ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

2022

21. 1. 2022

Poskytnutí informací o odebírání energie od společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Europe Easy Energy a.s., X Energie s.r.o. v říjnu 2021:

  - Městský úřad Čelákovice neodebíral energie od zmíněných společností v říjnu 2021.

  - Příspěvkové organizace Městského úřadu Čelákovice neodebíraly energie od zmíněných společností v říjnu 2021.

25. 1. 2022

Poskytnutí informace: vygenerovaný přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v Čelákovicích (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období
od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 programem VITA – stavební úřad. ikona souboruzde

26. 1. 2022

Poskytnutí informace o stavebním projektu, který bude financován z rozpočtu města/obce v roce 2022:

 • název projektu: Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace
 • stručný popis projektu: jedná se o zařízení pro zájmovou činnost dětí
 • rozpočet projektu: činí 23 mil. Kč
 • plánovaný termín započetí projektu: dne 10. 1. 2022
 • lokalita stavby: Čelákovice
 • zajištění financování projektu: ANO, je zajištěno.
4. 2. 2022

MěÚ Čelákovice, jako povinný subjekt dle „InfZ“, poskytuje následující informace k probíhající stavební úpravě v ulici Mochovská, Nehvizdy:
 • E-mailová komunikace nebyla evidována, protože se nejednalo o podání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Telefonická i e-mailová komunikace byla informativní a zástupce Bytového družstva byl upozorněn, že je třeba podat žádost – „Oznámení záměru na stavební úřad“, a to poštou nebo prostřednictvím datové schránky.
 • Oznámení záměru bylo podáno prostřednictvím datové schránky dne 5. 1. 2022 a stavební úřad stanoví termín kontrolní prohlídky.
 • Odbor stavebního úřadu v Čelákovicích se nebude vyjadřovat ke komunikaci mezi žadatelem a vlastníky stavby.
 • Stavební úřad v Čelákovicích dosud nevydal žádné rozhodnutí k výše uvedenému podání (viz. bod 2.)
15. 2. 2022

MěÚ Čelákovice, jako povinný subjekt dle „InfZ“, poskytuje následující informaci o zásadách a postupech města Čelákovice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu:

při zadávání zakázek malého rozsahu se město Čelákovice řídí Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla vydaná dne 3. 11. 2021. ikona souboruzde

22. 2. 2022

Poskytnutí informace o investičních záměrech, které jsou městem plánovány k realizaci na rok 2022 a budou financovány/spolufinancovány z rozpočtu města, nebo z jiných veřejných rozpočtů či dotací ikona souboruzde

8. 3. 2022

Poskytnutí informace o smlouvě mezi městem Čelákovice a zhotovitelem „Novostavby městského domu dětí a mládeže, Čelákovice“ v Kollárově ulici, formou odkazu na detail veřejné zakázky. zde

7. 4. 2022

Poskytnutí informací:

1. je na dotčených pozemcích společně nebo i jednotlivě evidována nějaká cesta či komunikace?

2. jsou dotčené pozemky společně nebo i jednotlivě veřejným prostranstvím nebo jiným prostorem přístupným pro veřejnost?

3. jaké jsou záměry města Čelákovice týkající se rozvoje dopravní infrastruktury na území v okolí, případně přímo na dotčených pozemcích?

4. poskytnutí kopie pasportu komunikací k. ú. Čelákovice. 

Dotčené pozemky: 
p. č. 1703/2, 1692/5, 1692/119, 1692/121, 1692/122, 1692/114, 1692/16, 1692/44, 1692/123,
1692/17, 1692/18, 1692/19, 1692/115, 1692/116, 1692/117 a 1692/118, 1702/2, 1703/57, 1703/68,
1703/66, 1703/15, 1703/58, 1703/59, 1703/3, 1703/67, 1703/60, 1703/61, vše v k. ú. Čelákovice.


Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje níže požadované informace:

k bodu ad1) žádosti poskytujeme informace: na uvedených pozemcích není evidována žádná kategorie komunikace. Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

K bodu ad2) žádosti poskytujeme informace: vzhledem ke skutečnosti, že pozemky jsou veřejně přístupnou účelovou komunikací jsou veřejně přístupné pro běžné užití.

K bodu ad3) žádosti poskytujeme informace: v současné době nejsou známy záměry města v dotčeném území.

K bodu ad4) žádosti poskytujeme ikona souborukopii výřezu pasportu

13. 4. 2022

Poskytnutí informace ve věci realizace záměru s názvem „Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice". Na výše uvedený záměr se vztahuje § 13 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Nejbližší společně nadřízený stavební úřad je Krajský úřad Středočeského kraje. Zdejší stavební úřad nemá o výše uvedeném záměru žádné informace.

