ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

2013

13. 12. 2013

Žadateli byly poskytnuty částečné informace, týkající se výkonnostních auditů na Městský bazén, Sbor dobrovolných hasičů a Pečovatelské služby Čelákovic:

- výkonnostní audity k uvedeným organizačním složkám rada města zatím neprojednala, a tudíž nebyla v této věci přijata žádná usnesení.

- protokoly (případně zápisy z jednání) z rady města, týkající se projednávání výkonnostních auditů u povinného subjektu v písemné podobě neexistují.

- u povinného subjektu žádné písemné úkoly zadané vedoucím pracovníkům neexistují, tudíž nelze poskytnou jejich kopie.

28. 11. 2013 

Žadatelce byly poskytnuty částečné informace, týkající se poskytnutí základních ekonomických dat z provozu veřejného krytého bazénu ve vlastnictví města Čelákovic za rok 2011 a 2012. https://www.celakovice.cz/filemanager/pdf-viewer/index.php?fileID=112197 .

14. 11. 2013

Žadateli byla poskytnuta Smlouva o poskytování právních služeb uzavřená mezi Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o., Praha 3 a Městem Čelákovice, jejímž předmětem je zpracování právního stanoviska ve věci posouzení veřejné zakázky „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ a právního posouzení případného uplatnění nároků z odpovědnosti za škodu.

07. 11. 2013

Žadateli byla poskytnuta informace, že k žádnému tvrzenému porušení Jednacího řádu komisí Rady města Čelákovic (dále jen „jednací řád“) ve věci výkonu funkce tajemnice komise Korekce dotace Revitalizace náměstí (dále jen „komise“) nedošlo. V případě 1. jednání komise dne 20. 8. 2013 byla Mgr. K. z důvodu čerpání řádné dovolené omluvena a zápis tedy z téhož důvodu nevyhotovovala (své jmenování do funkce tajemnice podepsané starostou Ing. Pátkem dne 16. 8. 2013 obdržela až po návratu z dovolené dne 27. 8. 2013 a tedy po jednání komise) a v případě 2. jednání komise byl zápis vyhotoven v souladu s jednacím řádem do 7 dnů (žadatel jej obdržel e-mailovou poštou a zaslal šestého dne vyjádření, že k němu nemá připomínek), pro doručení zápisu v listinné podobě členům komise jednací řád termín nestanoví. Dále poskytujeme informaci, že vedoucí odboru starosty na údajně protiprávní schůzi Rady města Čelákovic dne 16. 9. 2013 upozornit nemohla, neboť není osobou, která by byla o svolání takové schůze předem informována ani nebyla požádána o právní názor v této věci, aniž měla jakoukoli informaci, kdo a jakým způsobem RM svolal. Radu města v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 a 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starosta (místostarosta) a organizačně ji od února 2011 zajišťoval odbor tajemníka (nikoli odbor starosty).

11. 10. 2013

Žadateli byly poskytnuty informace, týkající se Územního plánu Čelákovice, a to:

- I vzhledem k tomu, že Město Čelákovice připravuje zpracování nového Územního plánu Čelákovic, pořizovatel pro obec dosud nezajistil vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny ve smyslu § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Platný Územní plán sídelního útvaru Čelákovic schválený usnesením ZM Čelákovic č. 22/94 ze dne 19. 9. 1994, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Čelákovice, ve znění změny č. 1 schválené usnesením ZM Čelákovic č. 14/2004 ze dne 15. 12. 2004, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou, změny č. 2, schválené usnesením ZM č. 16/2009/5.4. ze dne 15. 4. 2009, která byla vydána opatřením obecné povahy, jež nabylo účinnosti dne 3. 6. 2009 a změny č. 3, která byla schválena usnesením ZM Čelákovic č. 18/2009/7.4. ze dne 16. 9. 2009 a vydána opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 8. 10. 2009, nestanovuje arondovanou hranici města, nelze tedy potvrdit ani vyvrátit její soulad s právním stavem platného územního plánu.

