ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

2019

31. 1. 2019

Poskytnutí informace – orlice Mattoni, parc. č. 613/5, k. ú. Mochov.

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ poskytl informaci, že odborem stavebního úřadu Čelákovice bylo na stavbu „Reklamní zařízení Mattoni, přípojka elektrické energie“ vydáno Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby pod č. j. MUC/00268/2019. 

4. 2. 2019

Poskytnutí informací:

- město Čelákovice nevyužilo služeb pana P. V.,
- město Čelákovice neuvažovalo o využití služeb pana P. V.,
- město Čelákovice nedisponuje jakoukoliv smlouvou o dílo či jinou písemností s panem P. V.,
- počet obyvatel ve městě Čelákovice k 31. 12. 2018 činilo 11.579.

8. 3. 2019

Poskytnutí informace – plánovaný obchvat města Čelákovice.

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ poskytl informaci, že koordinátorce zajišťující pro město Čelákovice větší flexibilitu jednání o výkupech pozemků pro plánovaný obchvat byla za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vyplacena částka 10.000,00 Kč.

11. 4. 2019

Poskytnutí informace – pracovní cesta do Maďarska.

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ poskytl kopii materiálu č. 6.1 pro schůzi Rady města Čelákovic č. 01/2019 dne 8. 1. 2019 – Zpráva z pracovní cesty do Maďarska a informaci, že celkové výdaje spojené s pracovní cestou do Maďarska činily celkem 39.036,00 Kč. ikona souboruzde


24. 4. 2019

Poskytnutí informací týkající se povolení pro změnu trasy na ulici Horoušanská pro firmu Logla s.r.o. v Nehvizdech a od jakého dne toto povolení je platné a odůvodnění firmou Logla, s. r. o. pro změnu této trasy: Odbor stavebního úřadu MěÚ Čelákovice žádné povolení pro změnu trasy pro firmu Logla, s. r. o. na ulici Houroušanská v Nehvizdech nevydal, nedisponuje žádnými podklady pro jeho vydání a ani není k jeho vydání příslušný.

26. 4. 2019

Poskytnutí informací týkající se důvodů podaných žádostí v roce 2017 a 2018:

- důvodem podané stížnosti dle § 16a InfZ v roce 2017 byl nesouhlas s  Rozhodnutím o neposkytnutí informace. Stížnost byla postoupena na Krajský úřad Středočeského kraje, který podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. a) InfZ postup povinného subjektu potvrdil. Stěžovatel žádnou kompenzaci nepožadoval.

- důvodem podané stížnosti dle § 16a InfZ v roce 2018 byl nesouhlas se způsobem vyřízení žádosti. Stížnost byla postoupena na Krajský úřad Středočeského kraje, který podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) InfZ přikázal povinného subjektu žádost vyřídit dle požadavku žadatele/stěžovatele.


29. 4. 2019

Poskytnutí informace - město Čelákovice pověřilo k přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 společnost ATLAS AUDIT s. r. o., K Bílému vrchu 1717, 250 88, Čelákovice, IČ: 25652320.

24. 5. 2019

Poskytnutí informace ke smlouvě č. SML/2018/362 s Městským muzeem v Čelákovicích, p. o., na provedení záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbou „Dostavba ZŠ Čelákovice“ v ulici Kostelní 457:

- nebylo vypsáno žádné výběrové řízení na provedení záchranného archeologického výzkumu,

- náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu nebudou hrazeny z dotace,

- odkaz na zveřejněnou smlouvu č. SML/2018/362: zde

5. 6. 2019

Poskytnutí informací ve věci celkových náhrad škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, celkových regresí náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vymohl od svých úředníků, celkové výše pokut a obdobných sankcí zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy a celkových regresí za zaplacené pokuty a obdobné sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. ikona souboruzde 

7. 6. 2019

Poskytnutí informace – kopie Dohody o umožnění provedení vstupu a vjezdu, smlouva č. SML/2017/199. ikona souboruzde

7. 6. 2019

Poskytnutí informací souvisejících se záměrem města Čelákovice na prodej bytů jednotky č. 606/13 v bytovém domě č. 6 v ulici Průběžná v Milovicích:

- ano, je zpracovaný znalecký posudek odpovídající ceně uvedeného záměru.

