Zpráva ze schůze Rady města č. 18/2020 konané dne 9. června

RM 18/2020

Rada města doporučila Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic za rok 2019, a to bez výhrad, stejně tak schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2019 a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 69,6 mil. Kč převést na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období.

Členové Rady vzali na vědomí zprávu o realizaci školních preventivních programů ve školním roce 2019/2020 a uložili předsedovi pracovní skupiny Prevence rizikového chování dětí a mládeže připravit návrh projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže II 2020 – 2022“.

Radní se seznámili s Vyhodnocením plnění Plánu odpadového hospodářství města Čelákovice za rok 2019. Město je povinno každoročně vyhodnocovat plnění jeho cílů. Za rok 2019 došlo k mírnému poklesu množství směsného komunálního odpadu přepočteného na 1 obyvatele, zároveň vzrostlo množství vytříděných odpadů. Celková produkce odpadů za rok 2019 činí 6 219,7 tun a vzrostla oproti roku 2018 o 4 %, tj. o 244 tun. Na 1 obyvatele bylo vyprodukováno 506,8 kg veškerých odpadů, z toho 191 kg směsného komunálního odpadu, což je o 4 kg méně než v předchozím roce. 


Vytvořeno 15.6.2020 14:09:38 | přečteno 437x | Lebedova
load