ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

2017

24. 2. 2017

Poskytnutí informace k pozemku pod halou č. 2 – bývalé Mrazírny Mochov: dle situačního výkresu a technické zprávy předloženého k žádosti společnosti TSR Czech Republic s. r. o. o odstranění stavby ze dne 4. 3. 2013 – haly 2 v k. ú. Mochov, je „hala 2“ umístěná na pozemcích parc. č. 458/18, 458/26, 458/27 v k. ú. Mochov.

7. 3. 2017

Poskytnutí informace:

ad1) uzavřené pojistné smlouvy na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škody, havarijní pojištění vozidel, povinné ručení na vozidla, popř. jiné další pojistné smlouvy - ano, město má uzavřené pojistné smlouvy.

ad2) využívání služeb pojistných makléřů, pojistných zprostředkovatelů, poradců apod. - ano, město využívá služeb pojistných makléřů, pojistných zprostředkovatelů, poradců apod. 

9. 3. 2017

Poskytnutí informace – vedení evidence tzv. šikanózních žádostí o informace a počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015 - 2016.

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ poskytl informaci, že není vedena jakákoliv evidence tzv. šikanózních žádostí o informace a ve věci počtu vyřízených žádostí o informace v letech 2015 – 2016 Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ odkázal na zveřejněnou informaci na internetových stránkách města Čelákovice:

https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/povinne-informace/povinne-zverejnovane-informace-materialy/vyrocni-zpravy.html.

20. 3 2017

Poskytnutí informace – smlouva o výpůjčce na plochy na Městském stadionu v Čelákovicích, kde byla provedena rekonstrukce atletické dráhy a okolí.

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ odkázal na zveřejněnou informaci na internetových stránkách města Čelákovice:

https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/povinne-informace/povinne-zverejnovane-informace-materialy/2016.html

22.3.2017

Poskytnutí informace – orlice Mattoni, parc. č. 613/5, k. ú. Mochov.

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ poskytl informaci, že odborem stavebního úřadu Čelákovice bylo řízení o dodatečné povolení stavby orlice Mattoni, parc. č. 613/5, k. ú. Mochov přerušeno a běží lhůta k doplnění podkladů. 

24. 3. 2017

Poskytnutí informace – dotazníková anketa obyvatel Masarykovy ulice v souvislosti s úvahou na instalaci parkovacích automatů a závěry z vyhodnocení dotazníkové akce:

1) dotazník zatím nebyl schválen v konečné podobě a tudíž ještě nebyl distribuován (k 8. 3. 2017),

2) předmětná akce zatím neproběhla, tudíž závěr z vyhodnocení žádný není.

27. 3. 2017

Poskytnutí informací – týkající se úvahy na instalaci parkovacích automatů v ulici Masarykova. Z informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 17/2017 vyplynulo, že se pan starosta osobně sešel, mimo prostor MěÚ, s podnikateli se sídlem, event. podnikající v Masarykově ulici na schůzce v předmětné akci.

1) schůzka se uskutečnila dne 3. 4. 2015 a 10. 4. 2015.

2) nebyl evidován počet zúčastněných podnikatelských subjektů.

3) povinný subjekt nedisponuje písemným dokumentem, na kterém by byly formulovány závěry z uvedené schůzky.

10. 4. 2017

Poskytnutí informace:

1) Žádost o stanovení úpravy provozu na MPK – zjednosměrnění úseku MK ul. Sukova – M. Červenky v Čelákovicích včetně příloh adresovanou Městskému úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odboru dopravy. ikona souboruzde

2) Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Sukova a M. Červenky ve městě Čelákovice, vydanou Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odborem dopravy. ikona souboruzde

10. 4. 2017

Poskytnutí informace – ve věci koncepce řešení dopravy ve městě Čelákovice

1) kopie zpracované části dopravního řešení města Čelákovice „Zónování nákladní dopravy – západní část města Čelákovice“. ikona souboruzde

2) vyjádření Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje k akci „Zónování nákladní dopravy – západní část města Čelákovice“ a Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu Zónování nákladní dopravy – západní část města Čelákovice“ vydané „MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy. ikona souboruzde

10. 4. 2017

Poskytnutí informace - žádost MěÚ Čelákovice adresovaná na DI PČR o vyjádření k navrhované úpravě dopravního režimu na pozemních komunikacích v severní části lokality pod nádražím v Čelákovicích. ikona souboruzde

10. 4. 2017

Poskytnutí informace - celkově vynaložené náklady na provedení vodorovného dopravního značení Palackého ulice v Čelákovicích v roce 2015 činily 29.771,00 Kč včetně 21% DPH.

