ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

2020

25. 2. 2020

Poskytnutí informací – kopie podkladového materiálu č. 2.1 pro schůzi Rady města Čelákovice č. 01/2020 konané dne 7. 1. 2020, ve kterém je uvedeno shrnutí současného stavu a návrh dalšího postupu ve věci výstavby vodojemu nového a zároveň hlavního přivaděče/přívodního vodovodního řadu z Vysoké meze. ikona souboruzde

26. 2. 2020

Poskytnutí informací, které se váží k pracovní cestě starosty a místostarosty II do Australského svazu vykonané v termínu 7. 10. 2018 – 21. 10. 2018. Město Čelákovice uhradilo registrační poplatek na programovou část „Congress Diner“ za osobu starosty a za osobu místostarosty II a dále stejný registrační poplatek ve výši celkem 330,- AUD za dvě další osoby.

- základní údaje o osobách, za které město Čelákovice zaplatilo registrační poplatek za osobní účast na slavnostním gala večeru fib 2018 „Congress Diner“: p. Milan Kalný nar. 1955 Praha,   p. Jan Vítek nar. 1957 Praha

- povinný subjekt disponuje účetním dokladem ze dne 30. 8. 2018, který již poskytl a je od 8. 7. 2019 zveřejněn na https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/povinne-informace/povinne-zverejnovane-informace-materialy/2019.html

- podmínkou pro úhradu registračního poplatku byla osobní účast na slavnostním gala večeru fib 2018 „Congress Diner“:

-  veškeré účetní doklady jsou dostupné od 8. 7. 2019 na https://www.celakovice.cz/filemanager/files/432280.pdf . Žádnými dalšími doklady povinný subjekt nedisponuje.

4. 3. 2020

Poskytnutí informací souvisejících s připravovanou výstavbou sportovní haly.

- vlastníci pozemku p. č. 3539/1 připomínku na změnu funkčního využití v novém územním plánu neuplatnili.

- že město Čelákovice uplatnilo k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Čelákovic z 12/2018 připomínku, zapsanou dne 31. 1. 2019 pod č.j. MUC/01410/2019, ke způsobu využití zastavitelné plochy Z11, jehož je pozemek parc. č.  3539/1, k. ú. Čelákovice, součástí.

- připomínka města Čelákovice k veřejnému projednání návrhu ÚP Čelákovic z 12/2018, uplatněná dne 31.1.2019 pod čj. MUC/01410/2019, je vedena ve vyhodnocení veřejného projednání, konaného dne 24.1.2019, pracovně pod pořadovým číslem 13. Město Čelákovice jako veřejnoprávní korporace podle § 2 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), nemůže uplatňovat námitky k vlastnímu územnímu plánu, který vydává její orgán - zastupitelstvo města, vylučuje to stavební zákon a správní řád. Město Čelákovice proto může uplatňovat pouze připomínky, které vypořádá pořizovatel, tj. Městský úřad Čelákovice, ve spolupráci s určeným zastupitelem, tj. místostarostou Ing. Petrem Studničkou, PhD. Městský úřad Čelákovice jako orgán města pořizuje územní plán Čelákovic v přenesené působnosti podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona o obcích a § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a o své činnosti nevede žádné záznamy z jednání, vyjma záznamu z veřejného projednání vedeného pořizovatelem podle § 22 odst. 2 stavebního zákona.

- žádná další jednání Komise pro výstavbu sportovní haly neproběhla. Všechny zápisy z předmětné komise jsou zveřejněny na internetových stránkách města Čelákovice: : https://www.celakovice.cz/

- ano, v Čelákovicích je funkce předsedy poradní komise rady města odměněna. Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce předsedy poradní komise rady města je stanovena Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=318/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

- město Čelákovice v roce 2019 nevynaložilo žádné finanční prostředky za výkon funkce předsedy Komise pro výstavbu sportovní haly z důvodu současně vykonávané funkce zvoleného neuvolněného člena zastupitelstva obce: od 12. 12. 2018 do 21. 8. 2019 výkon funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Čelákovice a od 21. 8. 2019 do současnosti výkon funkce člena Rady města Čelákovice. Zastupitelstvo města Čelákovice od ustavujícího zasedání dne 7. 11. 2018 do dnešního dne nerozhodlo o poskytnutí odměn za souběh výkonu funkcí. Z tohoto důvodu náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce (ustanovení § 74 odst. 3 zákona o obcích).

- povinný subjekt nemůže předjímat události v roce 2020, z kterých by mohl poskytnout informaci, zda bude v roce 2020 předsedovi Komise pro výstavbu sportovní haly vyplácena měsíční odměna a v jaké výši.

