ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady, způsob a místo jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících

Odběratel je oprávněn uplatnit vůči provozovateli práva zodpovědnosti za vady v souladu s obecně závaznými právními předpisy a reklamačním řádem provozovatele.

Jakost pitné vody je určena platnými právními předpisy, kterými se stanoví požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody a rozsah a četnost její kontroly.

Orgán ochrany veřejného zdraví může povolit na časově omezenou dobu užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů. Podle místních podmínek mohou být stanoveny odchylné provozně závazné parametry jakosti a tlaku s přihlédnutím k technologickým podmínkám vodárenských zařízení, a to na časově vymezenou dobu. V takovém případě budou dotčené ukazatele kvality vody posuzovány ve vztahu k maximálním hodnotám dotčených ukazatelů stanovených v rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví.

Vzniknou-li chyby nebo omyly při účtování vodného nebo stočného nesprávným odečtem, použitím nesprávné ceny vodného a stočného, početní chybou apod., mají odběratel a provozovatel právo na vyrovnání nesprávně účtovaných částek. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci nesprávně účtovaných částek bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost takovou vadu zjistit, a to písemně nebo osobně v zákaznickém centru nebo na kontaktním místě 1. SčV, a.s. Řešení reklamace podléhá platnému Reklamačnímu řádu společnosti, který je k dispozici ve všech kontaktních místech společnosti a na internetových stránkách společnosti. Provozovatel reklamaci přezkoumá a výsledek písemně oznámí odběrateli ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel. Je-li na základě reklamace vystavena opravná faktura, považuje se současně za informaci o výsledku reklamace.

5.10.2018 13:44:58 | přečteno 258x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load