ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

2018

31. 1. 2018

Poskytnutí informace – kopie zprávy, kterou byly podány připomínky města k návrhu na 10. změnu IPPC TOS-MET slévárna a.s. Čelákovice a jejichž podání schválila Rada města Čelákovice svým usnesením
č. 10.1 ze dne 17. 10. 2017. ikona souboruzde

8. 2. 2018

Poskytnutí informací týkající se služebních cest do Čínské lidové republiky a Spolkové republiky Německo:

- ano, Rada města Čelákovic již projednala zprávu ze služební cesty do Spolkové republiky Německo na své schůzi RM č. 20/2017 dne 5. 9. 2017,

- celkové náklady na služební cestu starosty Ing. Pátka a místostarosty Ing. Studničky, PhD. do Spolkové republiky Německo činily 34.363,00 Kč,

- kopie zprávy ze služební cesty do Čínské lidové republiky ikona souboruzde,

- kopie zprávy ze služební cesty do Spolkové republiky Německo – vyvěšování vlajek v Aleji polabských měst v Roßlau ikona souboruzde.

8. 2. 2018

Poskytnutí informací ve věci dělnických domků u Kovohutí:

- byla poskytnuta kopie projektové dokumentace „Dělnické domky u Kovohutí – vodovod a splašková kanalizace“ z roku 2011, zpracované společností STAVOKOMPLET – PROJEKCE s.r.o.

- v roce 2010 došlo k převodu pozemků pod nemovitostmi v ulici Křižíkova 292 až 299 z firmy Kovohutě Holding a.s. na město.  Město Čelákovice tyto pozemky odkoupilo za cenu za m2 490,00 Kč. Jako doprovodnou informaci sdělujeme (aby uvedená cena za m2 nebyla zkreslena), že pozemky v lokalitě Dělnické domky byly převedeny na město zápisem kupní smlouvy č. SML/2009/110 vkladované pod V-1650/2010. Při jednáních mezi městem Čelákovice a společností Kovohutě Holding a.s. byly tyto nemovitosti součástí „balíčku“, ve kterém získalo město převážně pozemky veřejných prostranství a komunikací, o které mělo v té době město zájem. Součástí „balíčku“ pro vyjednávání byly i nemovitosti převedené v kupní smlouvě č. SML/2006/109 vkladované pod V-1648/2010. Proto se ke všem převáděným nemovitostem dle výše uvedené ceny, musí přistupovat jako k celku. Bez těchto nemovitostí by nebyly získány nemovitosti, které byly pro město strategické (pozemky pod veřejnou komunikací, veřejná prostranství apod.). Cena za zájmové pozemky nebyla odvozena od ceny stanovené znaleckým posudkem, ale byla stanovena dohodou.

9. 2. 2018

Poskytnutí informací ve věci uplatnění náhrady u pojišťovny ve věci pojistné události, která se stala dne 12. 1. 2017 v gymnáziu Čelákovice, kde došlo ke zřícení stropních podhledů:

- ano, byla uplatněna náhrada u pojišťovny,

- celková částka pojistného plnění, které uhradila pojišťovna ve prospěch města Čelákovic, činí 220.156,00 Kč včetně DPH.

22. 2. 2018

Poskytnutí informací ve věci jakým způsobem, z jakého důvodu, dle jakého ust. byl spis sp. zn. MUC/15572/2017/2/Mut uzavřen – odložen nebo zastaven:

Městský úřad Čelákovice, odbor životního prostředí vydal Příkaz, kterým se obviněný uznává vinným z přestupku dle ust. § 27 odst. 1 písm. q) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, kterého se dopustil tím, že v nočních hodinách po blíže neurčené období venčil psa své tchyně na volno bez vodítka v zastavěném území obce, čímž porušoval Obecně závaznou vyhlášku E 4/2011, čl. 1, odst. 1 a 2 města Čelákovic, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v Čelákovicích a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů.

9. 3. 2018

Poskytnutí informací:

1) Kopie faktur č. 175/2017, 214/2017, 245/2017, 248/2017, 248/2017 a 250/2017, které město Čelákovice uhradilo v kalendářním roce 2017 společnosti VPK Suchý s.r.o. ikona souboruzde

2) Kopie faktur č. 517, 617, 1017, 2417, 2517, 2617, 2717 a 5017, které město Čelákovice uhradilo v kalendářním roce 2017 společnosti LTM stavební s.r.o. ikona souboruzde

3) Městem Čelákovice nebylo OSVČ Ing. Tomáši Kubátovi, Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4, IČ 76403114 v kalendářním roce 2017 nic uhrazeno.

4) Město Čelákovice v období od 11/2017 – dosud nezadalo zpracování znaleckého nebo jiného posudku k posouzení stavu konstrukce podhledů v budově ZŠ Komenského v ul. J. A. Komenského 414, Čelákovice.

5) Město Čelákovice se chystá zadat zpracování znaleckého posudku k posouzení stavu konstrukce podhledů v budově ZŠ Komenského v ul. J. A. Komenského 414, Čelákovice, a to po vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města.

6) písm. a), d), e), f), g) a h) Požadované informace jsou obsaženy v dokumentu Zpráva z prohlídky o provedení konstrukce stropního podhledu nad schodištěm, která proběhla dne 6. 1. 2018.

6) písm. b) Nebylo hodnoceno, jaký je použit typ závěsů z důvodu zjištěných dalších rozporů mezi realizací stavby, původní projektovou dokumentací a technickými listy dodavatele SDK.

6) písm. c) Rozteče závěsů nebyly samostatně zjišťovány a jejich rozteč vyplývá z konstrukce střechy, resp. střešního pláště.

6) písm. i) Sondu do konstrukce podhledu nad schodištěm ve 3. NP, v budově ZŠ Komenského ul. J. A. Komenského 414, Čelákovice provedla společnost KWEKU s.r.o., Polepská 351, Kolín IV, IČ:  27640477.