- Znalecký posudek č. 39a-1732.2019 o obvyklé ceně nemovité věci – jednotky č. 606/4, 606/7, 606/10, 606/13, 606/16, 606/19, 606/22 v budově č. p. 606, která je součástí pozemku parc. č. st. 436, k. ú. Benátecká Vrutice, obec Milovice, okres Nymburk. zde.

- Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo jednotek. zde.

- střecha domu byla celkově zrekonstruovaná v roce 2015, výtah v pravém vchodě byl zrekonstruován v roce 2013, v levém vchodě v roce 2015. Rekonstrukce kotelny proběhne letos v letních měsících. Rozvody elektřiny, vody, tepla a kanalizace jsou původní.

12. 6. 2019

Poskytnutí informace – dendrologický posudek na lípu v Masarykově ulici uhradilo město Čelákovice.

8. 7. 2019

Poskytnutí informace - kopie anonymizované verze smlouvy, která byla mezi daty 1. 1. 2000 a 31. 12. 2005 uzavřena mezi městem Čelákovice a panem M. Ch., Čelákovice. ikona souboruzde

8. 7. 2019

Poskytnutí informací, které se váží k pracovní cestě starosty a místostarosty II do Australského svazu vykonané v termínu 7. 10. 2018 - 21. 10. 2018:

- registrační poplatek pro čtyři osoby na programovou část Congress Dinner – s výjimkou starosty a místostarosty II se jednalo o doprovod a k městu Čelákovice uvedené osoby vztah nemají. Jednalo se o zástupce jedné ze smluvních stran realizované veřejné zakázky.

- položkového vyúčtování proplacených náhrad starostovi:

Položkové vyúčtování – proplacené náhrady

AUD

Osoba – starosta

Stravné

1 630,11

815,06

Kapesné

869,39

434,70

Doprava – letenky

5 192,00

2 596,00

Doprava – Canberra – Sydney

103,40

51,70

CELKEM

7 794,90

3 897,46

- položkového vyúčtování proplacených náhrad místostarostovi II: 

Položkové vyúčtování – proplacené náhrady

AUD

Osoba – místostarosta II

Stravné

1 630,11

815,06

Kapesné

869,39

434,70

Doprava – letenky

5 192,00

2 596,00

Doprava – Canberra – Sydney

103,40

51,70

CELKEM

7 794,90

3 897,46

- vyúčtování dalších nákladů:

Položkové vyúčtování – další náklady

 

Cestovní pojištění

2 511 Kč

Parkování – letiště

2 000 Kč

Ubytování v hotelu

2 490 Kč

Místní doprava

8 104 Kč

Pohoštění

19 268 Kč

Telefonní karta

498 Kč

Vstupné

2 174 Kč

Opera Sydney

19 088 Kč

Opera Sydney

12 448 Kč

CELKEM

68 581 Kč

Pozn.: V celkové částce je zahrnuta v položce Pohoštění i 1 faktura – účast na galavečeři fib (10 757 Kč).

- seznam konkrétních programových bloků kongresu fib a konkrétních časů konání, kterých se starosta zúčastnil:

Starosta 9. 10. 2018 Plenary 3 (9.00 - 17.15), viz 1. sloupec v programu, Congress Dinner (19.00 - 23.00), v programu času ukončení večeře uvedeno není, ale v tento čas ho starosta opustil.

Starosta 10. 10. 2018 Plenary 3 (9.00 - 10.30),

                                        fib Award Winners (11.00 - 13.00),

                                        fib National Reports (14.00 - 15.45),

                                        Bridges (16.15 - 17.45).

Starosta 11. 10. 2018Plenary 3 - Bridges (8.30 - 10.30),

                                        Plenary 3 - Concrete Materials (11.00 - 12.15),

                                        Social Program - Closing Ceremony (12.30 - 15.00).

