ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

2016

17. 2. 2016

Poskytnutí informace - Memorandum Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o. ve věci vyrovnání s SK Union Čelákovice.

Poskytnutá informace: ikona souboruMemorandum

3. 3. 2016

Poskytnutí informace – kácení stromů v ulici Rumunská, Čelákovice:

1) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucím mimo les. ikona souboruzde
2) Rozhodnutí povolení pokácení dřevin. ikona souboruzde
3) Projekt revitalizace zeleně v ulici Rumunská, Čelákovice je k nahlédnutí v úředních hodinách (po + st: 8:00 – 17:00, 
pá: 8:00 – 14:00) na Městském úřadu Čelákovice, odboru životního prostředí.

3. 3. 2016

Poskytnutí informace o platu a odměnách schválených RM Čelákovice řediteli Čelákovické sportovní, p. o.
V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím, 
s § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Čelákovice zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

10. 3. 2016

Poskytnutí informace – kácení stromů v ulici Rumunská, Čelákovice:
1) Rozhodnutí povolení pokácení dřevin. ikona souboruzde
2) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. ikona souboruzde
3) Žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les č. j. MUC/10552/2013, č. j. MUC/10553/2013, č. j. MUC/10554/213 a č. j. MUC 11569/2013.  ikona souboruzde

6. 4. 2016

Poskytnutí informace - „faktury došlé na obec za období let ikona souboru2010, ikona souboru2011, ikona souboru2012, ikona souboru2013, ikona souboru2014ikona souboru2015".

25. 4. 2016

Poskytnutí informace týkající se datových zpráv, které se u povinného subjektu uchovávají v digitální podobě ve Spisové službě. Doba uchovávání datových zpráv je určena skartačním a spisovým řádem.

4. 5. 2016 

Poskytnutí informace - sdělení odboru stavebního úřadu Čelákovice. ikona souboruzde

4. 5. 2016

Poskytnutí informace – urbanistický rozvoj ulice V Zátiší, Čelákovice:

Město Čelákovice má zpracovanou studii využití předpolí základní školy J. A. Komenského. Tato studie zahrnuje řešení prostoru vymezeného hlavním vstupem do školy, ulicemi V Zátiší a Vančurovou a zástavbou při ulici Hybešově. Na základě této studie byla zpracována projektová dokumentace, která navrhla řešení jednosměrného provozu. Tento byl v rámci projednání dokumentace s příslušnými úřady shledán jako nevhodný. Zpracování dopravní studie lokality vymezené ulicemi Stankovského, J. A. Komenského, Sokolovskou a Rumunskou bylo předáno Českému vysokému učení technickému, fakultě dopravní, jako návrh na téma předdiplomního nebo diplomního projektu. Tato studie by pak měla být základním podkladem pro zpracování ucelené urbanistické koncepce lokality.

Realizacevýsadeb v ulici V Zátiší má přímou vazbu na urbanistickou koncepci celé lokality. Dokud nebudou známy požadavky na šířku komunikací s ohledem na určení počtu a šířky jízdních pruhů, není možné stanovit plochy vhodné pro výsadby dřevin. Předpokládáme, že součástí urbanistické studie bude komplexní návrh řešení dopravy i záměr na umístění výsadeb a veškeré plochy zeleně s ohledem na existenci stávajících sítí a rozhledové poměry v křižovatkách. Teprve pak je možné, se detailně zabývat konkrétními druhy výsadeb.

V případě provedení výsadeb v tuto chvíli a bez návaznosti na budoucí rekonstrukci komunikací, by zcela jistě došlo k jejich zničení nebo trvalému poškození. S ohledem na uvedené skutečnosti nelze s neuváženými trvalými výsadbami souhlasit.

9. 5. 2016

Poskytnutí informace týkající se datových zpráv, které se u povinného subjektu uchovávají v digitální podobě ve Spisové službě, ve formátu ZFO.

Dále byla poskytnuta informace, že MěÚ Čelákovice používá k vedení elektronické spisové služby aplikaci od dodavatelské služby.