- Platný Územní plán sídelního útvaru Čelákovic schválený usnesením ZM Čelákovic č. 22/94 ze dne 19. 9. 1994, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Čelákovice, ve znění změny č. 1 schválené usnesením ZM Čelákovic č. 14/2004 ze dne 15. 12. 2004, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou, změny č. 2, schválené usnesením ZM č. 16/2009/5.4. ze dne 15. 4. 2009, která byla vydána opatřením obecné povahy, jež nabylo účinnosti dne 3. 6. 2009 a změny č. 3, která byla schválena usnesením ZM Čelákovic č. 18/2009/7.4. ze dne 16. 9. 2009 a vydána opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 8. 10. 2009 je zveřejněn na internetových stránkách Města Čelákovic: https://www.celakovice.cz/cs/mesto/rozvoj-mesta/uzemni-plan-celakovic/platny-uzemni-plan-sidelniho-utvaru-celakovice.html. K nahlédnutí je též na odboru rozvoje města a odboru výstavby Městského úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice. Právní stav je z takto zveřejněných podkladů zjevný.

09. 10. 2013

Žadateli byly poskytnuty informace týkající se seznamu členů Rady města, kteří se účastnili na jednání Rady města Čelákovic dne 14. 06. 2011.
https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/rada-mesta/zapisy-rady-mesta/rok-2011.html

16. 08. 2013

Žadateli byly poskytnuty informace, týkající se subjektů, které v současnosti zajišťují pro naši obec služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň a daty vypršení platnosti uzavřených smluv se subjekty zajišťujícími služby následovně:

a) služby svozu směsného komunálního odpadu, kat. č. 20 03 01

TSN (Technické služby města Nymburk) – IČ: 00667041
AVE CZ ( AVE.CZ, odpadové hospodářství s.r.o.) – IČ: 49356089
TS Čelákovice (Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace) – IČ: 70889775

b) služby svozu separovaných odpadů

papír - 15 01 01 – TSN, IČ: 00667041
sklo – 15 01 07 – skleněné obaly pod uvedeným kat. číslem město nesváží
plasty – 15 01 02 – plastové obaly, TS Čelákovice, IČ: 70889775
Smlouvy k bodu 1 a) a 1 b) s AVE.CZ a TS Nymburk jsou uzavřeny na dobu neurčitou.
Smlouvu s TS město nemá.

c) služby svozu objemných odpadů,

kat. č. 20 03 07 - TS Čelákovice – IČ: 70889775
Smlouvu s TS město nemá.

d) služby sběru nebezpečných odpadů ve skupině 20 Katalogu odpadů poskytuje

Sběrný dvůr TS Čelákovice – IČ: 70889775
Smlouvu s TS město nemá.

e) služby zimní údržby komunikací

TS Čelákovice – IČ: 70889775
ÚSK s.r.o. – IČ: 27138551
S USK s.r.o. mají TS Čelákovice uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou.
Smlouvu s TS město nemá.

f) služby letní údržby komunikací 

TS Čelákovice – IČ: 70889775
Smlouvu s TS město nemá.

g) služba údržby veřejné zeleně

TS Čelákovice – IČ: 70889775
Smlouvu s TS město nemá.
J. Š., JENA
Smlouvu s firmou město uzavřenou nemá.
J. A.
Smlouvu s firmou město uzavřenou nemá.
M. Š.
Smlouvu s firmou město uzavřenou nemá.
J. T.
Smlouvu s firmou město uzavřenou nemá.
L. A.
Smlouvu s firmou město uzavřenou nemá.
F. V.
Smlouvu mají TS Čelákovice s firmou uzavřenou na dobu určitou od 15. 4. 2013 do 30. 9. 2013
Meribel s.r.o. – IČ: 27563600
Smlouvu mají TS Čelákovice s firmou uzavřenou na dobu určitou od 15. 4. 2013 do 30. 9. 2013
M. D.
Smlouvu mají TS Čelákovice s firmou uzavřenou na dobu určitou od 15. 4. 2013 do 30. 9. 2013

