, má 7 členů a tvoří ji starosta, místostarostové a další členové rady zvolení ze zastupitelů, pravomoci jsou dány zákonem o obcích
  Starosta - je volen zastupitelstvem, zastupuje město navenek, jeho pravomoci jsou dány zákonem o obcích
  Městský úřad - tvoří jej starosta, místostarostové, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu
  Městská policie - řídí se zákonem č. 553/1999 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
  Odbory a oddělení Městského úřadu
  Organizační složky
  Orgány Zastupitelstva města
  Orgány Rady města
  Organizace zřizované městem

 4. Kontaktní spojení

  Kontaktní poštovní adresa:

 5. Město Čelákovice / Městský úřad Čelákovice
  nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice

  Adresy úřadoven pro osobní návštěvu:
  Město Čelákovice / Městský úřad Čelákovice
  nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice (historická budova Radnice)
  Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice (budova Obecní dům)

  Úřední hodiny:
  pondělí  8:00 - 17:00 
  středa 8:00 - 17:00 
  pátek 8:00 - 14:00 (do odvolání zrušeno)
  (polední přestávka 12:00 - 12:45 pro pokladnu, ověřování podpisů a podatelnu) 


  Telefonní spojení:
  326 929 111, 326 929 101 podatelna / ústředna 

  Číslo faxu:
  326 991 237 - budova nám. 5. května (podatelna)

  Internetové stránky města:
  www.celakovice.cz

  Elektronická podatelna:
  mu@celakovice.cz

  ID datové schránky:
  fn6bxia

 6. Bankovní spojení:

  Komerční banka, 19-4127201/0100

 7. 00240117

 8. DIČ

  CZ00240117

 9. Dokumenty

  8.1.1 Strategický plán rozvoje města Čelákovic
  8.1.2 Územní plán města Čelákovic
  8.1.3 Demografická studie
  8.2    Rozpočet města

 10. Žádosti o informace:

  Postup při ústně podané žádosti:
  Zaměstnanci z odboru organizačního poskytnou základní informace o umístění úřední desky, informační tabule, případně doporučí, na jaký odbor MěÚ se má žadatel obrátit. Telefonicky podané žádosti o informace budou
  z ústředny rovněž přepojovány na příslušný odbor MěÚ. Nebude-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Rovněž přijde-li žadatel s ústní žádostí o informaci, jejíž zodpovězení je složité, bude požádán o její písemné podání.
  Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí:
  Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně MěÚ, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů. Písemné žádosti doručené osobně, poštou, datovou schránkou nebo jiným telekomunikačním zařízením budou z podatelny MěÚ podle obsahu předány k vyřízení jednotlivým odborům MěÚ. Z podání musí být zřejmé, že je určeno městu (popř. městskému úřadu) a kdo jej podává.
  U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Postup odborů MěÚ po obdržení písemných žádostí o informace se dále řídí ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Příjem žádostí a dalších podání:

  elektronicky:
  mu@celakovice.cz s elektronicky ověřeným podpisem - podle zvláštního předpisu
  datovou schránkou:
  fn6bxia
  písemně doručit do podatelny:
  Město Čelákovice / Městský úřad Čelákovice
  nám. 5.května 1, 250 88 Čelákovice

 12. Opravné prostředky:

  Žadatel o informaci může podat odvolání prostřednictvím MěÚ Čelákovice u nadřízeného orgánu ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

 13. Formuláře

  Seznam používaných formulářů

 14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

  Postupy řešení vybraných situací

 15. Předpisy

  14.1 nejdůležitější používané předpisy: legislativa, používané zákony 
  14.2 vydané právní předpisy: vyhlášky a nařízení

 16. Úhrady za poskytování informací

  15.1 sazebník úhrad za poskytování informací: ikona souboruI/02/2019
  15.2 usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

 17. Licenční smlouvy

  16.1 vzory licenčních smluv:
  16.2 výhradní licence:

 18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

   výroční zprávy: zprávy v jednotlivých letech

 19. Zveřejnění dle § 5 odst. 3 zákona:

  2010201120122013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20202021, 2022, 2023

load