ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

2011

24. 1. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace:
1) kopie Územního rozhodnutí stavby Silnice II/245 Čelákovice – Obchvat 
– poskytnutá informace zde
2) kopie rozhodnutí o prodloužení platnosti Územního rozhodnutí stavby Silnice II/245 Čelákovice – Obchvat 
– poskytnutá informace ikona souboruzde 

25. 1. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci činnosti Městského muzea v Čelákovicích v roce 2009 a 2008.
Byly poskytnuty tyto informace:
Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2008 a 2009 
http://www.muzeum-celakovice.com/index.php?cat=0,29,33&id=205


16. 2. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci zaslání investičních plánů města pro rok 2011, resp. zaslání seznamu projektů, které jsou plánovány městem na rok 2011 a budou financovány z rozpočtu města nebo z veřejných rozpočtů, konkrétně: název projektu, popis projektu, rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Byly poskytnuty tyto informace:

Financování investičních akcí je obsaženo ve schválených rozpočtech města na příslušné roky a schválené rozpočty jsou zveřejněny na internetových stránkách města na adrese https://www.celakovice.cz/cs/mesto/rozpocet/, včetně schváleného rozpočtu města na rok 2011.
O rozvoji města a nejdůležitějších investičních akcích města jsou rovněž zveřejněny informace na adrese https://www.celakovice.cz/cs/mesto/rozvoj-mesta/, nikoli však v členění požadovaném žadatelem.


28. 4. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci stavebního povolení ke stavbě v katastrálním území Mochov na parcele č. 59/5, která je v katastru nemovitostí vedena jako manipulační plocha
Byla poskytnuta tato informace ikona souboruzde.

28. 4. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii písemné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě § 80 zákona č. 137/20006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované k veřejné zakázce vedené v uveřejňovacím subsystému ISVZ (www.isvzus.cz) pod evidenčním číslem 60052093.
Byla poskytnuta tato informace ikona souboruzde.


4. 5. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace:
1) kopii územního rozhodnutí vydaného MěÚ Čelákovice, odborem  výstavby 
dne 8. 7. 2008, č.j. výst. 2796/08/F, které nabylo právní moci dne 16. 8. 2008
2) kopii stavebního povolení vydaného MěÚ Čelákovice, odborem  výstavby 
dne 13. 10. 2008, č.j. výst.4523/08/F, které nabylo právní moci dne 15. 10. 2008

Byla poskytnuta tato informace ikona souboruzde.

24.5.2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii stavebního povolení na soubor staveb 98 RD a ZTV zóny „C“ Zeleneč.
Byla poskytnuta tato informace ikona souboruzde.

24 5.2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace, týkající se výkonu politických práv cizinců.
Žádost měla 12 otázek, v bodech 8. – 12. vydal MěÚ Čelákovice rozhodnutí o odmítnutí žádost, neboť u něj požadované informace neexistují, ani je takto nevytváří.

V bodech 1. – 7. byly poskytnuty tyto informace:
1. Zastupitelstvo města Čelákovice má 21 členů.
2. O zvolení do zastupitelstva města se volbách, které se konaly ve dnech 15. a 16. října 2010 ucházelo 232 kandidátů.
3. Ke dni voleb bylo do stálého seznamu zapsáno 8 939 voličů.
4. Ke dni voleb byli do dodatku stálého seznamu zapsáni 4 voliči.
5. Do voleb nekandidoval kandidát, který nebyl státním občanem ČR.
6. Do zastupitelstva města nebyl zvolen žádný kandidát, který není občanem ČR.
7. Celkový počet osob starších 18 let s trvalým pobytem na území města je 9038 (bez cizinců).


30. 5. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace:
rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se povoluje využívání stavby č.p. 317 na pozemku 
p.č. 1665 k.ú Mochov jako ubytovacího zařízení.
Byla poskytnuta tato informace ikona souboruzde.

18. 6. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace – text Smlouvy o spolupráci při výstavbě 
Obchodního centra Čelákovice ze dne 12. 7. 2010 mezi Městem Čelákovice a společností CBE Development, a.s.
Byla poskytnuta tato informace ikona souboruzde

23. 6. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace - všechna rozhodnutí ke kácení dřevin na pozemcích města vydaných MěÚ Čelákovice v roce 2011.
Byla poskytnuta tyto informace ikona souboruzde

20. 7. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci veřejné zakázky „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ a to:
1) Výzvu 2. kola na podání nabídek
2) Zadávací dokumentaci 2. Kola včetně výkazu výměr
3) Protokol o otevírání obálek
4) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
5) Nabídky 5 vybraných firem z 1. kola s vyplněným výkazem výměr všech částí VZ

Byly poskytnuty tyto informace:
1) Výzva k podání nabídky dle ustanovení § 28 odst. 5 č. zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – firmám – HOCHTIEF CZ a.s., Metrostav a.s., PP53 a.s., PRAGIS a.s., Subterra a.s.
2) Zadávací dokumentace, která obsahovala: 
• projektovou dokumentaci (PD) kabelového vedení veřejného osvětlení, napojení technologie kašen, kabelové vedení 1kV pro podzemní – zapustitelný rozvaděč + výkaz výměr
• PD komunikace a zpevněné plochy
• sadové úpravy
• vodní prvky
• vodovodní přípojky a kanalizaci
3) Protokol o otevírání obálek ikona souboruzde
4) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ikona souboruzde
5) Nebylo poskytnuto

20. 7. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci žaloby o určení neplatnosti kupní smlouvy na pozemek proluky, která byla dne 14. 6. 2010 podána Okresnímu soudu Praha  - východ firmou PD-1 s.r.o., a to jakékoliv písemnosti v této věci ze strany Okresnímu soudu nebo města od 1. 12. 2010 do teď.