02. 04. 2013
Žadateli byly poskytnuty informace, týkající se nájemného v DPS v Čelákovicích. 
ikona souboruinformace 1
ikona souboruinformace 2


18. 03. 2013
Žadateli byly poskytnuty informace, týkající se Měsíčního hlášení Pečovatelské služby, a to:
- že ve skutečném stavu pečovaných jsou zahrnuty všechny služby, včetně pedikúry
- že vypočítaný průměr pečovaných na jednu pečovatelku je orientační a je vypočítáván z počtu klientů, kterým je poskytována terénní služba
- že uváděné počty návštěv u klientů se týkají poskytování poradenství při řešení složitých životních situací a zajišťování provozu pečovatelské služby
- že měsíční hlášení jsou určena pro Sociální a zdravotní odbor MěÚ
- že nebyla přijata žádná opatření týkající se ročního vyhodnocení měsíčních hlášení Pečovatelské služby

05. 03. 2013
Žadateli byla poskytnuta informace, že plakátovací zařízení umístěná na pozemcích Města Čelákovice jsou městem využívána a že se nacházejí ve vlastnictví Města Čelákovice.


16. 1. 2013

Žadateli byl poskytnut soubor požadovaných informací ve věci šetření negativních jevů v chování dětí a mládeže, a to:
-  kopie obsahu jednání výchovné komise,
-  kopie písemného vyjádření pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Čelákovice,
-  shrnutí postupu řešení stížnosti ZŠ J. A. Komenského, 
-  vyjádření zřizovatele ZŠ J. A. Komenského.


16. 01. 2013
Žadateli byly poskytnuty informace, týkající se Domu s pečovatelskou službou
a Pečovatelské služby v Čelákovicích, a to:
- v  současné době je kapacita  DPS 37 osob
- v současné době je v PS zaměstnáno 8 pečovatelek
- pravidelná informovanost o práci PS je formou Zpravodaje města Čelákovic, letáky, 
na webových stránkách města, apod.
https://www.celakovice.cz/cs/informace/zpravodaj-mesta/,
https://www.celakovice.cz/cs/organizace-sluzby/zdravotnictvi-a-socialni-pece/pecovatelska-sluzba/
- kontrolu provádí Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí, že prioritním úkolem PS není pořádání volnočasových aktivit pro seniory v Čelákovicích. Jejich činnost je dána v souladu s ustanovením § 40, zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V této věci PS úzce spolupracuje s odborem sociálních věci a zdravotnictví MěÚ Čelákovice a Sociální komisí, které mají na tyto aktivity vyčleněny finanční prostředky (PS na tyto aktivity finanční prostředky nedostává). Pro příklad uvádíme následující volnočasové aktivity v roce 2012: hudební odpoledne, zdobení rámečků na obrázky, tvorba adventních věnečků, vánoční setkání seniorů, výlet na zámek Lemberk, Sychrov, Hrubý Rohozec, výstava Zahrada Čech, Litoměřice
- v současné době je v DPS umístěno tzv. tísňové tlačítko pro případ nouze, které funguje v pracovní době pečovatelek. Tato služba pečovatelek je zajišťována nad rámec DPS
- nájemní smlouvy v DPS, stejně jako ostatní nájemní smlouvy, neobsahují institut ručitele – ručení v souvislosti s nájmem občanský zákoník nezmiňuje. Ručení je institut zajišťující existující pohledávku, nikoliv nájemní vztahy. Osobu ručitele upravuje § 546 a následující Občanského zákoníku. Občanský zákoník lze najít na internetových stránkách Ministerstva vnitra: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
- v DPS je uplatňována praxe pro studenty škol se sociálním zaměřením a je využívána dle potřeby škol a MěÚ Čelákovice. 
Dále byla žadateli poskytnuta kopie Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu domu s pečovatelskou službou v obci. 

11.7.2013 22:51:07 | přečteno 1536x | tana
 
Město Čelákovice
load