- seznam konkrétních programových bloků kongresu fib a konkrétních časů konání, kterých se místostarosta II zúčastnil:

Místostarosta II 9. 10. 2018 Plenary 3 (9.00 - 17.15), viz 1. sloupec v programu, Congress Dinner (19.00 - 23.00), v programu času ukončení večeře uvedeno není, ale v tento čas ho místostarosta II opustil.

Místostarosta II 10. 10. 2018 Plenary 3 (9.00 - 10.30),

                                                         fib Award Winners (11.00 - 13.00),

                                                         fib National Reports (14.00 - 15.45),

                                                         Bridges (16.15 - 17.45).

Místostarosta II 11. 10. 2018 Plenary 3 - Bridges (8.30 - 10.30),

                                                        Plenary 3 - Concrete Materials (11.00 - 12.15),

                                                        Social Program - Closing Ceremony (12.30 - 15.00).

12. 7. 2019

Poskytnutí informací – kompletní doklady a přílohy k vyúčtování pracovní cesty starosty a místostarosty II do Australského svazu vykonané v termínu 7. 10. 2018 - 21. 10. 2018:

- kopie dokladů proplacených náhrad. ikona souboruzde

- kopii dokladů dalších nákladů vynaložených během cesty anebo v souvislosti s ní. ikona souboruzde

1. 8. 2019

Poskytnutí informací:

1) Město Čelákovice, jako žalobce, v období od roku 2009 do dne podání této žádosti, nevedlo žádný soudní spor o určení vlastnictví k nemovité věci. Proti městu Čelákovice o určení vlastnictví k nemovité věci, jako straně žalované, v daném období byly vedeny dva soudní spory.

2) V obou soudních sporech bylo město Čelákovice určeno vlastníkem nemovitých věcí.

3) Kopie Rozsudků jménem republiky č. j. 20 C 429/2013-128, č. j. 21 Co 254/2015-167, č. j. 5 C 112/2015-44 a č. j. 22 Co 370/2015-91. ikona souboruzde

9. 8. 2019

Poskytnutí informací souvisejících s usnesením 7.2.2, kterým Rada města Čelákovice dne 11. 6. 2019 schválila text Příkazní smlouvy se společností SmartPlan s. r. o. Praha 4:

  - Společnost SmartPlan s. r. o. byla vybrána na základě předložené nabídky. Při výběru nebyly posuzovány žádné další nabídky. Společnost žádné reference nepředložila. Z veřejných databází je zřejmé, že společnost pracuje například pro města Třebíč, Písek a Milevsko.

  - kopie Příkazní smlouvy č. SML/2019/140. ikona souboruzde

13. 9. 2019

Poskytnutí informací:

- stavebně technický či jiný průzkum prokazující přítomnost azbestu v hale Bios v Čelákovicích nebyl proveden. Přítomnost azbestu byla zjištěna z původní projektové dokumentace a ověřena osobní prohlídkou za přítomnosti p. Mgr. Rudolfa Jászae, který pracuje ve firmě Trepart s. r. o. a zároveň pořádá semináře na téma azbestu. Z této prohlídky bylo vyhotoveno „Stanovisko k nakládání s nebezpečnými materiály obsahující azbest Sportovní haly BIOS Čelákovice“. ikona souboruzde

- nebyl osloven žádný potencionální dodavatel, tudíž neexistuje žádný seznam přímo oslovených potencionálních dodavatelů k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce „REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE“.

- dokumenty vítězné nabídky – REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE – část A) Provedení opravy stropního a střešního pláště tělocvičny a odstranění stávající podlahy v hale Bios v Čelákovicích a část B) Položení nové sportovní podlahy v hale Bios v Čelákovicích a související práce.