16. 3. 2020

Poskytnutí informací souvisejících s činností poradního orgánu rady města Čelákovice „Komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice“:

  - žádná další jednání Komise pro revitalizace Městského stadionu Čelákovice neproběhla. Všechny zápisy z předmětné komise jsou zveřejněny na internetových stránkách města Čelákovice:  https://www.celakovice.cz/

  - Zastupitelstvo města Čelákovice od svého ustavujícího zasedání dne 7. 11. 2018 do dnešního dne stanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který vykonává funkci předsedy komise rady města, v tomto případě předsedy Komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice, částku, která v roce 2019 činila 4.279,00 Kč měsíčně.

- projekt revitalizace Městského stadionu Čelákovice byl zpracován, projednán a připomínkován zástupci všech sportovních subjektů působících na Městském stadionu Čelákovice. Návrhy členů komise byly zohledněny a zapracovány do této studie. Členy dané komise jsou rovněž zástupci spolku, který je vlastníkem některých pozemků na Městském stadionu Čelákovice. Z tohoto titulu považujeme danou studii za konsensus všech relevantních spolků.

  - rozpočet města Čelákovice na rok 2020 nepočítá s žádnými náklady souvisejícími s rekonstrukcí Městského stadionu Čelákovice.

  - stavební povolení na revitalizaci Městského stadionu Čelákovice nebylo vydáno a ani o něj zažádáno. O stavební povolení bude zažádáno poté, co bude rozhodnuto o etapizaci rekonstrukce a bude vypracována dokumentace pro stavební řízení.

11. 5. 2020

Poskytnutí informace - projektová dokumentace k dodatečnému povolení stavby přístřešku u RD č. p. 753 Nehvizdy byla poskytnuta p. S. (předseda stavební komise z Nehvizd) na základě § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako zástupci účastníka řízení Městys Nehvizdy.

15. 5. 2020

Poskytnutí informace: provedení nebo avizované provedení veřejnosprávní kontroly na místě prostřednictvím pověřeného interního auditora dle § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů prováděné na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví kontrolní působnost územních samosprávných celků se provádí dle pravidel pro výkon veřejnosprávní kontroly na místě, § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Počet provedených veřejnosprávních kontrol na místě provedených ve vymezeném období se nachází zde: https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/povinne-informace/informace-o-vysledcich-kontrol-podle-26-zakona-c-255-2012-sb-o-kontrole-kontrolni-rad/

V roce 2020 zatím nebyla dokončena žádná veřejnosprávní kontrola na místě.

21. 5. 202

Poskytnutí informace – město Čelákovice nemá k dispozici informace (rozbory) půdy (zeminy) ve městě Čelákovice.

29. 5. 2020

Poskytnutí informací:

1) V katastru města Čelákovice není umístěn žádný stacionární radar pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu provozovaný městem Čelákovice. Povinný subjekt nedisponuje informacemi o umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu provozovaných Policií ČR nebo třetí osobou.

2) V katastru města Čelákovice není umístěno žádné úsekové měření rychlosti včetně rychlostního limitu, které je provozováno městem Čelákovice.

3) Ve městě Čelákovice je instalován kamerový systém, který je průběžné modernizován.

27. 7. 2020

Poskytnutí informace týkající se uzavření smlouvy o dílo ze strany města Čelákovice „Objednávka č. OSMI/63/2020/Ch na PD odvodnění lokality U Stabenovky ve stupni studie“. ikona souboruzde

18. 8. 2020

Poskytnutí informací – vygenerovaný přehled vydaných rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) Městským úřadem Čelákovice, odborem stavebního úřadu v období od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020 programem VITA – stavební úřad, které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury. ikona souboruzde

20. 8. 2020

Poskytnutí informací týkajících se používání systému elektronické spisové služby Městským úřadem Čelákovice:

1. V současné době povinný subjekt využívá Spisovou službu od společnosti GEOVAP spol. s r. o.

2. Současnou spisovou službu povinný subjekt využívá od roku 2015.

3. Před současným zavedením Spisové služby GEOVAP byla používána hostovaná Spisová služba Aplis.

28. 8. 2020

Poskytnutí informací – Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/2020/293-1 k akci s názvem „Čelákovice - 11/245", Obchvat DSP + IČ pro SO 105 chodník a SO 351 přeložka vodovodu PE 110", který byl schválen usnesením Rady města Čelákovice dne 21. července 2020.  ikona souboruzde

3. 9. 2020

Poskytnutí informací týkající se sběru tříděného obalového odpadu v naší obci za rok 2019:

- sebrané obalové odpady v hmotnostních jednotkách v třídění dle jednotlivých základních typů:

sklo 176,835 tun,

plast 157,355 tun,

papír a lepenka 242,455 tun,

kovy 51,000 tun,

dřevo není sbírán jako obalový materiál.

