Zpráva ze schůze Rady města č. 22/2017 konané dne 3. října

RM 22/2017

Členové Rady města Čelákovic navštívili další příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Čelákovice. O činnosti Kulturního domu Čelákovice je informoval jeho ředitel Tomáš Staněk. Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo nové znění smlouvy o výpůjčce mezi městem Čelákovice a Kulturním domem Čelákovice, příspěvková organizace. 

Radní města schválili na návrh místostarosty I Miloše Sekyry uzavření a text smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro územní souhlas a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu na akci „Přípojky vodovodních řadů a kanalizačních stok Záluží Cihelna“. Stejně tak schválili členové Rady města zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“.

Na návrh starosty Josefa Pátka schválila Rada města uzavření a text smlouvy o dílo na opravu propustku přes potok Žernovník v k. ú. Huť, aby byla zabezpečena přístupová cesta k městské chatě v Huti. Smlouva byla schválena na základě Zastupitelstvem města 28. června schválené Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů.

Místostarosta II Petr Studnička informoval radní o výsledcích jednání redakční rady Zpravodaje města Čelákovic, která schválila harmonogram vydávání dvanácti čísel Zpravodaje v roce 2018, témata Zpravodaje pro rok 2018 včetně jejich zpracovatelů a také návrh nové grafické podoby Zpravodaje s účinností od lednového vydání, protože v příštím roce si bude městské periodikum připomínat 40 let své existence.

Starosta informoval radní o realizaci výměny sekčních uzávěrů na vodovodním řadu, které proběhnou v roce 2017 ve třech etapách vždy v noci ze středy na čtvrtek od 22.00 do 06.00 hodin, přičemž první etapa bude probíhat v termínu 18. – 19. října. Informace bude šířena i prostřednictvím nového městského rozhlasu, pro který schválili radní znělky. 

Vytvořeno 9.10.2017 13:08:43 | přečteno 290x | Lebedova
load