Byla poskytnuta tato informace ikona souboruzde.


12. 8. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci veřejné zakázky „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“
1) předpokládanou hodnotu zakázky, ve smyslu rekapitulace odhadovaných nákladů SO 01 až SO 11 a ZAV
2) členění SO 01 až 11 a ZAV z předložených nabídek všech 5 uchazečů 

Byly poskytnuty tyto informace:

1) při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zástupce zadavatele vycházel z rozpočtu, který byl předložen k žádosti o dotaci a také tvoří přílohu dotační smlouvy, a který byl zpracován dle rozpočtu předloženého projektantem. Celkové výdaje projektu byly poníženy o některé neinvestiční položky a byla stanovena částka 
42 253 300,- Kč vč. DPH.  Pro účely stanovení předpokládané hodnoty zakázky nebyla zpracována podrobnější kalkulace. Archeologický průzkum do této částky započítán nebyl.
2) Rekapitulace nákladů jednotlivých uchazečů o zakázku členěná dle jednotlivých SO (ikona souboruPragis. a.s.ikona souboruMetrostav a.s., divize 1ikona souboruPP 53, a.s.ikona souboruHOCHTIEF CZ a.s.ikona souboruSUBTERRA a.s. ) 
Údaje o výši nabídek na provedení ZAV (záchranného archeologického průzkumu) jsou uvedeny v následující tabulce:

Pragis. a.s. 4 381 tis. Kč bez DPH
Metrostav a.s., divize 1 3 810 tis. Kč bez DPH
PP 53, a.s. 
 807 tis. Kč bez DPH
HOCHTIEF CZ a.s. 
 3 810 tis. Kč bez DPH
SUBTERRA a.s. 
 max. 5 400 tis. Kč bez DPH

15. 8. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace – rozpočtový výhled města.
Byla poskytnuta tato informace:
Rozpočtový výhled města je zveřejněn na internetových stránkách města ikona souboruzde.


29. 9. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci záměru fy Modřany Power, a.s. „Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“:
1.  zda je nebo bylo ve shora uvedené věci zahájeno územní řízení, vyřizována žádost o stavební povolení  nebo či je nebo bylo zahájeno sloučené řízení území a pro stavební povolení na pozemcích p.č. 1465, 1466 a přilehlých v k.ú. Čelákovice
2.  předání podkladů a zápisů, na jejichž základě bylo změněno Vyjádření města č. 10/2011 ze dne 1. 7. 2011 na Vyjádření města č. 11/2011 ze dne 9. 8. 2011 ve shora uvedené věci.
Byly poskytnuty tyto informace:
1.  nebylo zahájeno územní řízení, není vyřizována žádost o stavební povolení, ani nebylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení,
2.  ikona souboruzápis č. 7 z jednání komise pro rozvoj města a vedení agendy 21ikona souboruvýpis z usnesení RM č. 14/2011/4.5 ze dne 4. 8. 2011ikona souboruvyjádření Krajské hygienické stranice a ikona souboruMinisterstva zdravotnictví ČR.  


14. 12. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci vztahující se k působnosti města a jím vlastněných či zřizovaných složek.
Byly poskytnuty tyto informace:
Poskytnuté informace jsou na základě  § 6  odst. 1 a s přihlédnutím k § 4 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  zveřejněny na internetových stránkách města www.celakovice.cz 

28. 12. 2011
Žadatel požadoval poskytnutí  informace ve věci: 
A) veřejné zakázky na svoz TKO pro město Čelákovice,
B)  Kontrolní zprávy Městské Muzeum zpracované společností BENE FACTUM, a.s. 
Byly poskytnuty tyto informace:
A) Zadávací dokumentace Svazek 1 – Soutěžní podmínky a Svazek 2 – Obchodní podmínky veřejné zakázky „Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu v katastrálním území Čelákovice, Sedlčánky a Záluží u Čelákovic,  Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele  předložený stěžovatelem Technické služby města Nymburka,  Oznámení o zahájení správního řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚHOS), Usnesení ÚHOS, ve kterém je účastníkům stanovena lhůta s možností vyjádřit v řízení své stanovisko a  Rozhodnutí, ve kterém se ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení nebo pozastavit zadávací řízení.
B) Kontrolní zprávu „Městské muzeum v Čelákovicích“ zpracovanou společností BENE FACTUM, a.s. zaměřenou na mzdovou oblast za roky 2006 – 2010 z hlediska zdravotního a sociálního pojištění, pravidla pro určení mzdového limitu v roce 2010, pokles finanční hotovosti na archeologickém účtu v roce 2010. 
11.7.2013 22:49:38 | přečteno 1514x | tana
 
Město Čelákovice
load