24. 4. 2017

Poskytnutí informace – monitoring pohybu Městské policie Čelákovice

1) Městská policie Čelákovice nevyužívá monitoring prostřednictvím mobilních telefonů vybavených GPS čipem a GPRS vč. aplikace PhoneOnMap.

2) sdílené obce dostávají měsíčně předkládané výkazy činností Městské policie Čelákovice.

15. 5. 2017

Poskytnutí informace ve věci pohledávky za občanem Ing. J. P.

- MěÚ Čelákovice nevedl žádný soudní spor s občanem Ing. Josefem Pátkem. Předmětný soudní spor byl veden mezi městem Čelákovice a občanem Ing. Josefem Pátkem, ve kterém město Čelákovice bylo zastoupeno advokátem JUDr. Markem Nespalou v období
od 3. 2. 2014 do 21. 2. 2017

- celkové náklady právního zastoupení vynaložené městem Čelákovice v předmětném sporu činí: 71.480,00 Kč

- Ing. M. O., Ph.D. v předmětném sporu město Čelákovice nezastupoval.

 15. 5. 2017

Poskytnutí informace ve věci kopie „Rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 13. 10. 2016, sp.zn.: 9C 26/2014“. ikona souboruzde

 26. 5. 2017

Poskytnutí informací ve věci soudního sporu s TJ Spartak Čelákovice v souvislosti s rozsudkem okresního soudu Praha východ č. j. 35C276/2015-14

1) úroky z důvodu neproplacení smluvní částky 5.500.000,00 Kč jsou ve výši 914.834,00 Kč a byly zaplaceny dne 30. 3. 2017,

2) náklady řízení vyčíslené ve výši 608.234,00 Kč byly Tělovýchovné jednotě Spartak Čelákovice uhrazeny dne 30. 3. 2017,

3) náklady spojené se soudním řízením na straně města Čelákovice jsou ve výši 247.979,00 Kč.

4) náklady na zpracování „Memoranda“ advokátní kanceláří Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o. činily 36.300,00 Kč včetně DPH.

5) škodní komise města Čelákovic ve věci vzniku škody z vedlejších nákladů soudního řízení a z nákladů neúspěšně podaných trestních oznámení nezasedala a tudíž nepřijala žádné závěry. Škodní komise města Čelákovic byla zřízena usnesením Rady města č. 7/2017/2.1.3 ve složení Marcela Ježková – předseda, Marcela Klaudová, Mgr. Jiří Havelka – členové.

26. 6. 2017

Poskytnutí informace ve věci:

· sdělení Policie ČR k dotazu ohledně vstupu do prostor Gymnázia Čelákovice, na které je odkazováno v bodě 6.2 zápisu ze schůze Rady města Čelákovic č. 3/2017 konané dne 14. 2. 2017. ikona souboruzde

· jak byla rekonstrukce budovy Gymnázia Čelákovice financována, včetně uvedení všech zdrojů a rozsahu financování. ikona souboruzde

26. 6. 2017

Poskytnutí informace: jaká opatření byla na základě výsledku Veřejnosprávní kontroly příslušnými orgány nebo odborem města Čelákovic přijata?

· na základě ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, povinný subjekt vyzval příjemce dotace k vrácení části dotace dotčené nesrovnalostí a ta byla v řádném termínu vrácena. 

28. 6. 2017

Poskytnutí informací ve věci „Rekonstrukce topné soustavy ZŠ J. A. Komenského v Čelákovicích“ a “Oprava sádrokartonových podhledů v 3. NP ZŠ J. A. Komenského“:

1) a 2) Kompletní projektová dokumentace a seznam odevzdané projektové dokumentace “Rekonstrukce topné soustavy ZŠ J. A. Komenského v Čelákovicích“.

3) Celková cena za zpracování projektové dokumentace “Rekonstrukce topné soustavy ZŠ J. A. Komenského v Čelákovicích“ je 35.000,00 Kč bez DPH.

4) Cena za autorský dozor k provádění prací podle dokumentace poskytnuté v bodě ad1) žádosti je 2.000,00 Kč bez DPH za návštěvu + 5.000,00 Kč bez DPH za neomezenou konzultaci v době realizace.

