ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

2008

8.1.2008Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovice ze dne 5.12.2007. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 5.12.2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

8.1.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 29.11.2007. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 29.11.2007, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném zde.

17.1.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Čelákovic, které se konalo dne 19. 11. 2007. Fotokopie vyžádaného materiálu byla žadateli zaslána formou elektronické pošty a je přílohou tohoto zveřejnění: 
příloha

25.1.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 10.1.2008. Poskytnutý zápis ze schůze Rady města Čelákovic obsahuje jednání rady dne 10.1.2008, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

29.1.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii  vyjádření místní samosprávy  k dokumentaci „Lakovna, areál TOS Čelákovice firmy DEMOAUTOPLAST, s.r.o.“  Kopie poskytnuté informace je přílohou tohoto zveřejnění. 
příloha

14.2.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – k usnesení Rady města Čelákovic ze dne 10. 1. 2008,  ve věci stavby „Čelákovice, kanalizace – odlehčovací nádrž ul. Rybářská“. Kopie poskytnuté informace je zde

14.2.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zaslání informace ke sdělení pana starosty na jednání Zastupitelstva města Čelákovic dne 20. 12. 2006, ve věci plnění usnesení rady města ohledně lapolů u CMC a „U Schejbalů“. Poskytnutá informace je zde

21.2.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – cena fyzického modelu oblasti rekonstrukce náměstí 5.května, přilehlých ulic a prostor včetně výstavby dvou objektů. Fotokopie vyžádaného materiálu byla žadateli zaslána formou elektronické pošty a je přílohou tohoto zveřejnění.

21.2.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 7. 2. 2008. Poskytnutý  zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 7. 2. 2008, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněnázde

21.2.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopie zápisů z jednání Rady města Čelákovic ze dne 5. 12. 2007, 10. 1. 2008 a 7. 2. 2008. Poskytnuté zápisy ze schůzí rady města obsahují jednání rady 
dne 5. 12. 2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde,  dne 10. 1. 2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde a dne 7. 2. 2008, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněnázde

21.2.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace –  znalecký posudek na pozemky města Čelákovice u nákladové vrátnice TOS. Poskytnutá informace je zveřejněná zde.

21.2.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kdo je dodavatelem instalovaného a provozovaného bezdrátového obecního rozhlasu (BOR), jaká byla celková výše investic od zahájení výstavby do konce roku 2007, k jakému datu byla instalace systému BOR dokončena, resp. od kdy je systém BOR provozován, jaké jsou roční náklady na servisní práce spojené s údržbou a provozem systému, zda má město uzavřenou servisní smlouvu. Poskytnutá informace je zveřejněná zde.

10.3.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Zastupitelstva města Čelákovic ze dne 21. 2. 2008.  Kopie vyžádaného zápisu byla žadateli zaslána formou elektronické pošty a je přílohou tohotozveřejnění.

10.3.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovice ze dne 27. 2. 2008. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 27. 2. 2008, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

25.3.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovice ze dne 6. 3. 2008. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 6. 3. 2008, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

25.3.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace –  porušení rozpočtové kázně, zjištěná v rámci MěÚ Čelákovice od 1.1.2002 do 31.12.2007. Poskytnutá informace je zveřejněná zde.

27.3.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace –  vydávání Zpravodaje města Čelákovic: 

  1. Zda jsou vydána pravidla vymezující zveřejnění článků, které zašlou redakci občané Města  Čelákovic, který orgán města uvedená pravidla schválil.
  2. Je vedena evidence nezveřejněných článků, které byly k otištění zaslány.
  3. Jaký je počet  nezveřejněných článků za období  od 1. 11. 2002 do 29. 2. 2008.
 Poskytnutá informace zaslaná žadateli elektronickou poštou je zveřejněná zde.

10.4.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 10.1.2008. Poskytnutý zápis ze schůze Rady města Čelákovic obsahuje jednání rady dne 10.1.2008, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

24. 4. 2008
Žadatel požadoval poskytnutí souboru informací ve věci usnesení ze schůzí rady města, týkajících se městského muzea, v období 3.5.2007 až 6.3.2008. Žadateli byla na základě jeho žádosti poskytnuta informace, že auditor ústně potvrdil své stanovisko vyjádřené v auditu a tato skutečnost byla sdělena radě města, dále že ředitel muzea předložil výpisy z účtů dopisem ze dne 27.11.2007, že ředitel muzea předložil upravený rozpočet na rok 2008 dopisem ze dne 2.1.2008 a byla poskytnuta požadovaná kopie písemné zprávy ředitele muzea ze dne 24.3.2008, zveřejněná zde
V dalších otázkách byla podána informace odkazem na zveřejněné informace zde

24.4.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 21.2.2008. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 21.2.2008, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném zde.

30.4.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – vyjádření k jeho článku Krize důvěry zaslaná redakci. Žadateli byla poskytnuta informace, že vyjádření k článku nebyla zaslána. Článek redakční rada  nedoporučila ke zveřejnění.