6) písm. j) Vyhodnocení sondy provedené do konstrukce podhledu nad schodištěm ve 3. NP, v budově ZŠ Komenského ul. J. A. Komenského 414, Čelákovice provedl Ing. Tomáš Hoskovec,
U Retexu 622, Klatovy, IČ: 10461515.

6) písm. k) Kopie Zprávy z prohlídky o provedení konstrukce stropního podhledu nad schodištěm, která proběhla dne 6. 1. 2018 se závěrem, že provedení podhledu neodpovídá projektu a katalogu požárních statických řešení Knauf. ikona souboruzde

6) písm. l) Na základě zjištěných skutečností bude ve dnech 17. 2. 2018 až 25. 2. 2018 provedena oprava – výměna SDK podhledů nad schodišti ve 3. NP budovy ZŠ Čelákovice J. A. Komenského 414, Čelákovice.

16. 3. 2018

Poskytnutí informace ve věci sdělení částky vyjadřující zůstatek z příspěvku, který poskytli občané vlastnící nemovitosti v lokalitě Pod Přerovskou cestou II městu Čelákovice na výstavbu příjezdových komunikací a chodníků, Městský úřad v Čelákovicích: požadovanou částku nelze vyčíslit, protože ve Smlouvě o spolupráci v lokalitě "Pod Přerovskou cestou II." není kromě celkové výše příspěvku na výstavbu základní technické infrastruktury vyčíslena plánovaná hodnota příspěvku na výstavbu příjezdových komunikací a chodníků. Tudíž nelze porovnat skutečné výdaje s plánovanými a zjistit, zda došlo k úspoře nebo překročení výdajů na výstavbu příjezdových komunikací a chodníků. 

19. 3. 2018

Poskytnutí informace ve věci zapůjčení výpočetní techniky na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 a na volbu Prezidenta ČR v roce 2018:

Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů(dále též jako „InfZ“), poskytuje informaci, že město Čelákovice si výpočetní techniku na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 a na volbu Prezidenta ČR v roce 2018 od žádné firmy nezapůjčilo.

22. 3. 2018

Poskytnutí informací - cena 250,00 Kč pro výkup pozemků určených k vybudování obchvatu města Čelákovice, byla zkalkulována na podkladě jednání vedení města s představiteli okolních obcí, řešících obdobné výkupy pozemků a že nebyl zpracován posudek soudního znalce pro stanovení výkupní ceny 250,00 Kč/m2.

27. 3. 2018

Poskytnutí informací k otázkám Návrhu zadání územního plánu Čelákovic:

- neexistuje konkrétní „seznam všech Doplňujících průzkumů a rozborů připravených pro Návrh zadání územního plánu Čelákovic“, jedná se o jeden komplexní dokument sestávající z textové a grafické části „Územní plán Čelákovic - Doplňující průzkumy a rozbory“. Do doplňujících průzkumů a rozborů je možné nahlédnout na odboru správy majetku a investic MěÚ Čelákovice.

- součástí doplňujících průzkumů a rozborů je i průzkum a rozbor dopravy ikona souboruzde.

28. 3. 2018

Poskytnutí informace týkající se zprávy o měření ovzduší zpracovanou Státním zdravotním ústavem, Centrem zdraví a životního prostředí, včetně poloh míst, kde byla měření prováděna.

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ odkázal na zveřejněnou informaci na internetových stránkách města Čelákovice:

https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/kvalita-ovzdusi/zprava-o-mereni-ovzdusi.html

3. 4. 2018

Poskytnutí informací k otázkám:

1. jak je regulován provoz nákladní automobilové dopravy v Čelákovicích na příjezdu do centra města, především s přihlédnutím k nákladním automobilům o délce více než 8m?,

2. je zpracována a orgánem veřejné správy schválena koncepce dopravy města Čelákovice a kde se s touto koncepcí mohu seznámit?,

3. v případě, že zatím není koncepce dopravy schválena, žádám o sdělení, zda se tato koncepce připravuje a kdy lze orientačně očekávat termín projednání této koncepce s veřejností?,

Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje níže požadované informace:

k bodu ad1) žádosti poskytujeme informaci, že provoz nákladní automobilové dopravy v Čelákovicích je regulován dopravním značením. Na náměstí 5. května v Čelákovicích je vjezd nákladních vozidel, delších více jak 8m, zakázán;

k bodu ad2) žádosti poskytujeme informaci, že koncepce dopravy města Čelákovice je zpracována jako součást grafické části návrhu Územního plánu Čelákovic pro společné jednání. S koncepcí dopravy je možné se seznámit na internetových stránkách města Čelákovic:

https://www.celakovice.cz/cs/mesto/rozvoj-mesta/uzemni-plan/projednavani-noveho-uzemniho-planu-celakovic/navrh-uzemniho-planu-celakovic-pro-spolecne-jednani.html;

k bodu ad3) žádosti poskytujeme informaci, že koncepce dopravy je obsažena v grafické části územního plánu návrhu územního plánu Čelákovic pro veřejné jednání, které proběhne na podzim roku 2018.

9. 4. 2018

Poskytnutí informací:

1) V rámci Městského úřadu Čelákovice a v rámci města Čelákovice jsou využívány NPM metody kvality řízení.

2) V rámci Městského úřadu Čelákovice a v rámci města Čelákovice jsou prováděna pravidelná hodnocení zaměstnanců, je vytvořen plán vzdělávání zaměstnanců a je prováděn audit.

3) Město Čelákovice nemá zpracovaný aktuální akční plán, do kterého se promítají zlepšovací aktivity vyplývající z využívání metod a nástrojů kvality.

4) Město Čelákovice nemá zřízen Facebook.