5) a 6) Kompletní projektová dokumentace a seznam odevzdané projektové dokumentace “Oprava sádrokartonových podhledů v 3. NP ZŠ J. A. Komenského“.

7) Celková cena za zpracování projektové dokumentace “Oprava sádrokartonových podhledů v 3. NP ZŠ J. A. Komenského“ je 132.000,00 Kč bez DPH.

8) Cena za autorský dozor k provádění prací podle dokumentace poskytnuté v bodě ad5) žádosti v rozsahu 40 hodin je 24.000,00 Kč bez DPH. Práce vykonávané na rámec 40 hodin budou na základě výkazů činnosti odsouhlaseného objednatelem účtovány za sazbu 600,00 Kč bez DPH za hodinu.

9) Poddodavatelem realizační společnosti VPK Suchý s. r. o. je společnost KWEKU s. r. o., Polepská 361, 280 02 Kolín IV, IČ: 27640477

14. 7. 2017

Poskytnutí informace - smluvní dokumentace, na základě které byla v roce 2001 provedena rekonstrukce budovy č. p. 414, jež je součástí pozemku par. č. st. 3918, vše zapsáno na LV 10001 pro k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, včetně daňových dokladů a předávacích protokolů.

27. 7. 2017

Poskytnutí informace: seznam všech námitek a připomínek, které byly vzneseny k Návrhu nového územního plánu města Čelákovice v období od 16. 3. 2016. ikona souboruzde

27. 7. 2017

Poskytnutí informace ve věci administrativních a cenových podmínek případné budoucí spolupráce mezi obcí a REMA AOS, a. s.:

- město Čelákovice, ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky, není povinno informovat stávající autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM, a. s. o zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

- město Čelákovice, ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky, není povinno informovat stávající autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM, a. s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v našem městě;

- u města Čelákovice neexistují jakékoliv smluvní ujednání či jiné závazky, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a. s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

- u města Čelákovice neexistují jakékoliv smluvní ujednání či jiné závazky, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující jednání o spolupráci s REMA AOS, a. s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

- u města Čelákovice neexistují jakékoliv smluvní ujednání či jiné závazky, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v našem městě.

27. 7. 2017

Poskytnutí informací ve věci informačního systému účetnictví:

1) pro vedení účetnictví je používán informační systém: GORDIC,

2) pro vedení účetnictví jsou používány moduly informačního systému: UCR, KOF, KDF, KXF, POK, DDP, EMA,

3) ke každému jednotlivému modulu informačního systému pro vedení účetnictví je 1 licence,

4) roční udržovací licenční poplatky za informační systém pro vedení účetnictví jsou ve výši 60.850,90 Kč,

5) náklady servisních prací jsou součástí udržovacích licenčních poplatků, viz odpověď v bodě 4),

6) není uzavřena samostatná servisní smlouvu na technickou podporu tohoto informačního systému. Technická podpora je součástí ročního udržovacího licenčního poplatku, který vyplývá z pořizovací ceny jednotlivých modulů účetního systému,

7) výdaje na pořízení informačního systému pro vedení účetnictví byly 252.527,00 Kč.

27. 7. 2017

Poskytnutí informací ve věci přípravy obchvatu města Čelákovice:

1) pro realizaci obchvatu města Čelákovice je potřeba vykoupit 50 pozemků,

2) ke dni 3. 7. 2017 byl pro realizaci obchvatu města Čelákovice od schválení Smlouvy o spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje ve věci „výstavby obchvatu města II/245“ schválené usnesením zastupitelstva města Čelákovice dne 30. 3. 2016 zapsán výkup jedenácti pozemků (pozemky celé ve vlastnictví města Čelákovic – vlastnický podíl 1/1), ale změna majitele byla provedena u šestnácti vlastníků,

3) kupní cena pro výkup jednotlivých nemovitostí je schvalována usneseními Zastupitelstva města Čelákovice. Ceny pro výkup jednotlivých nemovitostí, které se týkají zcela vykoupených pozemků, byly schváleny Usneseními Zastupitelstva města Čelákovice č. 14/2016/5.2.3, 17/2017/3.1.1, 17/2017/3.1.2, 17/2017/3.4, 18/2017/4.9, 18/2017/4.11 a 18/2017/4.14.

