ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Vymezení základních pojmů

Cena

kalkulovaná částka v Kč za 1 m2, kterou vyhlašuje vlastník vodovodu a kanalizace. Kalkulována je samostatně cena pro vodné a samostatně cena pro stočné.

Kanalizační přípojka

 je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Definici uvádí § 3 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.

Odběratel

  • vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci; 
  • u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb.; 
  • u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je odběratelem společenství vlastníků; 
  • u pozemků nebo budov předaných pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby.

Odběrné místo

samostatný vodohospodářsky a prostorově uzavřený celek, do kterého odebírá vodu z veřejného vodovodu a z něhož vypouští odpadní vodu do veřejné kanalizace jeden zákazník. Každému odběrnému místu odpovídá jeden záznam v databázi odběrných míst provozovatele.

Provozovatel

provozovatelem vodovodu nebo kanalizace je osoba, která provozuje vodovod nebo kanalizaci a je držitelem povolení k provozování tohoto vodovodu nebo kanalizace vydaného krajským úřadem podle § 6 zákona 274/2001 Sb.

Směrná čísla potřeby

příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kde jsou uvedeny údaje o roční potřebě vody podle jednotlivých druhů potřeby. Tato směrná čísla se použijí v případě, že není množství dodané nebo odvedené vody měřeno.

Smlouva

písemná dohoda mezi organizací a zákazníkem (provozovatelem a odběratelem) o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, včetně srážkových, veřejnou kanalizací včetně specifikace platebního styku.

Srážková voda

voda, mající původ v atmosférických srážkách, která se po dopadu na zemský povrch a vtokem do veřejné splaškové kanalizace přímo, nebo přípojkou stává odpadní vodou.

Stočné

částka v Kč za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací. Má jednosložkovou formu, která je součinem ceny podle cenových předpisů a množství vypuštěných odpadních vod a srážkových vod.

Vlastník

právnická osoba, mající vlastnické právo k vodovodům a kanalizacím ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb.

Vnitřní kanalizace

potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky.

Vnitřní vodovod

potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky. Vnitřní vodovod není vodním dílem.

Vodné

částka v Kč za dodávku vody z veřejného vodovodu. Má jednosložkovou formu, která je součinem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody.

Vodovodní přípojka

 je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Definici uvádí § 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb.

5.10.2018 12:48:06 | přečteno 763x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load