25. 5. 2016

Poskytnutí informace - veřejné zakázky na stavební práce, kde město Čelákovice bylo zadavatelem:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rumunská Čelákovice, ev. č. VZ 492395
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě cenového rozpočtu projektanta.
- Jistota dle § 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebyla po uchazeči požadována.
Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě, ev. č. VZ 497977
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě cenového rozpočtu projektanta.
- Jistota dle § 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebyla po uchazeči požadována.

7. 6. 2016

 Poskytnutí informace:

1) Kopie vyúčtování neinvestiční dotace na kulturní, zájmové a občanské aktivity poskytnuté spolku Skaláci. ikona souboruzde
2) Kopie Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor ze dne 21. 4. 2010. ikona souboruzde

16. 6. 2016

Poskytnutí informace – reklamní zařízení orlice na 15,5 km dálnice D11, parc. č. 613/5, k. ú. Mochov.

Ve věci stavebního povolení světelného reklamního zařízení se znakem orlice Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ poskytl informaci, že stavební povolení bylo vydáno a nepozbylo platnosti, protože se stavbou bylo započato do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci. V podmínkách stavebního povolení byla stavba povolena jako dočasná na dobu 10 let od kolaudace.

23. 6. 2016

Poskytnutí informace – Kolaudační souhlas s užíváním stavby – Zvednutí střechy bytového domu – rozšíření bytu, Nehvizdy. ikona souboruzde

1. 7. 2016

Poskytnutí informace týkající se existence záboru na veřejné prostranství před domem č. p. 63/8, ul. Ve Skále, Čelákovice. Zábor není oficiálně schválen ani povolen a městu z něho neplyne žádný příjem. 

7. 7. 2015

Poskytnutí informace:

1) Kopie „Sdělení odboru stavebního úřadu“ týkající se pozemku parc. č. 494/85 v k. ú. Sedlčánky. ikona souboruzde

2) Kopie „Územního rozhodnutí“. ikona souboruzde

7. 7. 2016

Poskytnutí informace – smlouva o zprostředkování burzovních obchodů

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ poskytl informaci, že město Čelákovice nemá uzavřenou žádnou smlouvu se společností eCENTRE, a. s. o zprostředkování burzovních obchodů.

29. 8. 2016

Poskytnutí informace – smlouva o výpůjčce na plochy na Městském stadionu v Čelákovicích, kde byla provedena rekonstrukce atletické dráhy a okolí.

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ poskytl informaci, že město Čelákovice nemá žádnou platnou smlouvu o výpůjčce a ani nedisponuje žádnou jinou smlouvou, která by byla na tyto plochy uzavřena. Poslední právní vztah byl uzavřen s Tělovýchovnou jednotou Spartak Čelákovice a tento vztah skončil dnem 19. 5. 2015. 

19. 10. 2016

Poskytnutí informace:

1) Podnět ke změně dopravního režimu - dopravního značení v ul. Sukova, Matěje Červenky ze dne 9. 12. 2015, předložený Městskou policií Čelákovice. ikona souboruzde

2) Souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje k úpravě provozu na místní komunikaci ul. Sukova a Matěje Červenky ze dne 22. 12. 2016. ikona souboruzde

3. 11. 2016

Poskytnutí informace – orlice Mattoni, parc. č. 613/5, k. ú. Mochov.

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ poskytl informaci, že odborem stavebního úřadu Čelákovice bylo zahájeno řízení o odstranění stavby orlice Mattoni, parc. č. 613/5, k. ú. Mochov. V zákonné lhůtě byla podána žádost o dodatečné povolení stavby a odbor stavebního úřadu Čelákovice vede řízení o podané žádosti. Řízení má v kompetenci paní Jana Fottová, referentka odboru stavebního úřadu.

7. 11. 2016

Poskytnutí informace:

1) Seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtu. ikona souboruzde

2) Kopie poslední uzavřené darovací smlouvy, kde je územně samosprávný celek dárce. ikona souboruzde

21. 12. 2016

Poskytnutí informace k zástavbě dvora tiskárny Durabo na pozemku parc.č. 1473, Čelákovice:

1) Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. ikona souboruzde

2) Usnesení – oprava zřejmých nesprávností. ikona souboruzde


17.2.2016 15:11:39 | přečteno 979x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load