27. 7. 2017

Poskytnutí informací ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Čelákovice – rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3. NP v ZŠ J. A. Komenského“:

1) byl předložen jeden změnový list,

2) byl schválen jeden změnový list,

3) změnový list projektové dokumentace č. 1 „Oprava sádrokartonových podhledů v 3. NP ZŠ J. A. Komenského v Čelákovicích. ikona souboruzde

7. 8. 2017

Poskytnutí informací ve věci vymáhání daňových nedoplatků - exekuce:

1) nedoplatky jsou vymáhány prostřednictvím soudního exekutora dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů,

2) není uzavřena smlouva s exekutorem, ale smlouva o poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, s JUDr. Hanou Záveskou.

11. 8. 2017

Poskytnutí informací ve věci výstavby haly DC 6 v areálu skladové zóny Nehvizdy:

1) Územní rozhodnutí o umístění stavby Skladová zóna Nehvizdy, stavba skladové haly SO 03 (žadatelem v žádosti uvedena jako DC 6) spis. zn. MUC/04833/2012/L, č. j. MUC/08983/2012. ikona souboruzde

2) Rozhodnutí – stavební povolení na stavbu Skladová zóna Nehvizdy, skladová hala SO 03 (žadatelem v žádosti uvedena jako DC 6) spis. zn. MUC/12691/2016/L, č. j. MUC/01853/2017. ikona souboruzde

11. 8. 2017

Poskytnutí informací ve věci výstavby haly DC 6 v areálu skladové zóny Nehvizdy:

1) Územní rozhodnutí o umístění stavby Skladová zóna Nehvizdy, stavba skladové haly SO 03 (žadatelem v žádosti uvedena jako DC 6) spis. zn. MUC/04833/2012/L, č. j. MUC/08983/2012. ikona souboruzde

2) Rozhodnutí – stavební povolení na stavbu Skladová zóna Nehvizdy, skladová hala SO 03 (žadatelem v žádosti uvedena jako DC 6) spis. zn. MUC/12691/2016/L, č. j. MUC/01853/2017. ikona souboruzde

11. 8. 2017

Poskytnutí informace - kopie zpracovaného souhrnu zemědělských pozemků ve vlastnictví města Čelákovic, který vzala Rada města Čelákovic na vědomí svým usnesením č. 15/2017/2.3 ze dne 11. 7. 2017. ikona souboruzde

28. 8. 2017

Poskytnutí informace – orlice Mattoni, parc. č. 613/5, k. ú. Mochov.

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ poskytl informaci, že odboru stavebního úřadu Čelákovice byla jen z části doplněna žádost o dodatečné povolení stavby a řízení je i nadále přerušeno. 

6. 9. 2017

Poskytnutí informace ve věci škodlivého ptactva ve městě:

* povinný subjekt má problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky,

* povinný subjekt se nějak nebrání proti škodlivým ptákům,

* povinný subjekt se nesetkal s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“,

* povinný subjekt neposkytuje dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělců,

* povinný subjekt neposkytuje nikomu náhrady škod způsobené ptáky.

12. 9. 2017

Poskytnutí informace - změnové listy ZL03: Navýšení rozsahu rekonstrukce ÚT o místnosti č. 360, 362, 364, úprava elektromontážních stavebních prací, schválený usnesením rady města dne 15. 8. 2017, viz. bod 4.1 zápisu z jednání rady: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3.NP v ZŠ J. A. Komenského

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ odkázal na zveřejněnou informaci na profilu zadavatele města Čelákovice

https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/89e78da4-0484-4267-9481-55bd6c758832/Zakazka/P17V00000005

20. 9. 2017

Poskytnutí informace: kopii výsledku Veřejnosprávní kontroly (protokol o Veřejnosprávní kontrole) provedenou u spolku Skaláci, kterému byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2015. 

20. 9. 2017

Poskytnutí informací týkající se Veřejnosprávní kontroly provedené u spolku Skaláci, kterému byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2015.

* na část poskytnuté informace povinný subjekt odkázal na zveřejněnou informaci na internetových stránkách města Čelákovic, kde lze požadovanou informaci pod usnesením č. 19/2016 ze dne 2. 8. 2016 zjistit:

https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/rada-mesta/usneseni/rok-2016.html

* povinný subjekt poskytl informaci: Vyjádření interního auditora ikona souboruzde

* povinný subjekt poskytl informaci, že vyzval příjemce dotace k vrácení části dotace dotčené nesrovnalostí dne 3. 2. 2017; rozhodl o tom odbor finanční a plánovací formou výzvy na základě § 22 odst. 6 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

* povinný subjekt poskytl informaci, že výše dotace dotčená nesrovnalostí činila 5.000,00 Kč; její termín vrácení byl do 30 dnů od doručení výzvy,

* povinný subjekt poskytl informaci, že část dotace dotčená nesrovnalostí byla povinnému subjektu vrácena dne 22. 2. 2017 v hotovosti na pokladně MěÚ Čelákovice.