- kopie všech protokolů hodnotící komise a všechny protokoly vzniklé z jednání vedoucích k vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky „REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE“. ikona souboruzde

- kopii dokumentu, ze kterého vyplývá odůvodnění výběru dodavatele podlimitní veřejné zakázky „REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE“. ikona souboruzde

- kopii závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 22. 3. 2019, které bylo přiloženo k žádosti o stavební povolení, a které je vedeno pod čj. KHSSC 12731/2019. ikona souboruzde

23. 9. 2019

Poskytnutí informací v souvislosti s činností města Čelákovice a činností 3. osob o stavebních a pozemkových změnách, úpravách a činnosti na pozemcích v k. ú. Záluží u Čelákovic:

- na pozemku parc. č. 21/1 se nevede žádné řízení,

- na pozemcích parc. č. 21/7 a parc. č. st. 211 v letošním roce vydával odbor stavebního úřadu územní souhlas na provedení kanalizační přípojky; a je uzavřena dohoda na vjezd,

- na pozemku parc. č. 21/9 v letošním roce vydával odbor stavebního úřadu územní souhlas na provedení kanalizační přípojky; a je uzavřena dohoda na vjezd,

- na pozemku parc. č. 21/10 v letošním roce vydával odbor stavebního úřadu územní souhlas na provedení kanalizační přípojky,

- na pozemky parc. č. 21/11 a parc. č. st. 207 jsou vydány záměry města Čelákovice na převod pozemků – pozemky veřejného prostranství,

- na pozemek parc.č. 21/12 v letošním roce vydával odbor stavebního úřadu územní souhlasy na provedení kanalizačních přípojek; a je vydán záměr města Čelákovice na převod pozemku – pozemek veřejného prostranství,

- na pozemku parc. č. 244/1 v letošním roce vydával odbor stavebního úřadu územní souhlasy na provedení kanalizačních přípojek a Odbor životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vydal Stavební povolení na kanalizační řad, kde bude probíhat stavba „Splašková kanalizace v městské části Záluží“. Předpokládaná realizace v roce 2020,

- Stavební úřad nevede žádné záznamy z jednání s projektanty či vlastníky pozemků, kteří se přijdou informovat, jaké podklady je třeba zajistit k podání určité žádosti.

26. 9. 2019

Poskytnutí informací k usnesení Okresního státního zastupitelství Praha-východ č. j. ZN 2480/2018 ze dne 2. 8. 2019 ke Gymnáziu Čelákovice, které rada města Čelákovice vzala na vědomí svým hlasováním dne 20. 8. 2019:

1) Usnesení Okresního státního zastupitelství Praha-východ č. j. ZN 2480/2018 ze dne 2. 8. 2019 se týká podání stížnosti města Čelákovice proti usnesení policejního orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – východ, oddělení hospodářské kriminality, č. j. KRPS-177559-52/TČ-2018-011581 ze dne 25. 6. 2019, kterým bylo rozhodnuto o odložení věci podezření z přečinů porušení při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b) tr. zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. f) tr. zákoníku, kterých se mohl dopustit neznámý pachatel tím, že v souvislosti s veřejnými zakázkami malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace a následné zhotovení stavby sádrokartonových podhledů a opravy topení v budově ZŠ v Čelákovicích, uvedené zakázky zadal bez pověření rady města a dále proplatil práce, které nebyly provedeny v menším rozsahu, a tímto způsobit škodu městu Čelákovice ve výši nejméně 500 tis. Kč.

2) Kopie usnesení Okresního státního zastupitelství Praha-východ, č. j. ZN 2480/2018 ze dne 2. 8. 2019, které Rada města Čelákovice č. 19/2019 dne 20. 8. 2019 vzala na vědomí. ikona souboruzde

27. 9. 2019
Poskytnutí informací k příkazní smlouvě uzavřené městem Čelákovice a SmartPlan s. r. o. Ve smlouvě čl. 1 PŘEDMĚT SMLOUVY bod 1.2 je uvedeno, že příprava žádosti m. j. obsahuje „zpracování Projektového záměru v rozsahu dle aktuální výzvy programu podpory vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí":

- kopie projektového záměru

- Žádost o podporu. ikona souboruzde

- projektový záměr Rada města Čelákovice neprojednala a nebylo tak o něm ani hlasováno.

 - žádost byla podána dne 20. 6. 2019 a v současné době je záměr v hodnotícím procesu řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (MPSV), přičemž úspěšně prošel první fází - kontrolou formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti a čeká se na dokončení věcného hodnocení.