5) Město Čelákovice zjišťuje názory občanů k vybraným problémům. Dne 11. 10. 2017 pobíhalo setkání občanů v lokalitě Cihelna, Záluží, dne 13. 9. 2017 a 14. 9. 2017 v Záluží a dne 7. 12. 2017 se konalo setkání seniorů v Kulturním domě Čelákovice.

6) Není zveřejněn plán setkávání s občany v roce 2018.

7) Není zveřejněn plán zasedání zastupitelstva pro rok 2018.

18. 4. 2018

Poskytnutí informace – kopie Znaleckého posudku č. 140-1537.2017 o obvyklé ceně nemovité věci – pozemku parc. č. 26/5, k. ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice, okres Praha – východ. ikona souboruzde

30. 4. 2018

Poskytnutí informací:

* ano, město Čelákovice zadalo znalecký posudek k posouzení stavu konstrukce podhledů v budově ZŠ Komenského v ul. J. A. Komenského 414, Čelákovice;

* zpracovatelem posudku je Ing. Tomáš Hoskovec;

* přesná formulace zadání úkolu zpracovatele:

                Posudek bude zaměřen na posouzení SDK z hlediska:

                     - zda jsou SDK podhledy realizovány souladu s dokumentací skutečného provedení?

                     - zda odpovídají parametry SDK podhledů definované projektovou dokumentací platné legislativě?

                     - zda jsou zrealizované SDK podhledy staticky a požárně bezpečné?

                Předpokládaný rozsah sondáže:

                     - 2x rozkrytí běžného podhledu

                     - 2x rozkrytí podhledu s akustickými deskami

                     - 1x rozkrytí v místě zdvojeného podhledů

                     - s ověřením a dokumentací provedení, roztečí atd.

                     - bude provedeno pro sekce A i B, tj. celkem 2 x 5 = 10 míst.

                Rozsah prohlídky:

                      - Vizuální prohlídka přístupných části sekcí A, B a C, kontrola a případně dokumentace nespojitostí v TIZ, kabelových rozvodů apod., které na podhledech nebyly po jejich dokončení a nejsou  v PD;

* termín zadání je 22. 3. 2018. Termín odevzdání posudku není znám a posudek dosud nebyl odevzdán. Má být odevzdán do 80 kalendářních dnů od objednání;

* na nosný rastr sádrokartonu jsou použity ocelové CD a UD profily;

* je použit čtyřbodový pružinový typ závěsů;

* rozteče realizovaných závěsů jsou max. 1.500 mm;

* rozteče realizovaných nosných profilů jsou max. 600 mm;

* rozteče realizovaných nosných profilů montážních jsou max. 500 mm;

* materiál aplikované tepelné izolace je z minerální vlny o objemové hmotnosti min. 15 kg / m3;

* tloušťka aplikované tepelné izolace je 250 mm;

* fotodokumentaci povinný subjekt nemá k dispozici. 

2. 5. 2018

Poskytnutí informace - koncepce nákladní dopravy v Čelákovicích není zpracována.

2. 5. 2018

Poskytnutí informace – ve spisech uložených na Městském úřadu Čelákovice, odboru stavebního úřadu, nebylo dohledáno žádné povolení k provedení oken ve štítové stěně domu ul. Jiráskova, Čelákovice.

4. 5. 2018

Poskytnutí informace - kopie smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi Středočeským krajem, jako budoucím dárcem, a městem Čelákovice, jako budoucím obdarovaným, na darování části (o výměře 167 m2) pozemku p. č. 3048/1, ostatní plocha, silnice, o celkové výměře 7 379 m2 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města Čelákovice dne 25. 9. 2013. ikona souboruzde

14. 5. 2018

1) Z metod NPM kvality řízení je v Čelákovicích využíván názorový průzkum, který slouží k získávání zpětné vazby od občanů a následně ke zvyšování kvality života ve městě a zkvalitňování poskytovaných služeb. Další využívané metody jsou sledování plnění rozpočtu a hospodaření organizace a také řízení lidských zdrojů. Žádný orgán veřejné správy o zavedení metod NPM kvality řízení nerozhodl.

2) Před zahájením užívání příslušné metody kvality řízení neproběhlo jmenování manažera projektu a týmu zaměstnanců odpovědných za využití metody kvality řízení.

3) Projekt zavádění kvality řízení nebyl řešen ve spolupráci s odborným konzultantem.

4) Nebylo provedeno hodnocení řízení kvality. Další kolo sebehodnocení v rámci řízení lidských zdrojů je naplánováno na konec kalendářního roku 2018.

5) Nebylo zažádáno o finanční podporu při realizaci projektů zaměřených na optimalizaci procesů úřadu, posílení strategického řízení, zvýšení kvality fungování úřadu, resp. rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě.

6) Nebude zpracován akční plán ke Strategickému plánu rozvoje.

7) Nebude zveřejněn plán zasedání Zastupitelstva města Čelákovic pro rok 2018.

17. 5. 2018

Poskytnutí informací:

- Kopie Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. SML/2013/164-2, který byl schválen usnesením Rady města Čelákovic č. 7/2018/4.5.2. ikona souboruzde

- Kopie Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/2013/165-1, který byl schválen usnesením Rady města Čelákovic č. 7/2018/4.5.1. ikona souboruzde

24. 5. 2018

Poskytnutí informace - kopie situačního snímku uvedeného v čl. II smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi městem Čelákovice a Středočeským krajem dne 21. 10. 2013 za účelem vybudování autobusové zastávky v Mochovské ulici. ikona souboruzde

7. 6. 2018

Poskytnutí informací týkající se GDPR:

- výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů zajišťuje externí poskytovatel;

- výše odměny byla sjednána s pověřencem na 7.900,00 Kč/měsíc;

- povinný subjekt na uvedení do souladu s GDPR v roce 2017 a 2018 (tj. od 1. 1. 2017 do dne obdržení žádosti o informace) vynaložil částku 43.000,00 Kč;

- náklady na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování kvalifikace či jiných) činí 43.000,00 Kč;

- v současné době nebyly vynaloženy žádné náklady na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR;

- v současné době nebyly vynaloženy žádné náklady na IT produkty a služby.