- vzniklé roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů v roce 2019 činily 2.546.140,00 Kč.

- platby, které byly obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz tříděných obalových odpadů v roce 2019 činily za svoz kovů 19.320,00 Kč a za svoz skla a papíru 1.593.125,00 Kč.

- celkové náklady za svoz a třídění plastových obalových odpadů za rok 2019 činily 865.766,00 Kč.

- nejsou nám známy konkrétní platby za dopravy vytříděných komodit v roce 2019.

- platby celkem za rok 2019 od společnosti EKOKOM a. s. činily 1.330.904,00 Kč.

- obec v roce 2019 obdržela za prodej druhotně využitelných surovin 416.160,00 Kč.

- obec v roce 2019 obdržela celkem 226.327,00 Kč za prodej obalů kat. č. 150102.

- údaje za prodej AL plechovek není povinnému subjektu znám, neboť AL plechovky nejsou sbírány jako samostatná komodita. 

3. 9. 2020

Poskytnutí informací k místnímu šetření v Nehvizdech.

Zápis z místního šetření provedeného dne 12. 3. 2020 předsedou stavební komise p. S. SÚ Čelákovice k dispozici nemá, tohoto místního šetření se SÚ Čelákovice nezúčastnil. Toto místní šetření nebylo v kompetenci SÚ Čelákovice.

Projektová dokumentace byla poskytnuta k nahlédnutí v rámci řízení o dodatečné povolení stavby: zastřešení parkovacího stání na základě sdělení seznámení se s podklady rozhodnutí (spis. zn. MUC/11993/2019/Pr dne 3. 3. 2020), kdy se dostavil na Městský úřad Čelákovice - odbor stavebního úřadu p. S. jako zástupce městysu Nehvizdy - účastníka řízení. Stavební úřad nekopíroval žádnou dokumentaci. p. S. si pořídil fotografie svým vlastním mobilním zařízením, což stavební zákon umožňuje.

Doplňující informace: stavební úřad k dodatečnému povolení požaduje po stavebníkovi 3 paré projektové dokumentace. Stavba byla dodatečně povolena dne 20. 4. 2020, spis. zn. MUC/11993/2019/Pr. Následně 1 paré projektové dokumentace SÚ Čelákovice předal městysu Nehvizdy, tak jak ukládá zákon. 

18. 9. 2020

Poskytnutí informací k místnímu šetření v Nehvizdech.

Zápis z místního šetření, který byl připojen žadatelem panem M. R., stavební úřad od pana Ing. Richarda Sedlického, předsedy Komise stavební Městyse Nehvizdy, neobdržel. Referent odboru stavebního úřadu Čelákovice, pí Iveta Procházková, obdržela dne 15. 3. 2020, 22:41 hod. pouze e-mail, který je předložen v příloze. Tento e-mail je stavebním úřadem považován pouze za informativní a nebyl doručen prostřednictvím elektronické podatelny. ikona souboruzde

5. 11. 2020

Poskytnutí informací: Rozhodnutí o nařízení zastavení všech stavebních prací na stavbě RD č.p. 442, Čelákovice, č.j. MUC/09474/2020. ikona souboruzde

9. 11. 2020

Poskytnutí informace: vygenerovaný přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v Čelákovicích (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020 programem VITA – stavební úřad. ikona souboruzde

10. 11. 2020

Poskytnutí informací:

Město Čelákovice má podepsanou Příkazní smlouvu o zajištění výkonu správy nemovitostí se společností Q – BYT Čelákovice spol. s r.o., IČ 62958887, ID r59r4nm, uzavřenou dne 31. 1. 2017 s účinností od 1. 1. 2017. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. V roce 2018 společnost spravovala 703 bytů, v roce 2019 společnost spravovala 694 bytů a v roce 2020 (stav k 14. 10. 2020) společnost spravovala 626 bytů. Náklady na zajištění výkonu správy nemovitostí v roce 2018 činily 1.708 tis. Kč, v roce 2019 činily 1.720 tis. Kč a v roce 2020 (stav k 30. 9. 2020) činily 1.002 tis. Kč.

Na dodávku tepla má město Čelákovice pro obě budovy Městského úřadu uzavřeny Smlouvy o dodávce a odběru tepla se společností Q – BYT Čelákovice spol. s r.o., IČ 62958887, ID r59r4nm, uzavřené dne 30. 9. 2016. Smlouvy jsou sjednány na dobu tří let s účinností od 1. 10. 2016 s automatickou prolongací.