* povinný subjekt poskytl informaci: Výzva příjemce k vrácení části dotace ikona souboruzde

* povinný subjekt poskytl pouze část požadované informace: Pověření ke kontrole 28/2016 ikona souboruzde

25. 9. 2017

Poskytnutí informací souvisejících s realizací opravy SDK podhledů ve 3. NP Čelákovice, J. A. Komenského č.p. 414 v roce 2017.

A) K části opravených SDK v systému Knauf (místnost: 317 a 318),

   A1)  Certifikát osob prokazující jejich odbornou způsobilost a oprávnění provádět protipožární sádrokartonové konstrukce v systému Knauf,

   A2-3) Průvodní dokumentace k požárně bezpečnostním stropům a prohlášení odpovědné osoby, že požárně bezpečnostní konstrukce je plně funkční,

             Průkaz mechanické odolnosti a stability podhledů pod krovem ověřený podpisem a autorizačním razítkem stavbyvedoucího,

B) K části opravených prostor celého 3. NP bez místností 317 a 318 (učebny a kabinetu chemie), realizované od 05/2017 do 08/2017 na základě PD společnosti V&M spol. s r. o. v systému Rigips,

   B1)  Certifikát osob prokazující jejich odbornou způsobilost a oprávnění provádět protipožární sádrokartonové konstrukce v systému Rigips,

   B2-3) Průvodní dokumentace k požárně bezpečnostním stropům a prohlášení odpovědné osoby, že požárně bezpečnostní konstrukce je plně funkční,

             Průkaz mechanické odolnosti a stability podhledů pod krovem ověřený podpisem a autorizačním razítkem stavbyvedoucího,

   B4)  Průkaz toho, že nové akustické podhledy PD1 ve vybraných místnostech splňují požadavky platných předpisů (mimo jiné parametry vyhlášky 410/2005 a ČSN 730527) = Ecophon – Prohlášení o              vlastnostech.

C) Povinný subjekt poskytl část požadované informace - Závazná stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, na základě kterého byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby č.j. MUC/10759/2017, spis. Zn. MUC/09943/2017/L,

D)+F) Platné požárně bezpečnostní řešení schválené Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje včetně znaleckého posudku Ing. Jana Karpaše, CSc.. Změnové listy projektové dokumentace zpracované V&M spol. s r. o. po datu 5. 6. 2017 a chválené příslušnými orgány města Čelákovice

E) Další výše neuvedené doklady, které nejsou na seznamu dokladů a součástí Předávacího protokolu ze dne 22. 8. 2017, na základě kterých bylo vydáno kolaudační rozhodnutí = doklady pro předání stavby, skutečné provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, fotodokumentace.

25. 9. 2017

Poskytnutí informací ve věci vypořádání se města Čelákovice se situací vzniklou propadem stropní konstrukce v základní škole v Čelákovicích v lednu letošního roku:

- K propadu stropní konstrukce došlo dne 12. 01. 2017 v prostorách budovy Základní školy J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice. 
- Majitelem budovy je město Čelákovice.
- Budova pochází z roku 1969 a dostavba, ve které došlo k havárii, je z roku 2002.
- Zda se jednalo o živelnou pohromu nebo i případný nedodržený technologický postup toho, kdo stavbu tehdy prováděl příp. i nedostatečný technický dohled investora, je předmětem řízení Policie České republiky.
- Ano, město Čelákovice si nechalo udělat posudek znalce v oboru statiky, zda lze v těchto, či navazujících prostorách, bezproblémově dále vyučovat.
- Posudek byl zadán objednávkou dne 07. 02. 2017 a zpracován a předán městu Čelákovice byl dne 17. 02. 2017.
- Zpracovatel tohoto posudku byl vybrán na základě veřejné zakázky malého rozsahu.
- K datu podání žádosti o poskytnutí informací se v prostorách nevyučovalo.
- K datu podání žádosti o poskytnutí informací probíhalo vyučování v náhradních prostorách.
- Ano, bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a veřejná zakázka malého rozsahu byla vypsána dne 10. 02. 2017.
- Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu.
- Termín pro předkládání nabídek byl 21. 02. 2017.
- V termínu byly přijaty 2 nabídky.
- Hodnocena byla 1 nabídka.
- Smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána dne 06. 03. 2017.
- Projektová dokumentace byla předána dne 14. 04. 2017.
- Veřejná zakázka na dodavatele/zhotovitele, který bude rekonstrukci provádět, byla vyhlášena dne
-  Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu.
- V termínu byly doručeny 3 nabídky.
- Hodnocena byla 1 nabídka.
- Smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána dne 24. 05. 2017.
- Plnění předmětu smlouvy probíhalo v období 29. 05. 2017 – 15. 08. 2017.
- Ano, byl vybrán technický dozor investora a BOZP na základě veřejné zakázky malého rozsahu.
- Jednotliví dodavatelé byli vybráni formou přímého zadání.
- Smlouvy byly podepsány dne 29. 03. 2017.
- Ne, město Čelákovice nevyužilo jednací řízení bez uveřejnění.
- Ano, město Čelákovice má zpracovanou směrnici na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
- Směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byla schválena dne 25. 10. 2016 Radou města Čelákovic.
- Radě města jsou stanoveny následující kompetence při vyhlašování veřejných zakázek:
   - pro dodávky a služby:
   - rozhodnutí o uzavření smlouvy a schválení jejího textu od 100.000,01 Kč bez DPH,
   - schvalování zadávací dokumentace a výběr dodavatele, od 1.000.000,01 Kč bez DPH,
   - pro stavební práce:
   - rozhodnutí o uzavření smlouvy a schválení jejího textu od 200.000,01 Kč bez DPH,
   - schvalování zadávací dokumentace, výběr dodavatele od 3.000.000,01 Kč bez DPH.
   Veškeré smlouvy na veřejné zakázky podepisuje statutární zástupce.

27. 9. 2017

Poskytnutí informací souvisejících s realizací opravy SDK podhledů ve 3. NP Čelákovice, J. A. Komenského č.p. 414 v roce 2017.

A) K části opravených SDK v systému Knauf (místnost: 317 a 318),

   A1)  Certifikát osob prokazující jejich odbornou způsobilost a oprávnění provádět protipožární sádrokartonové konstrukce v systému Knauf,

   A2-3) Průvodní dokumentace k požárně bezpečnostním stropům a prohlášení odpovědné osoby, že požárně bezpečnostní konstrukce je plně funkční,

             Průkaz mechanické odolnosti a stability podhledů pod krovem ověřený podpisem a autorizačním razítkem stavbyvedoucího,

B) K části opravených prostor celého 3. NP bez místností 317 a 318 (učebny a kabinetu chemie), realizované od 05/2017 do 08/2017 na základě PD společnosti V&M spol. s r. o. v systému Rigips,

   B1)  Certifikát osob prokazující jejich odbornou způsobilost a oprávnění provádět protipožární sádrokartonové konstrukce v systému Rigips,

   B2-3) Průvodní dokumentace k požárně bezpečnostním stropům a prohlášení odpovědné osoby, že požárně bezpečnostní konstrukce je plně funkční,

             Průkaz mechanické odolnosti a stability podhledů pod krovem ověřený podpisem a autorizačním razítkem stavbyvedoucího,

   B4)  Průkaz toho, že nové akustické podhledy PD1 ve vybraných místnostech splňují požadavky platných předpisů (mimo jiné parametry vyhlášky 410/2005 a ČSN 730527) = Ecophon – Prohlášení o vlastnostech.

C) Povinný subjekt poskytl část požadované informace - Závazná stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, na základě kterého byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby č.j. MUC/10759/2017, spis. Zn. MUC/09943/2017/L,

D)+F) Platné požárně bezpečnostní řešení schválené Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje včetně znaleckého posudku Ing. Jana Karpaše, CSc.. Změnové listy projektové dokumentace zpracované V&M spol. s r. o. po datu 5. 6. 2017 a chválené příslušnými orgány města Čelákovice

E) Další výše neuvedené doklady, které nejsou na seznamu dokladů a součástí Předávacího protokolu ze dne 22. 8. 2017, na základě kterých bylo vydáno kolaudační rozhodnutí = doklady pro předání stavby, skutečné provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, fotodokumentace. 