2.5.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovice ze dne 3.4.2008. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 3.4. 2008, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

9.5.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zaslání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice a fi Stopro-Invest. s.r.o., Praha 5. Smlouva je zde: strana č.1strana č.2strana č.3,          strana č.4strana č.5strana č.6strana č.7 a strana č.8.

15.5. 2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – Vyjádření města č. 14/2008, které je zde.

15.5. 2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – Vyjádření města č. 17/2008, které je zde.

30. 5. 2008
Žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci prodeje pozemku p.č. 3571/2 v k.ú. Čelákovice. Poskytnuté informace jsou zde.

30. 5. 2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii usnesení z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Čelákovic ze dne 14.4.2008. Toto usnesení je zde.

10.6. 2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovice ze dne 7.5.2008. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 7.5. 2008, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde

12.6. 2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zápis z jednání komise pro podporu zájmových a občanských aktivit ze dne 9.4.2008 – poskytnutá informace zde.

12.6. 2008
Žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci lisovny plastů a lakovny firmy DEMOAUTOPLAST Čelákovice. V části byla žadateli poskytnuta informace, uvedená zde a ve zbývající části byla poskytnuta odkazem na zveřejněné informace zde a zde.

24.6.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 24.4.2008. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 24.4.2008, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném zde.

26.6.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu a zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 12.6.2008. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 12.6.2008, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném zde.

26.6.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovice ze dne 5.6.2008. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 5.6. 2008, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde

3.7.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovice ze dne 10.6.2008. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 10.6. 2008, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde

7.7.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci typu rozhodnutí o výměně oken č.p. 346 k.ú Lázně Toušeň. Poskytnutá informace je zde.

17.7.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – rozpočtový výhled. Poskytnutá informace je zde.

22.7.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zápis z jednání stavební komise rady města ze dne 28.5.2008. Poskytnutá informace je zde.

7.8.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 10. 7. 2008. Poskytnutá informace je zde.

7.8.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii usnesení z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Čelákovic ze dne 5. 6. 2008. Poskytnutá informace je zde.

14.8.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zajistit dopisy ředitele MěM upozorňující na špatný stav objektu MěM za období od 1. ledna 2005 v termínu do 12.6.2008.  Poskytnutá informace je zde.

20.8.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace - Vyjádření ředitele MěM ke zprávě auditora. Poskytnutá informace je zde.

28.8.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 7. 8. 2008. Poskytnutá informace je zde.

4.9.2008
Žadatel požadoval poskytnutí několika informací. Byla poskytnuta informace o dni konání zastupitelstva města v září 2008 – dne 4.9.2008 a informace ohledně zpracování Projektu umístění dopravního značení ulic Havlíčkova – P. Jilemnického, která je zde.

9.9.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené MV ČR. Poskytnutá informace je zde.

11.9.2008
Žadatel požadoval poskytnutí souboru informací ve věci usnesení ze schůze rady města dne 7.8.2008, týkajícího se uložení úkolu řediteli Městského muzea v Čelákovicích. Žadateli byla poskytnuta informace, že je rozdíl mezi vymezením území ve zřizovací listině Městského muzea v Čelákovicích a uzavřenou dohodou Městského muzea s Akademií věd ČR, že nebyla provedena analýza právníkem, že hospodářský výsledek na úseku archeologie za rok 2005 je 200,90 tis. Kč, za rok 2006 je –1 415,34 tis. Kč a za rok 2007 je –298,34 tis. Kč. Dále žadatel obdržel informaci o tom, že výsledky hospodaření městského muzea jako celku byly projednávány Radou města Čelákovic, vždy za účasti ředitele MěM, kde se ředitel MěM k výsledkům hospodaření a tím i ke zprávám auditora vyjadřoval a že nesrovnalosti na úseku archeologie byly vždy součástí celkového hospodaření městského muzea a jako takové jsou popsány v příslušných zprávách auditora o ověření hospodaření a prověrce účetní uzávěrky Městského muzea v Čelákovicích za příslušné roky. Se zprávami auditora byl ředitel MěM seznámen. Vyjádření ředitele k nim probíhalo při projednávání výsledků hospodaření Radou města Čelákovic, kterému byl přítomen. Stanovisko ředitele MěM k ověření výsledků hospodaření městského muzea za rok 2007, které je v písemné podobě, bylo žadateli povinným subjektem již v srpnu 2008 poskytnuto a je zveřejněno.

18.9.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 4. 9. 2008. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 4. 9. 2008, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném zde.

7.10.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – údaje o sekání trávy na pozemcích Města Čelákovic. 
Poskytnutá informace je zde.

9.10.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 11. 9. 2008. Poskytnutá informace je zde.

9.10.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii usnesení z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Čelákovic ze dne 4. 9. 2008. Poskytnutá informace je zde.