11. 10. 2019

Poskytnutí informace – stavební povolení na aktuálně probíhající projekty nové bytové  výstavby na parc. č. 200/341 – 360, k. ú. Nehvizdy.

Městský úřad Čelákovice jako povinný subjekt dle InfZ poskytl kopii Rozhodnutí – stavebního povolení, č. j. MUC/05795/2019, na stavbu Lokalita „Nehvizdy 6“ ze dne 31. 5. 2019, které nabylo právní moci dne 5. 7. 2019. ikona souboruzde

5. 11. 2019

Poskytnutí informace – město Čelákovice bylo ke dni  9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská plynárenská, a.s. a k uvedenému datu vlastnilo 1 akcii. Ke dni 12. května 2008 město Čelákovice vlastnické právo pozbylo a z účtu majitele cenných papírů vedeného pro město Čelákovice Střediskem cenným papírů byla akcie převedena na třetí osobu, viz. výpis z účtu majitele cenných papírů. ikona souboruzde

22. 11. 2019

Poskytnutí informací k nájmům pozemků pronajímaných městem Čelákovice:

1) Městem jsou občanům pronajímány za nájemné ve výši 1,- Kč/m2 a rok pozemky v k. ú. Sedlčánky, p. č. 41/29, p. č. 99/7 a p. č. 99/9.

2) U pozemku k. ú. Sedlčánky, p. č. 41/29 byl nájem schválen usnesením rady města v roce 1993. Číslo usnesení není povinnému subjektu známo, neboť veškeré dokumenty jsou uloženy ve státním archivu. U pozemků k. ú. Sedlčánky, p. č. 99/7, p. č. 99/9 byl nájem schválen usnesením rady města č. 16/99 ze dne 10. 11. 1999.

3) Cena nájmu pozemků v místě a čase obvyklá platná pro rok 2019 v Čelákovicích je 60,- Kč/m2 a rok.

4) Město Čelákovice nemá zpracovaný posudek na výši ceny nájmu pozemků v místě a čase obvyklé platné v r. 2019 v Čelákovicích. Cenu nájmu pozemků v místě a čase obvyklou určila rada města. Při stanovení ceny nájmu v místě a čase obvyklé není vzato na vědomí i zohlednění ceny nájmu všech větších pronajímatelů pozemků v Čelákovicích, tj. ceny nájmu římskokatolické farnosti a státního pozemkového úřadu.

5) Pro účel zahrádek město Čelákovice pronajímá celkem 6 pozemků, a to v k. ú. Sedlčánky p. č. 41/29 a v k. ú. Čelákovice část p. č. 39/2, část p. č. 39/1, část p. č. 1692/120, p. č. 1786 a p. č. 1789.

6) Město Čelákovice pronajímá majitelům chat celkem 65 pozemků, všechny v k. ú. Sedlčánky, st. p. č. 234, st. p. č. 235, st. p. č. 236, st. p. č. 237, st. p. č. 238, st. p. č. 239, st. p. č. 240, st. p. č. 241, st. p. č. 242, st. p. č. 243, st. p. č. 244, st. p. č. 245, st. p. č. 246, st. p. č. 247, st. p. č. 248, st. p. č. 249, st. p. č. 250, st. p. č. 251, st. p. č. 252, st. p. č. 253, st. p. č. 254, st. p. č. 255, st. p. č. 256, st. p. č. 257, st. p. č. 258, st. p. č. 259, st. p. č. 260, st. p. č. 261, st. p. č. 263, st. p. č. 264, st. p. č. 265, st. p. č. 266, st. p. č. 341, st. p. č. 342, st. p. č. 343, st. p. č. 344, p. č. 920, p. č. 431/4, st. p. č. 195, st. p. č. 196/1, st. p. č. 197, st. p. č. 198, st. p. č. 199, st. p. č. 200, st. p. č. 201, st. p. č. 202, st. p. č. 204, st. p. č. 205, st. p. č 206, st. p. č. 207, st. p. č 208, st. p. č. 209, st. p. č. 210/1, st. p. č. 210/2, st. p. č. 211, st. p. č. 212, st. p. č. 213, st. p. č. 214/2, st. p. č. 232, st. p. č. 233, st. p. č. 267, st. p. č. 269, st. p. č. 345, části p. č. 431/3 a části p. č. 886/10.

