ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

2009

15.1.2009Žadatel požadoval informaci - poskytnutí posudků odborníků na silniční provoz týkajících se ul. Jilemnického. Poskytnutá informace je zde a zde. 

22.1.2009
Žadatel požadoval soubor informací ve věci své korespondence s MěÚ v souvislosti s problematikou ulic Havlíčkova a Petra Jilemnického a projednání jeho podání v orgánech města a předkládání korespondence zastupitelstvu města. Žadateli byla poskytnuta informace odkazem na zveřejněnou informaci – zápisy zastupitelstva města  a jednací řád zastupitelstva města - na města www.celakovice-mesto.cz: odkaz 1 aodkaz 2 a dále byla poskytnuta informace, že  korespondence ze dne 13. 8. 2008 (resp. 12.8.2008 neboť 13.8.2008 nebyla žádná doručena) byla předána místostarostovi, právníkovi a starostovi, ze dne 13. 11. 2008 místostarostovi, starostovi a hospodářskému odboru, ze dne 14. 11. 2008 pro zastupitelstvo města a starostovi a 25. 11. 2008  místostarostovi  a městské policii, že podání ze dne 12. 8. 2008, které bylo žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, bylo vyřízeno v souladu s tímto zákonem (odeslání 26. 8. 2008), dále byly v předmětné věci zaslány žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění dne 26. 11. 2008 a dne 7. 1. 2009. Další odpovědi byly písemně i elektronicky odesílány dne 20. 8. 2008, 19. 11. 2008, 20. 11. 2008 a 15. 12. 2008 a dále bylo v této věci žadateli několikrát odpovídáno ústně, a to i na jednání zastupitelstva města.

29.1.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace, kdy byl jeho dopis ze dne 15.8.2008 projednán v zastupitelstvu města. Žadateli byla poskytnuta informace odkazem na zveřejněnou informaci zde. 

29.1.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace, jaké bylo rozhodnutí rady města ve věci stížnosti žadatele ze dne 15.12.2008 a zaslání přehledu dopravních nehod dle jednotlivých ulic v lokalitě pod nádražím do roku 2004. Žadateli byla poskytnuta informace odkazem na zveřejněnou informaci zde a dále mu byla poskytnuta informace, že přehledem dopravních nehod MěÚ nedisponuje, neboť řešení dopravních nehod nepatří do pravomoci povinného subjektu.

5.2.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci pohledávek Městské policie. Na základě jeho žádosti byla poskytnuta informace, že se jednalo objem pohledávek ve výši 7.200,- Kč, z toho byly dvě za špatné parkování ve výši 2.000,- Kč. Městská policie v Čelákovicích postupuje podle platných zákonů, které jsou zveřejněny ve Sbírce zákonů. Evidence pokut uložených za špatné parkování podle ulic se neeviduje.

19.2.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 8.1.2009. Poskytnutá informace je zde. 

19.2.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci smluvních vztahů a financování akce výstavby minihřiště v areálu Městského stadionu v Čelákovicích. Žadateli byla poskytnuta Smlouva o spolupráci ze dne 3.10.2008zde, Dohoda o položení umělého povrchu  ze dne 14.5.2008 zde, Dodatek č. 1 k Dohodě o položení umělého povrchu zde, Smlouva o dílo ze dne 27.11.2008 zde, Smlouva o výpůjčce ze dne 12.10.2008 zde, kopie výpisu z účtu města  a Údržba umělých trávníků POLYTAN typů Ligagrass 238 s výplní písku a gumového granulátu zde a dodatečně i Smlouva o dílo č. 200/-00-02 ze dne 8.8.2008 zde.

12.3.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci zpracování celkového generelu dopravy v Čelákovicích. Žadateli byla poskytnuta informace, že město nemá zpracován celkový generel dopravy. Zastupitelstvo města realizaci projektu Organizace provozu silniční dopravy ve městě Čelákovice neschválilo z důvodu vysokých finančních nákladů.

12.3.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci obytné zóny V Prokopě a ve věci Městské policie. Žadateli byla poskytnuta informace, že v oblasti obytné zóny V Prokopě má město k dispozici projekt na rekonstrukci ulice Stankovského IV., který obsahuje i 8 parkovacích míst, ale ta jsou umístěna mimo obytnou zónu. Nahlédnout do tohoto projektu lze na odboru rozvoje města.

19.3.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zápis a kopii zvukového záznamu z jednání Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 26. 2. 2009. Poskytnutý zápis i zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 26. 2. 2009, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném zde.