Na dodávku elektřiny má město Čelákovice na období 1. 1. – 31. 12. 2018 pro obě budovy Městského úřadu uzavřen Závěrkový list na dodávku elektřiny se společností CENTROPOL ENRGIE, a.s., IČ 25458302, ID ij8dda9, uzavřený dne 25. 7. 2017. Na období 1. 1. – 31. 12. 2019 má město Čelákovice pro obě budovy Městského úřadu uzavřen Závěrkový list na dodávku elektřiny se společností Pražská plynárenská, a.s., IČ 60193492, ID au7cgsv, uzavřený dne 21. 6. 2018. Na období 1. 1. – 31. 12. 2020 má město Čelákovice pro obě budovy Městského úřadu uzavřen Závěrkový list na dodávku elektřiny se společností Pražská plynárenská, a.s., IČ 60193492, ID au7cgsv, uzavřený dne 12. 6. 2019.

Na dodávku vody má město Čelákovice pro obě budovy Městského úřad uzavřeny Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností 1. SčV, a.s., IČ 47549793, ID mw2g7ve, uzavřené dne 21. 6. 2016. Smlouvy jsou sjednány na dobu neurčitou. 

  Náklady na provoz (v tis. Kč)
teplo elektřina voda
2018 461 318 123
2019 454 406 146
2020 (stav k 30. 9. 2020) 592 275 115

17. 12. 2020

Poskytnutí informace – za uplynulý rok, tzn. za rok 2019 nebyly oznámeny žádné přestupky, ve kterých figuruje osoba žadatele. 

23. 12. 2020

Poskytnutí informací - za období od 1. 1. 2020 do 3. 12. 2020 byly PČR OO Čelákovice předány následující přestupky, ve kterých figuruje osoba žadatele:

- oznámení přestupku proti občanskému soužití, č. j. KRPS-199655-3/PŘ-2020-011511, doručeno dne 9. 9. 2020, žadatel vystupuje v pozici podezřelého, dne 30. 11. 2020 postoupeno na základě žádosti osoby žadatele o revizi usnesení na Krajský úřad Středočeského kraje,

- oznámení přestupku proti občanskému soužití, č. j. KRPS-173329-15/PŘ-2020-011511, doručeno dne 27. 10. 2020, žadatel vystupuje v pozici svědka, nevyřízeno,

- oznámení přestupku proti občanskému soužití, č. j. KRPS-176486-5/PŘ-2020-011511, doručeno dne 7.10.2020, žadatel vystupuje v pozici podezřelého, nevyřízeno,

- postoupeno z Okresního státního zastupitelství Praha – východ, oznámení přestupku proti občanskému soužití, č. j. 0 ZN 2431/2020, doručeno dne 13. 11. 2020, žadatel vystupuje v pozici podezřelého, nevyřízeno,

- oznámení přestupku proti majetku, č. j. KRPS-275486-6/PŘ-2020-011511, doručeno dne 18. 11. 2020, žadatel vystupuje v pozici podezřelého, nevyřízeno,

- oznámení přestupku proti občanskému soužití, č. j. KRPS-259529-4/PŘ-2020-011511, doručeno dne 18. 11. 2020, žadatel vystupuje v pozici podezřelého, nevyřízeno,

- oznámení přestupku proti občanskému soužití, č. j. KRPS-214777-3/PŘ-2020-011511, doručeno dne 24. 11. 2020, žadatel vystupuje v pozici podezřelého, nevyřízeno,

- oznámení přestupku proti občanskému soužití, č. j. KRPS-268952-7/PŘ-2020-011511, doručeno dne 18. 11. 2020, žadatel vystupuje v pozici svědka a podezřelého, nevyřízeno,

- oznámení přestupku proti občanskému soužití, č. j. KRPS-269629-6/PŘ-2020-011511, doručeno dne 18. 11. 2020, žadatel vystupuje v pozici svědka, nevyřízeno.

31. 12. 2020

Poskytnutí informace: společnost BF Stavitelství spol. s r. o., Čelákovice, K Borku 179, PSČ 250 88, IČ: 271 14 937 nebo její jednatel Ing. Michal Buriánek, vykonávala/vykonával pro město Čelákovice pozici technického dozoru investora pro stavební akce a tato společnost byla v pozici zhotovitele stavebních akcí pro zadavatele v minulých 10letech.2.1.2020 12:02:41 | přečteno 708x | jaroslav.netik
 
Město Čelákovice
load