25. 11. 2019

Poskytnutí informace: rozhodnutí příslušného dopravního orgánu o rozhledových poměrech v křižovatce ul. Jaselská a Jilmová se Odboru správy majetku a investic Městského úřadu v Čelákovicích, referátu dopravy, nepodařilo dohledat. Jako doplňující informaci uvádíme, že o dané věci bylo již jednáno a rozhodnuto Usnesením Rady města Čelákovice č. 2NS/2010/10.4.1 a č. 2NS/2010/10.4.2 ze dne 10. 12. 2010 a Usnesením Rady města Čelákovice č. 8/2012/10.2 ze dne 5. 4. 2012. 

5. 12. 2019

Poskytnutí informací ke kolonce v ul. Křižíkova 292 až 299, Čelákovice:
- celkový počet osob přihlášených k trvalému pobytu v kolonce - ulice Křižíkova 292 až 299 je 63.
- z výše uvedených osob (v bodě ad1) představují nezletilé osoby počet 19.
- poplatek za odpady uhradilo (včetně r. 2019) 43 osob, z celkového počtu 63 osob.
- nedoplatky na poplatku za odpady se k dnešnímu dni, tj. 18. 11. 2019, vymáhají za 6 osob prostřednictvím soudního exekutora.
- k dnešnímu dni, tj. 18. 11. 2019, má město uzavřeno 15 nájemních smluv na pozemky pod nemovitostmi v ulici Křižíkova 292 až 299 (bez pozemku č. 1786).
- ano, je uzavřena nájemní smlouva na pozemek/část pozemku č. 1789.
- nájemné za pozemky je řádně hrazeno od všech nájemců, pouze u jednoho nájemce probíhá úhrada formou splátkového kalendáře.
- výše uvedené pozemky město Čelákovice v současné době žádné neuhrazené nájemné nevymáhá.
- cenu v místě a čase obvyklou za pronájmy pozemků stanovuje Rada města Čelákovice.
- nebyl zpracován nezávislý posudek, o který se město opírá při svém záměru zvýšit obyvatelům kolonky pronájem za pozemky ve výši 60 Kč/m2 ročně.

9. 12. 2012

Poskytnutí informací: zpřístupnění informací týkající se příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, sady 17. listopadu 1753, Čelákovice, 250 88, IČ: 712 94 601:
- Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace za rok 2016. ikona souboruzde
- Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace za rok 2017. ikona souboruzde
- Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace za rok 2018. ikona souboruzde
- Rozvaha pro příspěvkové organizace za rok 2016. ikona souboruzde
- Rozvaha pro příspěvkové organizace za rok 2017.ikona souboru zde
- Rozvaha pro příspěvkové organizace za rok 2018. ikona souboruzde

17. 12. 2019

Poskytnutí informací ke způsobu stanovení ceny nájmu pozemků v místě a čase obvyklé uplatňované městem Čelákovice v r. 2019:

1) Žádný způsob výpočtu ceny pronájmu v místě a čase obvyklé nebyl použit a tudíž cena pronájmu nebyla vypočtena.

2 ) Cena nájmu pozemků Dělnických domků 60,00 Kč/m2 a rok byla stanovena usneseními číslo 26/2019/2.1, 26/2019/2.2.1, 26/2019/2.2.2, 26/219/2.3.1, 26/219/2.3.2, 26/2019/2.4.1, 26/2019/2.4.2, 26/2019/2.4.3, 26/2019/2.5.1, 26/2019/2.5.2, 26/2019/2.6.1, 26/2019/2.6.2, 26/2019/2.6.3, 26/2019/2.7.1, 26/2019/2.7.2, 26/2019/2.7.3, 26/2019/2.7.4 a 26/2019/2.8.