26. 4. 2022

Poskytnutí informace: vygenerovaný přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v Čelákovicích (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 programem VITA – stavební úřad ikona souboruzde

18. 6. 2022

Poskytnutí informací:

1. jméno pověřence pro ochranu osobních údajů?

2. měsíční náklady za služby pověřence pro ochranu osobních údajů?

3. poskytnutí kopie smlouvy.


Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje níže požadované informace:

k bodu ad1) + ad3) žádosti poskytujeme kopii ikona souborusmlouvy a ikona souborudodatek č. 1 ke smlouvě. 

k bodu ad2) žádosti poskytujeme informace:  náklady jsou 6 900 Kč včetně DPH měsíčně.

10. 6. 2022

Poskytnutí informace: Usnesení č. 24 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného
dne 21. 6. 2006 je na webových stránkách města Čelákovice: zde

12. 7. 2022

MěÚ Čelkákovice, jako povinný subjekt dle "InfZ" poskytuje k nahlédnutí: Záměr Města Čelákovic, týkající se prodeje části pozemku p. č. 3571/1 o výměře 8437 m2
a p. č. 3571/2, o výměře 6001 m2 oba v k. ú. Čelákovice, za účelem výstavby nákupního střediska s potravinářským prodejem zboží:
 ikona souboruzde

2. 8. 2022

Poskytnutí informace: vygenerovaný přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v Čelákovicích (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 programem VITA – stavební úřad. ikona souboruzde

5. 8. 2022

Poskytnutí informace ve věci rekonstrukce (výstavby) splaškové kanalizace v Přístavní ulici, k. ú. Čelákovice, mezi železničním podjezdem a mateřskou školou: zdejším stavebním úřadem nebyly požadované dokumenty dohledány. Povolení na kanalizační řady vydává vodoprávní úřad – OŽP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

23. 8. 2022

Poskytnutí informace ve věci nefunkčnosti veřejného osvětlení v okolí ulic Sedláčkova: veřejné osvětlení bylo mimo provoz z důvodu poruchy na kabelu. Délku opravy zapříčinila složitá identifikace místa poruchy a následné opakování poruchy v jiném místě.

8. 9. 2022

Poskytnutí informací: 

1. proč město Čelákovice dosud nepřistoupilo k měření spadu toxických kovů v souvislosti se slévárenským provozem v podniku TOS-MET Slévárna, a. s.?

2. Jaké jsou naměřené hodnoty (pokud možno) v hodinových intervalech pro PM10 z dvou čidel umístěných v Čelákovicích na základě smlouvy mezi městem a Agdata, s. r. o. k 15. 2. 2021, 21. a 27. 7. 2022?

3. Jaké jsou naměřené hodnoty (pokud možno) v hodinových intervalech pro PM10 a BaP z mobilních vzorkovacích stanic u MŠ Sluníčko k 15. 2. 2021, 21. a 27. 7. 2022?

4. Ve výše uvedených dnech byla registrována významná prašnost, aniž by město využilo naměřené údaje. Jak město hodlá výše uvedená probíhající měření využít pro zlepšení kvality ovzduší?

5. Proč se nevyužívá městský rozhlas k včasnému varování obyvatel a škol při zhoršené kvalitě ovzduší, jak jsme požadovali v petici na e-petice.cz/petitions/chceme-cisty-vzduch?


Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje níže požadované informace:

k bodu ad1) žádosti poskytujeme informace: město informaci nemá.

k bodu ad2) žádosti poskytujeme informace: dne 15. 2. 2021 žádné měření uvedenými čidly neprobíhalo, měření bylo zahájeno 1. 6. 2021 zkušebním provozem. Výsledky ze dne 21. 7. a 26. 7. 2022 poskytujeme v ikona souborupříloze č. 1.

k bodu ad3) žádosti poskytujeme informace: zařízení na měření kvality ovzduší v MŠ Sluníčko nevlastní ani neprovozuje město Čelákovice, provozovatel zařízení je ČHMÚ. 

k bodu ad4) žádosti poskytujeme informace: dne 15. 2. 2021 měřeno nebylo (viz bod 2), data tedy nebylo možné využít.

Dne 21. 7. 2022 byly u Hasičárny zaznamenány ojedinělé velmi vysoké koncentrace všech sledovaných frakcí prachových částic, a to v ranních a nočních hodinách. Na Masarykově byly ojedinělé velmi vysoké hodnoty 2, bez časové návaznosti na druhou lokalitu (dopoledne).