26.3.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci zaslání nájemních smluv, týkajících se nájmu pozemků a budov na Městském stadionu v Čelákovicích. Žadateli byla poskytnuta Nájemní smlouva uvedená zde a dále informace, že budovy na městském stadionu nejsou ve vlastnictví Města Čelákovic.

26.3.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci sdělení, jak se Město Čelákovice a MěÚ Čelákovice vyjádřily k dokumentaci „Vypořádání žádosti o 1. změnu IP spol. TOS-MET – č.j. 181006/2008/KUSK OŽP/MRath“. Žadateli byla poskytnuta informace, že ve věci vydání 1.změny integrovaného povolení č.j.181002/2008/KUSK/OŽP/M.Rath se Město Čelákovice a Městský úřad Čelákovice dosud nevyjádřily, řízení probíhá.

26.3.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci radou či zastupitelstvem města schválené koncepce rozvoje města, dostupnou prostřednictvím internetových stránek města (včetně sdělení kdy a kým byl schválen), s minimálním horizontem platnosti do konce roku 2010 (zpracovanou po roce 2006), obsahující péči o vzhled města, koncepci dopravy ve městě a koncepci zajištění bezpečnosti občanů. Žadateli byla poskytnuta informace odkazem na zveřejněné informace na www.celakovice-mesto.cz, a to zejména zdezdezde,zde a zde.

2.4.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci sdělení počtu znaleckých posudků  v r. 2007 a 2008 pro potřeby určení tržní ceny nemovitostí prodávaných městem Čelákovice a ve věci uvedení názvů nemovitostí, které byly na základě tržního ocenění městem prodány. Žadateli byla poskytnuta informace odkazem na zveřejněné informace zde, a poskytnuta informace uvedená zde.

2.4.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 5.3.2009. Poskytnutá informace je zde.

16.4.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace zda měli zastupitelé při svém rozhodování o schválení prodeje pozemků v proluce náměstí k dispozici znalecký posudek na stanovení tržní ceny. Byla poskytnuta informace, že zastupitelé měli k dispozici tu část posudku zpracovaného na základě opatření Policie ČR, která obsahuje administrativní cenu, věcnou hodnotu, porovnávací hodnotu, výnosovou hodnotu, obecnou cenu - obvyklou cenu – tržní hodnotu.

16.4.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace - poskytnutí znaleckých posudků, zpracovaných za účelem zhodnocení stavu stromořadí podél komunikace Sedláčkova a za účelem zhodnocení stavu skupiny stromů za budovou ČSOB č. 18-900/09 a č. 19-901/09. Žadateli byly tyto informace poskytnuty. Závěr posudku č.18-900/09: Z celkového počtu 8 ks hodnocených stromů jich bylo 7 doporučeno  k odstranění, většinou z důvodu zhoršených statických poměrů (infekce dřevokaznou houbou, tlakové vidlice, rizika zlomu, vývratu, nemožnost spolehlivé stabilizace). Znalec současně doporučuje  provést úpravu plochy včetně založení trávníků, keřových skupin a realizace nových výsadeb stromů. Závěr posudku č. 19-901/09: Z celkového počtu 27 ks hodnocených stromů bylo 22 ks doporučeno k odstranění ve dvou třídách naléhavosti. Stav aleje je zásadním způsobem narušený (infekce kmene, kosterního větvení, báze, tlakové vidlice) a optimálním postupem je realizace kompletní obnovy aleje spolu s úpravou stanovištních poměrů.  Návrh nové výsadby doporučuje znalec realizovat ve větších rozestupech a v trojúhelníkovém sponu. Optimální je řešit návrh výsadby formou zahradně-architektonické studie.

4.6.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 7.5.2009. Poskytnutá informace je zde.

18.6.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace –  zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 14.5.2009. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 14.5.2009, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném na zde.

2.7.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 4. 6. 2009. Poskytnutá informace je zde.

16.7.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace –  zvukového záznamu z jednání Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 17. 6. 2009. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 17. 6. 2009, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném zde.

6.8.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci zaslání přehledu skartačních lhůt dokumentů vzniklých činností MěÚ v Čelákovicích. Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace – kopie Skartačního plánu MěÚ Čelákovice.  Další lhůty jsou stanoveny v příslušných právních předpisech uvedených ve Sbírce zákonů  ČR ( zákony, vyhlášky, nařízení ).

13.8.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 9. 7. 2009. Poskytnutá informace je zde.

3.9.2009
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání Rady města Čelákovic ze dne 6. 8. 2009. Poskytnutá informace je zde. 

11.7.2013 22:48:08 | přečteno 435x | tana
 
Město Čelákovice
load