3 ) Poskytnutí kopií podkladových materiálů č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 a 2.8 pro schůzi Rady města Čelákovice č. 26/2019. ikona souboruzde

18. 12. 2019

Poskytnutí informace, že město Čelákovice má uzavřeny nájemní smlouvy na pozemky v ul. Křižíkova 292 až 299 s 36 spoluvlastníky obývající nemovitosti na předmětných pozemcích.

18. 12. 2019

Poskytnutí informací k nájmům pozemků:

1) Pro zjištění v místě a čase obvyklé ceny nájmu pozemků není k dispozici odborné vyjádření ani znalecký posudek.

2) Městu Čelákovice jsou od soukromých majitelů pronajímány následující pozemky:
- k. ú. Miličín, část parc.č. 1213, 3,33 Kč/m2 a rok, 300 m2,
- k. ú. Miličín, parc.č. 1212, 6,20 Kč/m2 a rok, 645 m2,
- k. ú. Čelákovice, část parc.č. 149, 1,00 Kč/rok, 7.335 m2,
- k. ú. Čelákovice, část parc.č. 1556/20 (původně PK č. 1550), 20,00 Kč/m2 a rok (dle aktualizace z roku 2015), 1.950 m2.

3) Kopie nájemních smluv uzavřených mezi městem Čelákovice a soukromými majiteli. ikona souboruzde

18. 12. 2019

Poskytnutí informací vyplněním dotazníku – GDPR obcí a školských zařízení. ikona souboruzde

30. 12. 2019

Poskytnutí informací ohledně čelákovické střelnice, Čelákovice čp. 115.

- poslední „Kolaudační rozhodnutí“ na Klubovnu střeleckého oddílu ZO Svazarmu Čelákovice na pozemku p. č. 3684/4 je ze dne 25. 6. 1986. Na stavbu příslušenství Klubovny střeleckého oddílu ZO Svazarmu Čelákovice na pozemcích p. č. 3684/5 a 3684/6 není zachována dokumentace (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) a kolaudační rozhodnutí nahrazuje „Potvrzení“ ze dne 9. 2. 1998. „Provozním řádem střelnice“ Odbor stavebního úřadu v Čelákovicích nedisponuje.

- výše uvedené Kolaudační rozhodnutí ze dne 25. 6. 1986 má č. j.: výst. 709/86 vl. a Potvrzení ze dne 9. 2. 1998 má č. j.: výst 220/98/Jk.

- žádná dokumentace neobsahuje informaci, pro jaké typy a druhy zbraní je střelnice určena.

- vzhledem k tomu, že budovy Klubovny střeleckého oddílu ZO Svazarmu Čelákovice byly postaveny v letech 1978-1979, nebyl žádný odborný posudek bezpečnosti provozu na střelnici soudním znalcem v oboru balistika vystaven, tudíž Odbor stavebního úřadu v Čelákovicích takovýmto dokumentem nedisponuje.

- vzhledem k tomu, že budovy Klubovny střeleckého oddílu ZO Svazarmu Čelákovice byly postaveny v letech 1978-1979, nebyl žádný odborný posudek akustických účinků vystaven, tudíž Odbor stavebního úřadu v Čelákovicích takovýmto dokumentem nedisponuje.

- vzhledem k tomu, že budovy Klubovny střeleckého oddílu ZO Svazarmu Čelákovice byly postaveny v letech 1978-1979, nebyl žádný souhlas Policie ČR k provozu střelnice vystaven, tudíž Odbor stavebního úřadu v Čelákovicích takovýmto dokumentem nedisponuje.

- dalšími dokumenty týkající se povolení a provozování střelnice Odbor stavebního úřadu v Čelákovicích nedisponuje. 

21. 1. 2020

Poskytnutí informací zaslaných městem Čelákovice odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR na základě zaslané výzvy k vyjádření č. j. MV-168139-2/ODK-2019 ze dne 10. 12. 2019. ikona souboruzde

23.1.2019 9:09:26 | přečteno 1238x | petr.spad
 
Město Čelákovice
load