Dne 26. 7. 2022 byly u Hasičárny zaznamenány vysoké koncentrace všech sledovaných frakcí prachových částic cca mezi 5.00 a 5.40 hod. a večer krátkodobě kolem 21.00 hod. Na Masarykově byly vysoké koncentrace všech sledovaných frakcí prachových částic cca mezi 4.45 a 5.45 hod. Déle trvající zvýšené koncentrace v tento den pravděpodobně souvisí s požárem v okolí Hřenska, na což město reagovalo informací pro občany prostřednictvím Mobilního rozhlasu.

Obecně: opatření přijímáme při déle trvajících zvýšených hodnotách. Pokud se zvýšení projeví ojediněle/nahodile a následně hodnoty opět spadnou, důsledky z toho nevyvozujeme.

k bodu ad5) žádosti poskytujeme informace: ojedinělá zvýšení koncentrací sledovaných veličin v ovzduší nejsou důvodem k vyhlášení v městském rozhlase. Ten je využíván v případě závažných záležitostí.

7. 10. 2022

Poskytnutí informace, zda byla Městem Čelákovice s vlastníkem areálu Kovohutí (dále jen „Areál“), popřípadě s osobou s vlastníkem Areálu spřízněnou (včetně akcionáře či jeho osoby blízké), či s jinou osobou v budoucnu plánující realizovat development území Areálu, uzavřena jakákoli smlouva.

Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje níže požadované informace: do dnešního dne žádná smlouva uzavřena nebyla.

7. 10. 2022

Poskytnutí informací u akce „Propoj přístaviště – ul. Přístavní, Čelákovice“ (dále jen „Akce“) a to konkrétně:

1. zaslání aktuální verze dopravní studie či rozpracované projektové dokumentace Akce,

2. řešení parkování, chodníků, veřejného osvětlení v rámci Akce,

3. plánovaná napojení veškerých sousedních pozemků v rámci Akce na nově vznikající místní komunikaci,
     

Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje níže požadované informace:

k bodu ad 1) k dispozici jsou zpracované 3 varianty projektové dokumentace ve fázi studie. Bude vyhodnocena nejvýhodnější varianta. K nahlédnutí zde: varianta ikona souboruA, ikona souboruB, ikona souboruC.

k bodu ad 2) řešení parkování, chodníků, veřejného osvětlení je obsaženo ve variantách studií.

k bodu ad 3) plánované napojení veškerých sousedních pozemků v rámci Akce na nově vznikající komunikaci – není studiemi řešeno.

10. 10. 2022

Poskytnutí informací:

o veškerých územních rozhodnutí, stavebních povolení, společných povolení, kolaudačních rozhodnutí a dalších veřejnoprávních rozhodnutí vztahující se ke stavbám, resp. pozemkům, na nichž stavby stojí:

 • stavba – bytový dům,
 • stavba dosud neevidovaná v katastru nemovitostí

vše v k. ú. Zeleneč,

Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje požadované informace: kopie dokumentů – příloha č. ikona souboru1-7.

13. 10. 2022

Poskytnutí informací:

1. zaslání aktuálního znění Změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice;

2. informace o stavu projednávání Změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice;


Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle „InfZ“, poskytuje následující informace: 


k bodu ad1) žádosti poskytujeme kompletní znění Změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice – ikona souborupříloha č. 1,

k bodu ad 2) žádosti poskytujeme informaci:

- pořízení Změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice (Průmyslový areál Kovohutí) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Čelákovice č. 24/20225.3.1 ze dne 19. 1. 2022 a obsah změny usnesením 
č. 24/2022/5.3.2 (viz usnesení a podklady do ZM),

- pořizovatelem Změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice je Městský úřad Čelákovice, výkonným pořizovatelem je společnost PRISVICH, s.r.o., zastupitelem určeným pro pořízení Změny č. ÚPnSÚ je 
Ing. Petr Studnička, PhD.,

- zpracování SEA pro Změnu č. 8 není ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje vyžadováno (usnesení ZM č. 24/2022/5.3.4),
- veřejné projednání Změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice se uskutečnilo dne 29. 8. 2022 od 15.00 hod. v obřadní síni Městského úřadu Čelákovice, námitky, připomínky a stanoviska bylo možné uplatnit do 5. 9. 2022,

- schválení Změny č. 8 ÚPnSÚ, která vychází z návrhu navrhovatele (usnesení č. 24/2022/5.3.1) 
je předpokládáno na zasedání Zastupitelstva města Čelákovice v prosinci 2022.