26. 6. 2018

Poskytnutí informací:

1) Kopie dokumentu „Posouzení střešních a stropních konstrukcí sportovní haly BiOS“. ikona souboruzde

2) Znalecký posudek k posouzení stavu konstrukce podhledů v budově ZŠ J. A. Komenského 414, Čelákovice nebyl dosud městu Čelákovice předán.

3) Město Čelákovice v souvislosti s plánovaným rozšířením kapacity ZŠ Kostelní nepodalo a podávat nebude dotační žádost na SFŽP.

Poskytnutí informací, které se váží k poskytnutí dotace městu Čelákovice v rámci programu na rozšíření kapacit základních škol zřizovaných samosprávnými celky:

4) MŠMT nepotvrdilo městu Čelákovice registraci žádosti o dotaci.

5) MŠMT neschválilo městu Čelákovice zadávací dokumentaci, neboť ta je schvalována až po registraci akce.

6) MŠMT nevydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace.

7) Město Čelákovice poskytlo MŠMT podklady pro schválení zadávací dokumentace k datu 1. 3. 2018. 

27. 6. 2018

Poskytnutí informací: - s Plánem rozvoje sportu v Čelákovicích do r. 2030 schváleném na jednání zastupitelstva dne 28. 3. 2018 je možné se seznámit na internetových stránkách města Čelákovic:

https://www.celakovice.cz/cs/organizace-sluzby/sport/plan-rozvoje-sportu-2018-2030.html

27. 6. 2018

Poskytnutí informací souvisejících s přípravou investiční akce Domov seniorů:

1) V roce 2017 bylo na akci "Domov seniorů" vynaloženo 593.551,00 Kč.

2)

Položka Částka
Příprava záměru 287.980,00 Kč
Zpracování nabídek včetně ideového návrhu 185.200,00 Kč
Inženýrskogeologický průzkum 120.371,00 Kč
CELKEM 593.551,00 Kč

3)

Položka Usnesení Datum
Příprava záměru Starosta - Objednávka 15. 7. 2016
Zpracování nabídek včetně ideového návrhu RM 17/2017/4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 a 4.4.5 8. 8. 2017
Inženýrskogeologický průzkum Starosta - Objednávka 3. 11. 2017

2. 7. 2018

Poskytnutí informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016, 2017. ikona souboruzde

9. 7. 2018

Poskytnutí informace, že povinný subjekt již nedisponuje žádostí MěÚ o stanovisko k umístění značky upravující rychlost na komunikaci Pod Přerovskou cestou na 30 km / hod., adresované na Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-VÝCHOD, Dopravní inspektorát; ani kopií stanoviska DI Policie ČR, odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav k předmětnému umístění značky, upravující rychlost na komunikaci Pod Přerovskou cestou na 30 km / hod.

12. 7. 2018

Poskytnutí informace - ano, město Čelákovice má zpracován pasport místních komunikací.

13. 7. 2018

Poskytnutí informací o dotacích pro investiční akce města Čelákovice v období 2015 až 2018.

Investiční akce města Čelákovice, kde byla získána dotace:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice 6.362.567,66 Kč
 Čelákovice, mobilita – kulturní dům, odstranění bariér 525.000,00 Kč
 Dýchací sestava pro JPO III/2 Čelákovice  161.757,64 Kč
 Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice 2.454.507,20 Kč
 Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovic    7.169.286,66 Kč
Investiční akce města Čelákovice, kde nebyla získána dotace:
  • 2016 Územní plán Čelákovic,
  • 2016 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice.
20. 7. 2018

Poskytnutí informace - znalecký posudek k posouzení stavu konstrukce podhledů v budově ZŠ J. A. Komenského 414, Čelákovice v návaznosti na žádost zpracovatele o prodloužení termínu dodání nebyl městu Čelákovice předán. Zpracovatel posudku se ve své žádosti o prodloužení lhůty pro dodání odvolává na nekompletní fotografické podklady, kterými disponuje Gymnázium Čelákovice, a které objednateli posudku doposud nebyly poskytnuty. Tyto fotografické podklady jsou jednou z podmínek zpracování znaleckého posudku.

31. 7. 2018

Poskytnutí informací v jakých paragrafech a položkách Rozboru hospodaření a v jakých položkách (číslo a název položky) Výkazu zisku a ztrát jsou zahrnuty výdaje, které byly vynaloženy v souvislosti s rozsudkem okresního soudu Praha východ č. j. 35C276/2015-14 ve věci soudního sporu s TJ Spartak Čelákovice:

1) Úroky z důvodu neproplacení smluvní částky 5.500.000,00 Kč ve výši 914.834,00 Kč zaplacené dne 30. 3. 2017

- jsou v rozboru hospodaření uvedeny na par. 3419, pol. 5191 - zaplacené sankce,

- ve výkazu zisku a ztrát jsou zahrnuty v pol. A. I. 36 -  ostatní náklady z činnosti.

2) Náklady řízení vyčíslené ve výši 608.234,00 Kč uhrazené dne 30. 3. 2017

- jsou v rozboru hospodaření uvedeny na par. 3419, pol. 5192 – poskytnuté náhrady,

- ve výkazu zisku a ztrát jsou zahrnuty v pol. A. I. 36 -  ostatní náklady z činnosti.

3) Náklady spojené se soudním řízením na straně města Čelákovice ve výši 247.979,00 Kč

- jsou v rozboru hospodaření uvedeny na par. 6171, pol. 5166 – poradenské, právní služby. Tyto náklady byly vynaloženy v období 2015 - 2016,

- ve výkazu zisku a ztrát jsou zahrnuty v pol. A. I. 12 -  ostatní služby.