9.10.2008
Žadatel požadoval informaci - poskytnutí stanoviska k souladu provádění archeologických výzkumů s hlavním předmětem činnosti dle zřizovací listiny Městského muzea v Čelákovicích. Obsahem tohoto stanoviska, vypracovaného JUDr. Jiřím Římalem, které bylo žadateli poskytnuto je analýza zřizovací listiny MěM v Čelákovicích ve znění Dodatku č. 1, v kontextu s prováděním archeologických výzkumů a v porovnání s příslušnou zákonnou úpravou – zejména zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

25.10.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci používání a nákupu elektronických právních informačních systémů na MěÚ, sestávající se s několika podbodů. Byla poskytnuta informace, že MěÚ používá právní IS ASPI, využívá ho 40 uživatelů, o výběru IS rozhodl tajemník podle obsahu  IS a uživatelského prostředí a na aktualizaci je ročně vynakládána částka cca 30.000,- Kč.

31.10.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace o činnosti MP za l. pololetí 2008 a  o dohledu nad dopravním režimem v ulici Třebízského. Byla poskytnuta informace, že byl proveden zvýšený dohled MP v ul. Třebízského, bylo zjištěno, že největší provoz je okolo 14,00 hod a okolo 5,30 hod, kdy probíhá střídání směn ve Fermatě (projelo cca 12-15 vozidel), v ostatních časech projíždí cca 5 vozidel za hodinu. Nebylo zjištěno žádné porušení dopravních předpisů ani překročení rychlosti. Zjištěným nákladním vozidlem byl vůz na svoz odpadů, který měl řádnou výjimku. Byl učiněn závěr, že dopravní situace v ul. Třebízského zcela odpovídá poloze a účelu komunikace, další nadstandardní dopravní dohled není potřeba, postačí běžný výkon hlídkové služby.  Zpráva o činnosti MP za l. pololetí 2008 zmiňuje stav strážníků – 7 vč. velitele, o zvýšení se v současné době neuvažuje, pro nepřetržitou službu by bylo potřeba nejméně 10 strážníků. Bylo provedeno rozdělení území města na 6 úseků, každý má svého pověřeného strážníka. Hlídková činnost je prováděna pěšími hlídkami, cyklohlídkami i vozidlem. MP je dostatečně vybavena. Na konci roku 2007 došlo k přesunu dispečerského pracoviště MKDS z budovy hasičské zbrojnice do budovy MěÚ.  Za l. pololetí 2008 bylo vyřešeno 484 přestupků v částce 124.100,- Kč, prověřeno 240 oznámení od občanů, zadrženi 4 pachatelé tr. činů, 25 asistencí PČR. Rizika nápadu trestné činnosti jsou obdobná jako v celé republice, je využívána prevence.

11.11.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – Zápis z jednání Stavební komise Rady města Čelákovice ze dne 16. 4. 2008. Poskytnutý zápis obsahuje projednání Žádosti o vyjádření ke změně ÚR Skladová hala a vnitrozávodní komunikace Demoautoplast + řešení odvedení dešťových vod, Přístavby tiskárny DURABO, Situace lokality Nad Přerovskou cestou – montážní sklad, NPC 13 RD a komerční zóna východ, Obchvatu Čelákovic a 2. změny ÚP – návrh – informace o jednání s DOSS.

20.11.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci zpracování provozního řádu elektronické podatelny MěÚ Čelákovice. Žadateli byla poskytnuta informace, že provozní řád na MěÚ není zpracován.

4.12.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zaslání investičních plánů pro rok 2009. Žadatel byl odkázán na zveřejněnou informaci - rozpočet města na rok 2009 - na odkaz 1 a odkaz 2

4.12.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisů z jednání Rady města Čelákovic ze dne 2.10. 2008 a 6. 11. 2008. Poskytnutá informace je zde.

9.12.2008
Žadatel požadoval informaci ve věci poskytnutí souboru informací, týkajících se dopravního značení mezi ulicemi Masarykova, Rumunská, Vašátkova a Bratří Čapků, přijatých opatřeních v této věci a zaslání výsledků monitorování provozu v dané lokalitě. Žadateli byla poskytnuta informace odkazem na zveřejněnou informaci – usnesení rady města a usnesení zastupitelstva města  - na odkaz 1odkaz 2 a dále byla poskytnuta informace, uvedenázde.

18.12.2008
Žadatel požadoval informaci ve věci dokumentů stavebního úřadu, umístěných na úředních deskách. Žadateli byla poskytnuta informace odkazem na zveřejněnou informaci – elektronickou úřední desku MěÚ Čelákovice na adrese zde.

18.12.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu a zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 27. 11. 2008. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 27. 11. 2008, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném zde, na který byl žadatel rovněž odkázán.

23.12.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 4.12. 2008. Poskytnutá informace je zde.

30.12.2008
Žadatel požadoval poskytnutí informace zda měli zastupitelé před schválením znění kupní smlouvy s fi STOPRO-INVEST s.r.o. na prodej pozemků v proluce náměstí zpracován znalecký posudek na zjištění tržní ceny. Byla poskytnuta informace, že zastupitelé měli k dispozici tu část posudku zpracovaného na základě opatření Policie ČR, která obsahuje administrativní cenu, věcnou hodnotu, porovnávací hodnotu, výnosovou hodnotu, obecnou cenu - obvyklou cenu – tržní hodnotu. 
11.7.2013 22:47:19 | přečteno 528x | tana
 
Město Čelákovice
load