ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

2023

24. 1. 2023

Poskytnutí informace: vygenerovaný přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v Čelákovicích (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období 

od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 programem VITA – stavební úřad. ikona souboruzde


26. 1. 2023

Poskytnutí informací z investičních plánů města/obce, týkajících se pozemních staveb pro rok 2023: 

Starý hřbitov:
- Popis projektu: zhotovení mlatových cest, revitalizace zeleně
- Rozpočet: 2 mil. Kč
- Plánovaný termín: duben, květen 
- Lokalita: Čelákovice
- Zajištěno financování: ANO

Kulturní dům:
- Popis projektu: rekonstrukce střechy
- Rozpočet: 7 mil. Kč
- Plánovaný termín: květen
- Lokalita: Čelákovice
- Zajištěno financování: ANO

Městské muzeum:
- Popis projektu: rekonstrukce objektu
- Rozpočet: 30 mil. Kč
- Plánovaný termín: duben
- Lokalita: Čelákovice
- Zajištěno financování: ANO

27. 1. 2023

Poskytnutí informací ke stavbě „Domov seniorů“ v ulici U Kovárny, a to konkrétně:
1. studie zastínění objektu U Kovárny 173/4 vlivem novostavby; ikona souboruzde
2. dodatek – upřesnění projektové dokumentace; ikona souboruzde

15. 2. 2023

Poskytnutí informací k nakládání s odpady v rámci města.
K bodu ad1) v rámci sběrných hnízd a od rodinných domů město organizuje sběr těchto odpadů – směsný komunální odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartóny, kovy, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil.
K bodu ad2) žádosti poskytujeme informace; ikona souboruzde 

28. 2. 2023

Poskytnutí informací ve věci odstranění staveb a nové výstavby supermarketu – Penny market, který by měl být postaven i na pozemku p. č. 1032/4 k. ú. Jirny.

Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle „InfZ“, poskytuje následující informace: 
- Dne 16. 4. 2020 obdržel stavební úřad žádost – „ohlášení odstranění“, kterou za spol. REAL 29, s.r.o. podala zplnomocněná spol. FABIONN, s.r.o. - viz příloha č. 1. ikona souboruzde
Součástí podání byla projektová dokumentace, vyjádření předpokládaných účastníků a stanoviska dotčených orgánů, mezi nimi i vyjádření obce Jirny – viz příloha č. 2. ikona souboruzde
- Stavební úřad telefonicky hovořil se zástupcem spol. FABIONN, že nelze této žádosti vyhovět, protože stavební úřad bude pokračovat v řízení o dodatečném povolení staveb, kterým byl pověřen místo stavebního úřadu Úvaly. Dne 12. 6. 2020 byla provedena prohlídka předmětného pozemku a staveb, které se zúčastnil i zástupce spol. REAL 29 a kde bylo konstatováno, že stavební úřad Čelákovice bude pokračovat v řízení o dodatečném povolení. Toto řízení není k dnešnímu dni ukončeno.

23. 3. 2023

Poskytnutí informací: žadatel nebyl v posledních 5 letech řešen v komisi k projednávání přestupků města Čelákovic, pro přestupky podle §60 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb.

28. 3. 2023

Poskytnutí informace o díle č. SML/2023/024 vč. technické specifikace; položkového rozpočtu veřejné zakázky „Výměna svislých rozvodů SV, TUV, cirkulace a plynu“ v bytovém domě v ulici Stankovského 1581. Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle „InfZ“, poskytuje požadovanou smlouvu, dále nabídku na dodávku a realizaci daného díla, včetně příloh ikona souboruzde.


24.1.2023 7:29:32 | přečteno 110x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load