8. 8. 2018

Poskytnutí informací o dotaci pro nový územní plán města Čelákovic:

1) Kopie žádosti o dotaci ze dne 8. 1. 2016 „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“, podanou na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. ikona souboruzde

2) Kopie sdělení od Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Oznámení o zařazení žádosti mezi náhradní žádosti“. ikona souboruzde

9. 8. 2018

Poskytnutí informací v jakých paragrafech a položkách Rozboru hospodaření a v jakých položkách (číslo a název položky) Výkazu zisku a ztrát jsou zahrnuty výdaje, které byly vynaloženy v souvislosti s korekcí dotace „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ a usnesením Nejvyššího soudu ČR 25Cdo 731/2017-225 ze dne 28. 6. 2017 ve věci soudního sporu se společností ML Compet:

a) Dotace byla o částku 1.586.468,00 Kč, snížena tzn., že město Čelákovice žádné finanční prostředky nevracelo a tudíž není účtován žádný výdaj.

b) Náklady na právní memorandum zpracované AK Kubík za 107.085,00 Kč (žadatelem v žádosti uvedena zaokrouhlená částka 107.000,00 Kč)

- jsou v rozboru hospodaření uvedeny na par. 6171, pol. 5166 – poradenské, právní služby,

- ve výkazu zisku a ztrát jsou zahrnuty v pol. A. I. 12 – ostatní služby.

c) Soudní výlohy již zaplacené ML Compet 100.103,30 Kč (žadatelem v žádosti uvedena zaokrouhlená částka 100.000,00 Kč)

- jsou v rozboru hospodaření uvedeny na par. 6171, pol. 5192 – poskytnuté náhrady,

- ve výkazu zisku a ztrát jsou zahrnuty v pol. A. I. 36 – ostatní náklady z činnosti.

d) Soudní výlohy města Čelákovice spojené s výše uvedeným soudním sporem s ML Compet

- jsou v rozboru hospodaření uvedeny na par. 6171, pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu,

- ve výkazu zisku a ztrát jsou zahrnuty v pol. A. I. 20 – jiné daně a poplatky.

Náklady na soudní výlohy města Čelákovice spojené s výše uvedeným soudním sporem s ML Compet, které jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztrát:

rok 2014 – 79.323,50 Kč,

rok 2016 – 89.324,00 Kč.

10. 8. 2018

Poskytnutí informací:

1) Součástí dokladové části dokumentace pro stavební povolení dostavby ZŠ Kostelní, která byla k žádosti o vydání stavebního povolení předložena, byl průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ve smyslu ustanovení § 7a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v účinném znění.

2) Dostavba Základní školy, Kostelní 25, Čelákovice není projektována jako energeticky pasivní objekt.

3) Povinný subjekt nedisponuje žádnou informací a ani žádnými dokumenty, které by dokládaly, zda byl projekt dostavby ZŠ Kostelní projednán na veřejném setkání projektantů a občanů.

10. 8. 2018

Poskytnutí informací souvisejících s přípravou nového územního plánu tj.kolik finančních prostředků bylo vyplaceno:

A) Za urbanistickou soutěž o návrh bylo ke dni 19. 7. 2018 vyplaceno celkem 198.720,50 Kč.

B) Zpracovatelce územního plánu bylo za zpracování nového územního plánu do dne 19. 7. 2018 vyplaceno 1.052.720,00 Kč.

C) Firmě PRISVICH, s. r. o. bylo za pořizovatelskou činnost pro nový územní plán do dne 19. 7. 2018 vyplaceno 181.621,00 Kč.

D) Do úplného dokončení územního plánu se počítá s náklady na:

- zpracování nového územního plánu ve výši dle smlouvy o dílo 895.400,00 Kč,

- vyhodnocení vlivů územního plánu Čelákovic na udržitelný rozvoj území ve výši dle smlouvy o dílo 108.900,00 Kč,

- pořizovatelskou činnost. Výše předpokládaných nákladů dle mandátní smlouvy za tuto položku nelze vyčíslit s přihlédnutím ke skutečnosti, že je proměnlivá v závislosti na případném počtu podaných připomínek, námitek a rozporů a případnou nutností konání opakovaného veřejného projednání.

22. 8. 2018

Poskytnutí informací souvisejících s přípravou investiční akce „Domov seniorů“:

1) V roce 2017 nebyla objednávka na přípravné práce záměru investiční akce „Domov seniorů“ odeslána žádnému subjektu.

2) Poskytnutí kopie textu vnitřního předpisu města Čelákovic „Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, který byl schválen usnesením RM č. 27/2016/4.1.1 ze dne 25. 10. 2016. ikona souboruzde


22. 8. 2018

Poskytnutí informací - kopie zápisů č. 1 až č. 4 z jednání škodní komise. ikona souboruzde

23. 8. 2018

Poskytnutí informací k realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, na období září 2018 – červen 2019, Čelákovice 2018“:

1) Kopie Smlouvy o realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, na období září 2018 – červen 2019, Čelákovice 2018“ jejíž součástí je Projekt „Prevence rizikového chování dětí a mládeže“ včetně příloh. ikona souboruzde

2) Ve věci, jaká kritéria byla pro výběr poskytovatele služby a na základě čeho se Rada města Čelákovice rozhodla pro spolupráci s PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství, poskytujeme informaci, že Město Čelákovice vycházelo a následně Rada města Čelákovice se rozhodla na základě realizace projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“ a dosavadní spolupráci s autory projektu a na základě požadavku zástupců zapojených škol, kteří se vyslovili velmi pochvalně k úrovni projektu a ocenili profesionální přístup lektorů. Projekt byl zapracován do školních vzdělávacích programů, je propojen s Minimálními preventivními programy základních škol a dalšími preventivními akcemi na základních školách. Pro výběr poskytovatele projektu byl schválen postup zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle ustanovení čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/8/2016 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu.

