ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Jakost a tlak dodávané pitné vody a maximální míra znečištění odváděných odpadních vod

Jakost pitné vody

Jakost dodávané pitné vody a míra znečištění odpadních vod je definována § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen "ZoVaK"). Pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody, stanovené

  • zvláštními právními předpisy - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a 
  • konkrétními limity a 
  • rozsahem a četností sledování jednotlivých ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví prováděcí vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č.187/2005 Sb.
 Ukazatelé jakosti dodávané pitné vody jsou: 
  • minimální hodnota vápníku 30 mg/l, maximální hodnota 40 mg/l; 
  • minimální hodnota hořčíku 10 mg/l, maximální hodnota 20 mg/l; 
  • maximální hodnota dusičnanů 50 mg/l. 
Aktuální hodnoty ukazatelů jakosti dodávané vody jsou k dispozici na webových stránkách provozovatele.

Poskytování informaci o kvalitě vody dle § 36 odst. 3 písm. b) ZoVaK, zajišťuje provozovatel na internetových stránkách, případně na lince zákaznické podpory na telefonu 840 111 322, 601 275 275 a dále souhrnně formou tzv." roční zprávy" zasílané jedenkrát ročně vlastníkům vodohospodářského majetku.

Tlak dodávané pitné vody

Hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v místě napojení vodovodní přípojky se pohybuje v rozmezí minimálního tlaku 0,15 MPa a maximálního tlaku 0,60 MPa.

Maximální míra znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace

Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace stanovuje vodoprávním úřadem schválený kanalizační řád, zpracovaný podle požadavku § 14 odst. 3) ZoVaK a náležitostech dle § 24 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, a to včetně přípustného množství odpadních vod a dalších podmínek provozu veřejné kanalizace. Platné kanalizační řády na spravovaném majetku a aktuální informace jsou zveřejněny na internetových stránkách provozovatele.

Do veřejného kanalizačního systému mohou být vypouštěny pouze odpadní vody v koncentracích jednotlivých ukazatelů kvality odpadní vody nepřesahujících hodnoty uvedené v kanalizačním řádu.

Není dovoleno:

  • vypouštět do veřejného kanalizačního systému odpadní vody předčištěné v domovních septicích; popř. v jiných mechanicko-biologických jednotkách předčištění,
  • vylévat do kanalizace použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů,
  • osazovat domácí kuchyňské drtiče odpadů, jelikož kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. zařazen pod katalogovým č. 20 01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a původci je uložena povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.
5.10.2018 12:48:21 | přečteno 1702x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load