ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

2012

20. 2. 2012
MěÚ Čelákovice obdržel dne 01.02.2012 žádost o poskytnutí informace ve věci závěrečné zprávy personálněorganizačního auditu MěÚ Čelákovice“. Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace obsahující východiska, cíle, zjištění a doporučení personálněorganizačního auditu MěÚ Čelákovice.

20. 2. 2012
MěÚ Čelákovice obdržel dne 30.01.2012 žádost o poskytnutí informace ve věci závěrečné zprávy personálněorganizačního auditu MěÚ Čelákovice“. Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace obsahující východiska, cíle, zjištění a doporučení personálněorganizačního auditu MěÚ Čelákovice.

14. 03. 2012
Žadateli byly poskytnuty informace ve věci smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů. Žadateli byly poskytnuty požadované informace. Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů, včetně dodatku ke smlouvě č.1 je  „ikona souboruzde“.

14. 03. 2012
Žadateli byly poskytnuty informace ve věci veřejné zakázky na svoz TKO pro město Čelákovice.

14. 03. 2012
Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci Vnitřního předpisu na provádění veřejných zakázek. Tato informace je zveřejněna ikona souboruzde

22. 03. 2012
Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace ve věci víceprací na prováděné akci Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích – zadávací dokumentace, protokoly JŘBU, dodatek ke Smlouvě o dílo, oznámení o výsledku JŘBU.

30. 3. 2012 
Žadateli byly poskytnuty následující informace ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na Logo města Čelákovic:
1. Výzva o zpracování cenové nabídky na zhotovení „Jednotného vizuálního stylu města Čelákovic“ ikona souboruzde
2. Vyjádření odboru tajemníka ikona souboruzde.
3. Výpisy z usnesení Rady města Čelákovic č. 20/2011/4.6.1 a č. 20/2011/4.6.2 ikona souboruzde.

27. 04. 2012
Žadatel byli poskytnuty informace ve věci pozemku 42/1 v k.ú. Záluží u Čelákovic následovně:
1) Odbor výstavby neeviduje žádné povolení k užívání prodejny stavebnin na předmětném pozemku
2) Dle územního plánu města Čelákovice je tento pozemek v položce IZ – izolační zeleň. Tuto informaci lze dohledat na webových stránkách města Čelákovice
3) Na budovy na předmětném pozemku odbor výstavby neeviduje kolaudační rozhodnutí.

16. 5. 2012
Žadateli byly poskytnuty informace ve věci orgánů města včetně jejich členů, které jsou zveřejněny na:
https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/
https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/zastupitelstvo-mesta/usneseni/,
https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/rada-mesta/usneseni/.
 
Dále byly poskytnuty informace o výši příplatků za členství (předsednictví) v příslušném orgánu a informace týkající se odměn členů a funkcionářů orgánů města. 
Tyto informace jsou zveřejněny zde:
ikona souboruusnesení
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/rozpocet/.

19. 6. 2012
Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace ve věci losovacího procesu veřejné zakázky „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ - protokoly, prezenční listina, zpráva o zkoušce el. losovacího zařízení, notářský zápis, upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. 7. 2012
Žadateli byly poskytnuty informace ve věci užšího řízení na akci „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“, které jsou zveřejněny zde.

10. 07. 2012
Žadateli byly poskytnuty informace ve věci „Rekonstrukce odvodnění komunikace III/2454 – RIGOL G – Císařská Kuchyně“ - jakému dodavateli byla VZ zadána a jakou nabídkovou cenu předložil. 

10. 07. 2012
Žadateli byly poskytnuty informace ve věci „VZ Dodávka a montáž herních prvků pro dětské hřiště v Sedlčánkách“ - jakému dodavateli byla VZ zadána a jakou nabídkovou cenu předložil. Tato informace je zveřejněna ikona souboruzde a ikona souboruzde.

10. 07. 2012
Žadateli byly poskytnuty informace ve věci „VZ Roznáška Zpravodaje města Čelákovice“ - jakému dodavateli byla VZ zadána a jakou nabídkovou cenu předložil. Tato informace je zveřejněna ikona souboruzde a ikona souboruzde

27. 08. 2012
Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace ve věci kopie dopisu z ROP Střední Čechy, ohledně pozastavení finančního toku v projektu „Revitalizace náměstí 5. Května v Čelákovicích“, upravená v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17. 09. 2012
Žadateli byl poskytnut soubor požadovaných informací ve věci šetření negativních jevů v chování dětí a mládeže, a to:
- pracovní verze zápisu ze zasedání výchovné komise,
- vyjádření pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Čelákovice,
- shrnutí postupu řešení stížnosti ZŠ J. A. Komenského, 
- vyjádření zřizovatele ZŠ J. A. Komenského.
Dále byla poskytnuta informace ve věci statutárních zástupců Města Čelákovice jako zřizovatele ZŠ J. A. Komenského: ikona souboruzde a ikona souboruzde

25. 9. 2012
Žadateli byla poskytnuta informace – územní rozhodnutí, ve věci výsledku územního řízení na stavbu „Optický propoj Čelákovice – II. etapa – pokládka optického kabelu“. 

25. 09. 2012
Žadateli byla poskytnuta informace ve věci stanov služeb výlepu plakátů a ceníku výlepu plakátů příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice:
http://ts.celakovice-mesto.cz/,
http://ts.celakovice-mesto.cz/cenik.pdf.

25. 09. 2012

Žadateli byla poskytnuta informace ve věci příspěvků města Čelákovice příspěvkové organizaci Technické služby Čelákovice:
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/rozpocet/.

16. 11. 2012
Žadateli byl poskytnut soubor požadovaných informací ve věci šetření negativních jevů v chování dětí a mládeže, a to:
- usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 1 ze dne 30. 11. 2010 a č. 2 ze dne 15. 12. 2010,
- kopie obsahu jednání výchovné komise,
- kopie písemného vyjádření pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Čelákovice,
- shrnutí postupu řešení stížnosti ZŠ J. A. Komenského, 
- vyjádření zřizovatele ZŠ J. A. Komenského.
Dále byla poskytnuta informace ve věci finanční podpory školních preventivních programů v roce 2010/11 poskytnutá zřizovatelem na projekty: ZŠ J. A. Komenského 414, Čelákovice – „Minimální program protidrogové prevence“, ZŠ Kostelní 457, Čelákovice – „Program dlouhodobé primární prevence“ (Semiramis, o.s.) a přednáškový cyklus „Prevence rizikového chování, zvyšování právního vědomí“. Ve školním roce 2011/2012 zřizovatel podpořil projekty: ZŠ J. A. Komenského 414, Čelákovice – „Minimální program protidrogové prevence“, ZŠ Kostelní 457, Čelákovice – program rizikového chování školní mládeže „Sám sebou“.

23.11. 2012
Žadateli byla poskytnuta informace, že k usnesení RM č. 16/2012 nebyl zaslán žádný dopis na  Úřad pro ochranu osobních údajů, tudíž k němu neexistuje číslo jednací a z Úřadu pro ochranu osobních údajů nebyla doručená žádná odpověď.  
11.7.2013 22:50:19 | přečteno 1285x | tana
 
Město Čelákovice
load