23. 8. 2018

Poskytnutí informací ke směně pozemků pro obchvat -bodu 3.6 usnesení zasedání Zastupitelstva města Čelákovice č. 25 ze dne 27. 6. 2018:

1) Kopie kompletního podkladového materiálu k bodu 3.6 ze ZM č. 25/2018 ze dne 27. 6. 2018, jehož součástí je požadovaný text Směnné smlouvy. ikona souboruzde

2) Podkladový materiál k bodu 3.6 byl zastupitelům předložen před zasedáním Zastupitelstva města Čelákovic dne 27. 6. 2018.

23. 8. 2018

Poskytnutí informací:

1) Znalecký posudek k posouzení stavu konstrukce podhledů v budově ZŠ J. A. Komenského 414, Čelákovice nebyl městu Čelákovice předán a tudíž s ním povinný subjekt nedisponuje.

2) Kopie objednávky včetně cenové nabídky, kterou bylo městem Čelákovice zadáno zpracování znaleckého posudku SDK podhledů v 3. NP, v budově ZŠ J. A. Komenského, Čelákovice, Ing. Tomášovi Hoskovcovi. ikona souboruzde

24. 8. 2018

Poskytnutí informací k pilotnímu projektu Smart City v Čelákovicích:

-  „Chytrá lampa“ bude instalována až po uzavření příslušné smlouvy s poskytovatelem.

- vzhledem k neukončenému pilotnímu projektu zatím není rozhodnuto o jeho pokračování.

30. 8. 2018

Poskytnutí informací týkajících se příkazní smlouvy, která byla uzavřena dne 4. 7. 2017 a schválena usnesením Rady města Čelákovic č. 14/2017/4.3 dne 3. 7. 2017:

- příkazní smlouva je stále aktivní,

- příkazníkovi bylo za poskytnuté služby vyplaceno 310.000,00 Kč,

- čísla pozemků, které byly na základě činnosti příkazníka vyřešeny a převedeny do vlastnictví města: 4334/10, 4334/11, 4334/14, 4334/15, 4334/23, 4334/40, 4334/18, 4334/21, 4334/13, 4334/38, 3909/53, 3909/10, 3909/4, 958/3, 959/8, 4334/41, 4334/57, 4334/29, 4334/53, 4334/55, 4334/49, 4334/26, 4334/19, 4334/17, 4334/32, 4334/35, 4334/37, 3909/47, 4334/24.

3. 9. 2018

Poskytnutí informací:

- objednávka na přípravné práce záměru investiční akce „Domov seniorů“, která je v účetnictví města Čelákovice vykazována v hodnotě 287.980,00 Kč  byla předána společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r. o.

- kopie objednávky a faktury týkající se dotčené objednávky. ikona souboruzde

12. 9. 2018

Poskytnutí informací ve věci místní komunikace Havlíčkova, Čelákovice, jmenovitě na předmětné komunikaci je na levé straně po směru jízdy od křižovatky s ulicí Jiráskovou osazena dopravní značka podélného parkování:

1) Dopravní značka podélné parkování je osazena na levé straně po směru jízdy v ul. Havlíčkova od křižovatky s ul. Jiráskova od července roku 2012.  Rozhodnuto bylo na základě stanovení veřejnou vyhláškou MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor dopravy č.j.: 150/2850/2012 a z důvodu projektové dokumentace úprav dopravního značení zpracované na základě petice předložené městu Čelákovice dne 1. 9. 2009 Petičním výborem.

2) Předmětná dokumentace úpravy dopravního řešení v lokalitě pod nádražím, citovaná v dopise pana starosty ze dne 27. 4. 2018, čj. MUC/03577/2018, zatím nebyla zveřejněna na stránkách města a zatím nebyla projednána se zainteresovanými orgány.

3) Kopie žádosti na Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – VÝCHOD není k dispozici, žádost byla podána zhotovitelem projektu.

9. 10. 2018

Poskytnutí informace – výkresová část dokumentace ve formátu „.dwg“, kterou město Čelákovice převzalo dle bodu 2.3 a) Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, č. smlouvy objednatele SML/2017/073 uzavřené mezi městem Čelákovice a spol. V&M spol. s r. o., Matoušova 21, Liberec.

9. 10. 2018

Poskytnutí informací týkajících se určení čísel přidělených jednotlivým volebním stranám, zúčastněným v komunálních volbách 5. – 6. října 2018:

  • čísla jednotlivým stranám byla přidělena na základě losování,
  • ano, byl proveden zápis o způsobu přidělení čísel jednotlivým stranám,
  • k losování nebyli přizváni zmocněnci volebních stran.
19. 10. 2018

Poskytnutí informace – s kopií smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně všech dodatků a příloh, uzavřenou mezi městem Čelákovice a 1. SčV, a. s. je možné se seznámit na internetových stránkách města Čelákovic:

Poskytnutí informací týkajících se správních řízení u pozemků v k. ú. Čelákovice, parc. č. 3301/89, 3301/72, 3309/1, 3309/3 a/nebo 3309/4:

- kopie Územního souhlasu č. j. MUC/00927/2017, spis. zn. MUC/14666/2016/L, týkajícího se pozemku parc. č. 3301/89, který byl vydán dne 18. 1. 2017 Městským úřadem Čelákovice, odborem stavebního úřadu. ikona souboruzde

- Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu, nedisponuje v daném období od 1. 1. 2017 jinými dokumenty a nevede jiná správní řízení vztahující se k parc. č. 3301/72, 3309/1, 3309/3 a/nebo 3309/4 v k. ú. Čelákovice.

