2010

4. 3. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopie zápisů z jednání Rady města Čelákovic ze dne ikona souboru3.9.ikona souboru1.10.ikona souboru5.11.ikona souboru10.11.ikona souboru3.12.ikona souboru16.12 2009.

1. 4. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 25. února 2010. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 25. února 2010, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném ikona souboruzde.

1. 4. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informace – nový návrh Vyjádření města č. 7/2010 k dříve podaným námitkám města v řízení k záměru „Rekonstrukce lakovny – náhrada lakovacími kabinami LAGOS MA 18 – TOS-MET spol s r.o. Čelákovice“. Poskytnutá informace j je ikona souboruzde.

21. 4. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci pronájmu nebytových prostor v domě č.p.107, ul. Sedláčkova, Čelákovice. Byla poskytnuta tato informace:
Dne 30.11.2009 zasedala komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Byly předloženy 3 obálky s nabídkami, 1 nabídka nesplňovala požadavky.
Nabídka č.1 – Jazyková škola + VD Labyrint – nabízená cena celkem 145 140 Kč/rok
Nabídka č.2 – Maže s.r.o. - nabízená cena celkem 144 144 Kč/rok
Nabídka č.3 – nesplňovala stanovené požadavky
Z předložených nabídek splňující stanovená pravidla  komise určila jako nejvýhodnější nabídku č.1.

29. 4. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci :
1) vyúčtování akce „Dešťový oddělovač v Rybářské“
2) celkové výše dluhů města k  31.12.2009 z úvěrů a ze smluv o příspěvcích na budování technické infrastruktury. 
Byla poskytnuta tato informace:
k bodu 1)ikona souboruzde
k bodu 2) 
Celková výše dluhů města k 31. 12. 2009 z úvěrů a půjček u bank a státních fondů a ze smluv o příspěvcích na budování technické infrastruktury je 64 235 514,13 Kč.

19. 5. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci nájemní smlouvy, včetně všech jejich případných dodatků, uzavřené dne 30. 7. 1999 k městskému bytu v domě č.p. 1271, ulice Prokopa  Holého, Čelákovice.
Byla poskytnuta tato informace:
Dne 30.7.1999 nebyla  na žadatelem specifikovaný byt v domě č.p. 1271, ul. Prokopa Holého, Čelákovice uzavřena žádná nájemní smlouva ani dodatek k ní .

1. 6. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci nájemní smlouvy, včetně jejich případných dodatků, uzavřené k městskému bytu č. 2, kategorie I., v podlaží č.1, domu č.p. 1271, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, jehož pronajímatelem je Město Čelákovice, zastoupené Q- BYT  Čelákovice s.r.o., IČO 62958887.
Byla poskytnuta tato informace:
kopie nájemní smlouvy mezi Městem Čelákovice, zastoupeným Q-BYT Čelákovice s.r.o., a fyzickou osobou na byt  č. 2, kategorie I., v podlaží č. 1, domu č.p. 1271, ulice Prokopa Holého 1271/1271 v obci Čelákovice. Celková cena za nájem + služby je 3739,- Kč.

1. 6. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci nájemní smlouvy, schválené Usnesením č.03/2010 bod 2.4 ze schůze Rady města Čelákovic 4. března 2010, na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 107, ul. Sedláčkova, Čelákovice, mezi  Městem Čelákovice jako pronajímatelem a panem Mgr. M.Š: - Jazyková škola Čelákovice a Výtvarnou dílnou Labyrint s.r.o., Čelákovice, jako nájemci, za 12.095,- Kč/měsíčně.
Byla poskytnuta tato informace:
kopie nájemní smlouvy - Město Čelákovice jako pronajímatel a fa Mgr. Miloš Špringr – jazyková škola a Výtvarná dílna Labyrint s.r.o. jako nájemce, na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 107, ul. Sedláčkova, Čelákovice, uzavřená dne 21. 4. 2010.

17. 6. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informace, týkající se veřejného osvětlení na území města  Čelákovice. Žádost měla osm bodů.

1) Jaký je přibližně používaný typ svítidel? př. výbojka 150W, výbojka 400W aj.
2) Jaká je cena elektrické energie? /tarif/
3) Jaká je přibližně cena jednoho světelného zdroje?
4) Jaká je roční doba svícení? /v hodinách/
5) Jaká je zhruba životnost jednoho světelného zdroje? /v hodinách/ 
6) Jaký je počet svítidel veřejného osvětlení v Čelákovicích?
7) Jaké jsou roční náklady na elektrickou energii pro rok 2009?
8) Jaké jsou roční náklady na údržbu a opravy světelných zdrojů pro rok 2009?

Byla poskytnuta tato informace ikona souboruzde.

23. 6. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informací:
1) kopie nájemních smluv, včetně jejich případných dodatků, uzavřených ke všem městským bytům v domě č.p. 1271, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, jehož pronajímatelem je Město Čelákovice, zastoupené Q- BYT  Čelákovice s.r.o., IČO 62958887.

2) kopii Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 107, ul. Sedláčkova, Čelákovice mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a panem Mgr. M.Š. – Jazyková škola Čelákovice a Výtvarnou dílnou Labyrint s.r.o., Čelákovice, jako nájemci, schválené Usnesením č.05/2010 bod 2.5. ze schůze Rady města dne 6. 5. 2010.

Byly poskytnuty tyto informace:

1) kopie nájemních smluv mezi Městem Čelákovice, zastoupeným Q-BYT Čelákovice s.r.o., a fyzickými osobami na všechny byty  v domě č.p. 1271, ulice Prokopa Holého 1271/1271 v obci Čelákovice. 
Byt č. 1 - celková cena za nájem + služby je 3607,- Kč.
Byt č. 2 - celková cena za nájem + služby je 3739,- Kč.
Byt č. 3 - celková cena za nájem + služby je 3817,- Kč.
Byt č. 4 - celková cena za nájem + služby je 10260,- Kč.
Byt č. 5 - celková cena za nájem + služby je 4500,- Kč.
Byt č. 6 - celková cena za nájem + služby je 2651,- Kč.

2) kopie Dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 107, ul. Sedláčkova, Čelákovice uzavřené dne 21. 4. 2010

22. 7. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopie zvukových záznamů ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 28. dubna 2010 a 24. června 2010. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva ze dne 28. dubna 2010 a 24. června 2010, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném ikona souboruzde a ikona souboruzde.

3. 11. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci kopie smlouvy o převodu základní technické infrastruktury v lokalitě  „V Rybníčkách“ a o poskytnutí informace z jakého důvodu došlo ke zpoždění výstavby inženýrských sítí. Byly poskytnuty tyto informace:

1) smlouva o převodu základní technické infrastruktury v lokalitě „ V Rybníčkách“ ikona souboruzde
2) vyjádření stavebního úřadu ke zpoždění výstavby inženýrských sítí ikona souboruzde


12. 11. 2010
Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda v období od 24.11.1990 do 30.6.2006 proběhlo na území města Čelákovice místní referendum. 
Byla poskytnuta tato informace:
V období od 24.11.1990 do 30.6.2006 neproběhlo na území města Čelákovice místní referendum. 

Vytvořeno 11.7.2013 22:48:49 - aktualizováno 8.1.2014 13:42:08 | přečteno 1720x | Bc. Martin Chramosta
load