2014

17. 03. 2014

Žadateli bylo poskytnuto aktuální znění Smlouvy o zabezpečování provozu vodovodů a kanalizací a o pronájmu vodárenského a kanalizačního systému mezi městem Čelákovice a společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. včetně Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 ke smlouvě. 

31. 03. 2014

Žadateli byly poskytnuty informace týkající se uchovávání údajů o platech a odměnách zaměstnanců MěÚ Čelákovice, v jaké formě je evidence vedena a kdo tuto evidenci spravuje.

28. 04. 2014

Žadateli byly poskytnuty následující informace:

- počet bytů vlastněných Městem Čelákovice (provozovaných Q-BYT, spol. s r.o.) je k dnešnímu dni 715.

- počet bytů vlastněných Městem Čelákovice, které jsou vybaveny přístroji regulujícími dodávku tepelné energie ve smyslu § 7, odst. 4, písm. a) zákona
č. 406/2000 Sb. konečným uživatelům na vnitřních tepelných zařízeních budov je 697, z toho počet bytů vybavených registrační technikou ve smyslu § 7, odst. 4, písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. je 316.

02. 05. 2014

Žadateli byla poskytnuta informace ve věci rozpisu výše jednotlivých platů včetně odměn a jiných plnění vyplacených v souvislosti s výkonem funkce, a to odděleně za roky 2007 a 2008 starostovi města Čelákovice, místostarostovi města Čelákovice a vedoucímu OH MěÚ Čelákovice. Dále žadateli bylo poskytnuto usnesení rady města Čelákovice za dne 6. srpna 2009 týkající se platového výměru ředitele Městského muzea v Čelákovicích.

18. 09. 2014

Žadateli bylo poskytnuto aktuální znění Nájemní smlouvy a Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v 1. patře domu a zahrady č.p. 107, ul. Sedláčkova, Čelákovice, mezi městem Čelákovice a firmou Mgr. M. Š. – jazyková škola a Výtvarnou dílnou LABYRINT s. r. o.

29. 9. 2014

Žadateli bylo poskytnuto vyjádření Státního zdravotního ústavu k článkům o životním prostředí a ovzduší v MF Dnes, zveřejněného na internetových stránkách města Čelákovice dne 04. 08. 2014.

8. 10. 2014

Žadatelce byly poskytnuty informace, týkající se programu zlepšování kvality ovzduší v Čelákovicích. http://www.kr-stredocesky.cz/documents/20994/94117/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%A9ho+kraje+%C4%8D.+19-2012%2C?version=1.0

27. 10. 2014

Žadateli byly poskytnuty informace, týkající se seznamu žadatelů o sociální bydlení:

ad1) seznam žadatelů o sociální bydlení jako takový v listinné podobě neexistuje. Byla poskytnuta doplňující informace s odkazem, že žadatelé o sociální bydlení jsou uvedeni v seznamu „uchazečů o nájem obecního bytu“, který je volně přístupný na internetových stránkách města https://www.celakovice.cz/cs/mesto/bytova-politika/zadatele-o-najem-bytu.html .

ad2) o uzavírání nájemních smluv a tedy o přidělení bytů rozhoduje Rada města Čelákovic formou usnesení. Informace byla poskytnuta s odkazem na usnesení Rady města Čelákovic na internetových stránkách města https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/rada-mesta/usneseni/,

ad3) rozdělení nájemních bytů dle specifikace žadatele neexistuje, tudíž se občan nemá kde s ním seznámit. 

10. 11. 2014

Žadateli bylo poskytnuto položkové vyčíslení nákladů vynaložených na přemístění skříně ovladače semaforu na křižovatce silnice II/245 s ulicí V Prokopě.

24. 11. 2014

Žadateli byla poskytnuta informace o výši mimořádné odměny a důvod jejího přiznání řediteli Městského muzea Čelákovice udělené na základě usnesení Rady města Čelákovic č. 729/2014 ze dne 23. 06. 2014.

25. 11. 2014

Žadateli byla poskytnuta informace: Vyjádření města č. 4/2014.

11. 12. 2014

Žadateli byly poskytnuty informace ve věci veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka a montáž cvičebního systému pro workout training:

1. Výzva k podání nabídky "Dodávka a montáž cvičebního systému pro workout training".

2. Výzvu k podání nabídky zpracoval odbor životního prostředí Městského úřadu Čelákovice.

3. Výpisy z usnesení Rady města Čelákovic č. 26/2014/1061 a č. 26/2014/1062.

4. Kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii (nabídková cena bez DPH -70 %, estetické a funkční hledisko - váha 30%).

2. 1. 2015

Žadateli byly poskytnuty informace týkající se programu zlepšování ovzduší v Čelákovicích.

2. 1. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace: Vyjádření města č. 5/2014.

9. 1. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace ve věci doplňující informace citované v bodě 6.3 zápisu z jednání rady města Čelákovice č. 32/2014 konané dne 9. 12. 2014 Střednědobá koncepce rozvoje Městského muzea v Čelákovicích na období do roku 2019 s výhledem do roku 2023, a to, že zřizovatel, město Čelákovice, nezadalo k navržené koncepci zpracování oponentních posudků (jednalo se pouze o doporučení, nikoliv o nařízení).

Vytvořeno 25.3.2014 12:01:38 - aktualizováno 28.4.2014 14:45:07 | přečteno 1080x | renata.stepankova
load