6. 12. 2018

 

Poskytnutí informací k pracovní cestě do Australského společenství – Světový kongres fib 2018

– harmonogram služební cesty:

Neděle 07. 10. 15.50 Odlet do Melbourne
Pondělí 08. 10. 23.50 Přílet do Melbourne
Úterý 09. 10 09.00 – 23.00 Účast na kongresu fib 2018, od 19.00 hod. slavnostní galavečer spojený s předáním ocenění
Středa 10. 10. 09.00 –18.00 Účast na kongresu fib 2018
Čtvrtek 11. 10. 09.00 – 23.00 Účast na kongresu fib 2018
Pátek 12. 10.   Odborná exkurze – Canberra
Sobota 13. 10.   Odborná exkurze – Canberra
Neděle 14. 10.   Návštěva Opery v Sydney – doprovodný program
Pondělí 15. 10.   Návštěva Sydney, krajané
Úterý 16. 10.   Návštěva Sydney a okolí
Středa – Sobota 17. 10. – 20. 10.   Program v Austrálii (Broken Hill, Adelaide, Nullarbor, Perth)
Sobota 20. 10. 22.20 Odlet do Prahy
Přílet 21. 10. 13.00 Přílet do Prahy

 

- účelem služební cesty do Australského společenství bylo převzetí ocenění, z pozice investora, za stavbu „Lávka přes Labe v Čelákovicích“ na Světovém betonářském kongresu fib, v kategorii „stavební inženýrství“.

- celkové náklady na služební cestu hrazené městem Čelákovice činily na jednu osobu 153.267,00 Kč.

27. 12. 2018

Poskytnutí informací ke schválenému záměru projektu „Zachův dům“:

- kopie harmonogramu zpracování architektonického řešení. ikona souboruzde

31. 12. 2018

Poskytnutí informací ve věci zápisu ze schůze rady města č. 26/2018 konané dne 13. 11. 2018, sdělení informací ke schválenému návrhu usnesení v bodě 2.3: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením sbírkových předmětů muzejní povahy z majetku Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace:

- není schváleno vyřazení všech sbírkových předmětů muzejní povahy.

- seznamy jednotlivých vyřazených předmětů muzejní povahy – Úbytkový katalog spotřební elektroniky k 14. 9. 2018 (historická sbírka MEC/002-05-10/183002) a Úbytkový katalog teatrálií k 14. 9. 2018 (MEC/002-05-10/183002) jsou ikona souboruzde a ikona souboruzde

- důvodem vyřazení položek muzejní povahy (dle seznamů) je, že se jedná o předměty, které mají nízkou vypovídací schopnost pro historii Čelákovic, neodpovídají charakteru sbírky, a tudíž sbírku nezhodnocují. Využití v podobě výstav je naprosto minimální.

- Městské muzeum v Čelákovicích zajistí v maximálním možném rozsahu předání předmětů jiným sbírkotvorným institucím. Případně budou předměty fyzicky zlikvidovány jako přebytečné věci movité.

- vzhledem k tomu, že Městské muzeum v Čelákovicích plánuje sbírkové předměty v co největším možném rozsahu předat sbírkotvorným institucím, které tyto předměty využijí, bude se možnost odkupu občany případně řešit až pro zbývající, nepředané předměty.

31. 12. 2018

Poskytnutí informací ve věci „Kastračního programu“

DOTAZNÍK – KASTRAČNÍ PROGRAM

1.

Má vaše město/obec kastrační program pro kočky?

NE

V případě, že odpovědi na otázku 1. „ANO“, odpovězeno na následující otázky.


2.

Od kterého roku funguje ve vašem městě/obci kastrační program?

X

3.

Komu je váš kastrační program určen?

Např. majitelům zvířat, útulkům.

X

4.

Přispíváte na kastrace pouze obecním útulkům, nebo na příspěvek dosáhnou jakékoliv útulky, depozita nebo spolky, které působí ve vašem katastrálním území?

X

5.

Přispíváte na kastrace i soukromým osobám? Pokud ano, tak za jakých podmínek.

X

6.

Musí lidé prokázat, že jsou majitelé kočky ke/po kastraci, nebo přispějete i na kastraci jakékoliv toulavé kočky, kterou lidé donesou k veterináři?

X

7.

Jakou částkou přispíváte na kastraci jedné kočky/kocoura?

X

8.

Liší se výše příspěvku pro útulky a soukromé osoby? Pokud ano, uveďte jednotlivé částky.

X

9.

Přispíváte na kastraci, kterou provedl kterýkoliv veterinář, nebo máte nasmlouvaného konkrétního veterináře? Prosím jmenujte.

X

10.

Jakou formou na kastrace přispíváte?

a) Přímo lidem po předložení potvrzení od veterináře.

b) Konkrétnímu veterináři na základě jeho hlášení.

X

11.

Pokud přispíváte soukromým osobám, které přinesou na úřad potvrzení od veterináře, jak staré může toto potvrzení být?

X

12.

Kolik soukromých osob ročně využije váš kastrační program? Údaje uveďte od roku 2012 včetně letošního roku. Uveďte po jednotlivých letech.

X

13

Na kolik koček bez rozdílu pohlaví jste poskytli příspěvek od roku 2012 včetně letošního roku. Uveďte po jednotlivých letech.

X

14.

Jakým způsobem informujete občany o vašem kastračním programu a možnostech jeho využití?

X

V případě odpovědi na otázku 1. „NE“, odpovězeno na následující otázky.

2.

Jakým způsobem řešíte situaci toulavých koček ve vaší obci?

NEŘEŠÍME

3.

Uvažovali jste o vzniku kastračního programu ve vaší obci? Z jakých důvodů jste jej nerealizovali?

NE, NENÍ POTŘEBA

4.

Jakou roční částkou přispívá Vaše obec na řešení situace bezprizorních psů a koček?