4. 10. 2017

Poskytnutí informací ve věci veřejné zakázky „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“:

1) byly uzavřeny čtyři dodatky ke Smlouvě o dílo č. SML/2017/047 uzavřené mezi objednatelem městem Čelákovice a zhotovitelem CALIPSUM s.r.o., ikona souboruzde

2) bylo schváleno dvanáct změnových listů, ikona souboruzde

3) seznam faktur vystavených zhotovitelem CALIPSUM s.r.o. objednateli – městu Čelákovice, ikona souboruzde

4) přehled plateb uhrazených zhotoviteli CALIPSUM s.r.o. objednatelem – městem Čelákovice, ikona souboruzde

5) zápis o předání díla. ikona souboruzde

4.10.2017

Poskytnutí informací ve věci výstavby Datového centra Zeleneč, investor Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 na katastru obce Zeleneč:

1) Územní rozhodnutí o umístění stavby Datové centrum Zeleneč, spis. zn. MUC/05278/2013/F, č. j. MUC/09459/2013, ikona souboruzde

2) Rozhodnutí – stavební povolení na stavbu Datové centrum Zeleneč, spis. zn. MUC/08205/2014/F, č. j. MUC/12511/2014, ikona souboruzde 

3) Rozhodnutí – prodloužení platnosti územního rozhodnutí, spis. zn. MUC/09972/2015/F, č. j. MUC/04444/2016, ikona souboruzde 

4) Rozhodnutí – změna stavby před dokončením stavby Datové centrum Zeleneč, spis. zn. MUC/14103/2016/F, č. j. MUC/00173/2017. ikona souboruzde

4. 10. 2017

Poskytnutí informací ve věci staveb Byty Svémyslice, parc. č. 262, k. ú. Svémyslice a Byty Nehvizdy IV, parc. č. 457/39, k. ú. Nehvizdy:

1) Bytové domy Centrum, Svémyslice – Rozhodnutí o umístění stavby, č. j. výst. 7000/07/B, Stavební povolení, č. j. výst. 4509/08/B, Rozhodnutí-změna stavby před jejím dokončením, č. j. MUC/04867/2017, Kolaudační souhlas s užíváním stavby, č. j. MUC/07971/2017, ikona souboruzde 

2) Bytové domy Xaverov, Nehvizdy – Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, č. j. MUC/09631/2015, Oznámení stavebního záměru, č. j. MUC/11256/2017, Kolaudační souhlas s užíváním stavby na Bytový dům č. 1, č. j. MUC/04958/2017, Kolaudační souhlas s užíváním stavby na Bytový dům č. 2, č. j. MUC/07292/2017, Kolaudační souhlas s užíváním stavby na Bytový dům č. 3, č. j. MUC/04963/2017, Kolaudační souhlas s užíváním stavby na Bytový dům č. 4, č. j. MUC/07295/2017, Kolaudační souhlas s užíváním stavby na Bytový dům č. 5, č. j. MUC/10637/2017, Kolaudační souhlas s užíváním stavby na Bytový dům č. 6, č. j. MUC/10641/2017. ikona souboruzde

30. 10. 2017

Poskytnutí informací ve věci plnění usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 7/2015/3.3, ve věci zahájení projektové přípravy rekonstrukce bývalé školy v Sedlčánkách:

- základní část stavebně technického posouzení byla předána dne 11. 5. 2017,

- stavebně technický průzkum stavu budovy bývalé školy v Sedlčánkách provádělo České vysoké učení technické, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6, Česká republika,

- faktura za provedení stavebně technického průzkumu budovy bývalé školy,

- výběrové řízení bude vypsáno až po dokončení podrobnějšího stavebně technického posouzení a na základě usnesení Zastupitelstva města Čelákovic, což je nezbytným podkladem pro zahájení zadávacího řízení. 

10. 11. 2017

Poskytnutí informací ve věci vykupování pozemků za účelem výstavby silničního obchvatu Čelákovic:

1) Záměr o vykupování pozemků za účelem výstavby silničního obchvatu Čelákovic nebyl zveřejněn neboť dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce.