13. 10. 2022

Poskytnutí informace: 

zda probíhá územní, stavební, případně spojené řízení týkající se výstavby místní komunikace na parc. č. 1692/123, 1692/17, 1692/18, 1692/19, 1692/115, 1692/116, 1692/117 a 1692/118,

Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle „InfZ“, poskytuje následující informaci:

stavební úřad nevede žádné řízení, které by bylo ve vztahu k některému z výše uvedených pozemků. Zdejší stavební úřad je obecný stavební úřad (§ 13 stavebního zákona), který může vést pro místní komunikace pouze územní řízení.

20. 10. 2022

Poskytnutí informací:

1. Vydává vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?

2. V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1. 2. 2022 doposud.

3. Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká.

4. Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje níže požadované informace:

k bodu ad1) žádosti poskytujeme informace: ano.

K bodu ad2) žádosti poskytujeme informace: ikona souborukopie první stránky rozhodnutí o odstranění stavby.

K bodu ad3) žádosti poskytujeme informace: v současné době vede stavební úřad jedno řízení v katastrálním území Zeleneč – odstranění kůlny u RD.

K bodu ad4) žádosti poskytujeme informace: 17 podaných a odsouhlasených ohlášených záměrů odstranit stavbu: 5x RD, 1x část RD, 7x stavby u RD, 4x jiné stavby (zemědělské, průmyslové apod.)

26. 10. 2022

Poskytnutí informace: vygenerovaný přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v Čelákovicích (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období
od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 programem VITA – stavební úřad. ikona souboruzde

3. 11. 2022

Poskytnutí informací:

1. o výši celkových mimořádných odměn starosty Čelákovic od zahájení jeho mandátu v roce 2018 do konce měsíce září 2022 s uvedením orgánu, který o odměně rozhodl,

2. v případě, že bylo v průběhu funkce starostovi vyplaceno (po rezignaci či odvolání) odchodné, poprosím o jeho celkovou výši.


Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje níže požadované informace:

k bodu ad1) žádosti poskytujeme informace: výše celkových mimořádných odměn starosty města Čelákovice od zahájení jeho mandátu v roce 2018 do konce měsíce září 2022 činila 0 Kč;

k bodu ad2) žádosti poskytujeme informace: výše odchodného činila 0 Kč.

14. 11. 2022

Poskytnutí informace o sdělení, zda bylo k následující stavbě (stojící na pozemku parc. č. st. 100/1, v katastrálním území Zeleneč, obec Zeleneč) vydáno kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, případně jiné veřejnoprávní povolení k užívání.

Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje níže požadované informace:

- na pozemku, parc. č. st. 100/1 v k. ú. Zeleneč, se nachází rozestavěná stavba;

- na stavbu nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, ani jiné povolení k užívání stavby.

16. 11. 2022

Poskytnutí informací ke stavbě „Domov seniorů“ v ulici U Kovárny, konkrétně poskytnutí kompletní projektové dokumentace, včetně příloh.

Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje projektovou dokumentaci, stanoviska vydaná dotčenými orgány státní zprávy a stanoviska vydaná dalšími účastníky řízení, ikona souboruzde.


20. 12. 2022

Poskytnutí informací:

 • vyjádření ke stavební úpravě výše uvedeného bytového domu, pozemek parc. č. st. 432, zda se jedná o změnu dokončené stavby ve smyslu § 2 odst. 5 b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

         (5) Změnou dokončené stavby je

         b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou;

 • sdělení, zda v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (např. § 42, § 44, § 46 atd.) a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů bylo zahájeno řízení ke stavební úpravě výše uvedeného bytového domu u bytu, který má v nájmu p. K.

Přístavba se týká pozemku 110/76, který má p. K. rovněž v nájmu.

Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje níže požadované informace:

k bodu ad1) žádosti poskytujeme informaci: ano, jedná se o změnu dokončené stavby.

K bodu ad2) žádosti poskytujeme informaci: ano, řízení bylo zahájeno podáním žádosti.

23. 12. 2022

Poskytnutí informací o podpisu Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci mezi povinným subjektem a obchodní společností 1. SčV, a.s., směřujícího k zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury povinného subjektu (po skončení platnosti stávající provozní smlouvy) prostřednictvím nově zakládané obchodní společnosti s předběžným pracovním názvem „2. SčV, s.r.o.“

Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje níže požadované informace:

v bodě ad1) ne, nedošlo k podpisu Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci mezi povinným subjektem a obchodní společností 1. SčV; 

v bodě ad2) ne, nemáme návrh společenské smlouvy společnosti Středočeská vodárenská společnost, s.r.o.;

v bodě ad3) ne, nemáme návrh společenské smlouvy společnosti 2. SčV, s.r.o.

5.1.2022 16:35:28 | přečteno 219x | jaroslav.netik
 
Město Čelákovice
load