DLE POČTU SKUTEČNĚ UMÍSTĚNÝCH ZVÍŘAT V ÚTULKU A DÉLKU POBYTU

cca 35 – 40 tis. Kč + DALŠÍ NESPECIFIKOVANÉ NÁKLADY Městské policie NA ODCHYT A PŘEVOZ

7. 1. 2019

Poskytnutí informací k návrhu zpracování architektonických řešení schváleného záměru projektu „Zachův dům“:

1) Nebylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele architektonických řešení záměru projektu „Zachův dům“.

2) Prozatím nebyl vybrán projektant pro zpracování architektonických řešení záměru projektu „Zachův dům“.

3) Aktuálně nejsou známy předpokládané náklady na zpracování architektonických řešení záměru projektu „Zachův dům“.

4) Kopie harmonogramu zpracování architektonického řešení byla žadateli poskytnuta dne 13. 12. 2018 v rámci jiné žádosti o poskytnutí informací. Jinými dokumenty vztahujícími se ke schválenému záměru projektu „Zachům dům“ povinný subjekt nedisponuje.

15. 1. 2019

Poskytnutí informací k facebookovým stránkám města Čelákovic:

1) Město Čelákovice má zřízené a spravuje svoje facebookové stránky.

a) URL adresa facebookových stránek města Čelákovice je https://facebook.com/mesto.celakovice.

b) Za město Čelákovice jsou správou facebookových stránek pověřeni:

Ing. Josef Pátek, starosta,

Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta,

Martin Chramosta, vedoucí odboru organizačního.

c) Neuvedení informace o existenci facebookových stránek na webových stránkách města Čelákovice je z důvodu připravovaného propojení a nového webu.

2) Město Čelákovice nemá informace o existenci falešných facebookových profilů.

3) Město Čelákovice neudělilo souhlas k tomu, aby pod jeho jménem vystupovaly na facebooku jiné osoby.

23. 1. 2019

Poskytnutí informací které se váží k pracovní cestě starosty a místostarosty II do Australského svazu vykonané v termínu 7. 10. 2018 - 21. 10. 2018:

- dopis ze dne 3. 4. 2018 zmiňovaný v bodě 6.6 zápisu Rady města Čelákovice č. 22/2018 z 5. 10. 2018. ikona souboruzde

- město Čelákovice žádnou poptávku – požadavky na program nevystavilo,

- městu Čelákovice nebyla předložena žádná nabídka (program).

- žádná objednávka nebo smlouva, na základě které byla pracovní cesta pro město zajištěna, nebyla vystavena.

- faktury uhrazené v souvislosti s pracovní cestou ikona souboruzde

- veškeré výstupy z pracovní cesty vypracované starostou a místostarostou II:

Zpravodaj města Čelákovic č. 11/2018, který je dostupný zde:

https://www.celakovice.cz/cs/informace/zpravodaj-mesta/archiv-vydani/rok-2018.html

https://www.metrostav.cz/cs/pro-media/1687-dalsi-prestizni-oceneni-pro-lavku-v-celakovicich-z-uhpc

http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/dalsi-prestizni-oceneni-pro-lavku-v-celakovicich-z-uhpc/

http://www.tbg-metrostav.cz/o-nas/aktuality/read-news/oceneni-lavky-v-celakovicich-z-uhpc/

Footbridge in Čelákovice – Special Mention v Bulletin fib č. 87 ikona souboruzde a Ocenění lávky přes Labe v Čelákovicích ikona souboruzde ,

- starostovi byly proplaceny náhrady ve výši 3. 939,17 AUD,

- místostarostovi II byly proplaceny náhrady ve výši 3. 939,17 AUD,

- ano, další náklady byly vynaloženy během cesty anebo v souvislosti s ní. Tyto náklady se týkají cestovního pojištění, parkování, společenského programu a pohoštění, jízdného, poplatků a vstupného. Celková výše těchto nákladů dosáhla 69.720,00 Kč,

- seznam konkrétních programových bloků kongresu fib a konkrétních časů konání, kterých se starosta a místostarosta II zúčastnili:

Josef Pátek / Plenary 3, Congress Dinner / 9. 10. 2018 / 9.00 – 23.00

Josef Pátek / fib Awards Winners, National Reports / 10. 10. 2018 / 9.00 – 18.00

Josef Pátek / Bridges, Concrete Materials, Social Programm, Dinner / 11. 10. 2018 / 9.00 – 23.00

Petr Studnička / Plenary 3, Congress Dinner / 9. 10. 2018 / 9.00 – 23.00

Petr Studnička / fib Awards Winners, National Reports / 10. 10. 2018 / 9.00 – 18.00

Petr Studnička / Bridges, Concrete Materials, Social Programm, Dinner / 11. 10. 2018 / 9.00 – 23.00

Informace o časovém programu byla již poskytnuta a ode dne 6. 12. 2018 je zveřejněna zde:

https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/povinne-informace/povinne-zverejnovane-informace-materialy/2018.html,

- program dalšího člena rady města nebyl totožný s programem pracovní cesty ve stejném termínu,

- město Čelákovice se nepodílelo na úhradě nákladů dalšího člena rady města, který se části pracovní cesty jako soukromá osoba účastnil. Město hradilo náklady 2 členů rady města na základě usnesení Rady města Čelákovic č. 22/2018/6.6 ze dne 5. 10. 2018, které je dostupné zde:

https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/rada-mesta/usneseni/rok-2018.html

Zprávu z pracovní cesty vzala Rada města Čelákovic na vědomí svým usnesením č. 24/2018/6.1 ze dne
23. 10. 2018, které je dostupné zde:

https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/rada-mesta/usneseni/rok-2018.html,

- povinnému subjektu není známo, zda se na úhradě nákladů dalšího člena rady města podílela třetí osoba.


22.1.2018 14:03:40 - aktualizováno 13.7.2018 9:00:45 | přečteno 716x | petr.spad
 
Město Čelákovice
load