2) Starosta obce nebyl zmocněn zastupitelstvem města ani radou města k podpisu kupních smluv týkajících se výkupu pozemků pro silniční obchvat Čelákovic. Dle ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je starosta čelným představitelem obce a zastupuje obec navenek a tudíž nepotřebuje zvláštní pověření nebo zmocnění k podpisu smluv, které již byly schváleny Zastupitelstvem města Čelákovic. Jednotlivé smlouvy týkající se výkupu pozemků pro silniční obchvat Čelákovic jsou schvalovány usneseními Zastupitelstva města Čelákovic.

30. 11. 2017

Poskytnutí informací ve věci studie veřejného betonového skateparku:

1) cena studie veřejného betonového skateparku, kterou Město Čelákovice u firmy Mystic Constructions spol. s r.o. objednalo, byla dohodnuta na 20.000,00 Kč bez DPH,

2) kopii faktury, kterou firma Mystic Constructions spol. s.r.o. za studii vyfakturovala nelze poskytnout, neboť firma Městu Čelákovice fakturu nevystavila, projekt nebyl převzat.

1. 12. 2017

Poskytnutí informací ve věci výstavby haly DC 4 v areálu skladové zóny Nehvizdy:

1) Územní rozhodnutí o umístění stavby Skladová zóna Nehvizdy, stavba skladové haly SO 01 (žadatelem v žádosti uvedena jako DC 4) spis. zn. MUC/04833/2012/L, č. j. MUC/08983/2012. ikona souboruzde

2) Rozhodnutí – stavební povolení na stavbu Skladová zóna Nehvizdy, skladová hala SO 01 (žadatelem v žádosti uvedena jako DC 4) spis. zn. MUC/12691/2016/L, č. j. MUC/01853/2017. ikona souboruzde

5. 12. 2017

Poskytnutí informace: pravomocné stavební povolení vydané v řízení vedeném pod č. j. Výst.3866/04/B ve věci výstavby II. etapy golfového hřiště v k. ú. Mstětice ikona souboruzde, a kolaudační rozhodnutí pro tuto stavbu, vydané po jejím dokončení ikona souboruzde.

 18. 12. 2017

Poskytnutí informací:

1) náklady na služební cestu členů Rady města Čelákovic do Čínské lidové republiky činily 92.908,44 Kč,

2) náklady na služební cestu členů Rady města Čelákovic do Korejské republiky činily 82.783,04 Kč. 

27. 12. 2017

Poskytnutí informace - Protokol o úkonu, který provedl Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu spis. zn. MUC/13895/2017/L, č. j. MUC/14366/2017 ze dne 13. 11. 2017, který projednala Rada města Čelákovice na svém zasedání dne 14. 11. 2017 pod bodem 4.6 zápisu z jednání. ikona souboruzde

8. 1. 2018

Poskytnutí informace – přílohy Protokolu o úkonu, který provedl Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu spis. zn. MUC/13895/2017/L, č. j. MUC/14366/2017 ze dne 13. 11. 2017, který projednala Rada města Čelákovice na svém zasedání dne 14. 11. 2017 pod bodem 4.6 zápisu z jednání. ikona souboruzde

9. 1. 2018

Poskytnutí informací ve věci vymáhání daňových nedoplatků - exekuce:

1) nedoplatky jsou vymáhány prostřednictvím soudního exekutora dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů,

2) není uzavřena smlouva s exekutorem, ale smlouva o poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, s JUDr. Hanou Záveskou.

22. 1. 2018

Poskytnutí informace o výši odměn, které byly schváleny usnesením zastupitelstva města Čelákovice č. 6.2.1 ze dne 13. 12. 2017 neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce.

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ odkázal na zveřejněnou informaci na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=318/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Stejnopis částky č. 109, rozesláno 2. 10. 2017, předpis č. 318/2017. 

24. 1. 2018

Poskytnutí informace:

- Protokol o úkonu, který provedl Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu spis. zn. MUC/13895/2017/L, č. j. MUC/14366/2017 ze dne 13. 11. 2017, který projednala Rada města Čelákovice na svém zasedání dne 14. 11. 2017 pod bodem 4.6 zápisu z jednání. ikona souboruzde

- přílohy Protokolu o úkonu, který provedl Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu spis. zn. MUC/13895/2017/L, č. j. MUC/14366/2017 ze dne 13. 11. 2017, který projednala Rada města Čelákovice na svém zasedání dne 14. 11. 2017 pod bodem 4.6 zápisu z jednání. ikona souboruzde

17.1.2017 13:44:01 | přečteno 701x | jitka.kerkova
 
Město Čelákovice
load