ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Datum a doba konání voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají na území České republiky v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

►Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Hlasovat nemůže volič, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa).

Volební okrsky

Hlasování na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích. Hlasování mimo území České republiky probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky.

Seznamy voličů

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro státní občany České republiky, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu. Každý občan si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Každý volič může být zapsán pouze v jednom stálém seznamu. Pokud byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu z důvodu zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, může jej obecní úřad zapsat do stálého seznamu pouze v případě, že volič předloží potvrzení zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu. Toto potvrzení je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu., v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu nebo v den voleb příslušné volební okrskové komisi.

Zvláštní seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří nejsou v územním obvodu obce přihlášeni k trvalému pobytu, popř. nemohou hlasovat ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, z důvodu pobytu v nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo jsou v místě výkonu vazby, výkonu trestu či volí na voličský průkaz. Obecní úřad, v jehož územním obvodu je umístěno uvedené zařízení zapíše voliče do zvláštního seznamu na základě údajů správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. 

Hlasovací lístky

Voliči obdrží hlasovací lístky do svých schránek nejpozději ve čtvrtek 24. října 2013.

Voličské průkazy

Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz.   

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb:

- osobně, a to nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. ve středu 23. října 2013 do 16.00 hodin,

- písemným podáním, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 18. října 2013 do 

  16.00 hodin, příslušnému obecnímu úřadu. 

  Podání může být učiněno v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, 

  v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické 

  podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče.

  Žádost musí obsahovat:

  ● jméno a příjmení

  ● datum narození

  ● adresu místa trvalého pobytu

  ● způsob doručení voličského průkazu a adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 10. října 2013 voličský průkaz předá osobně nebo předá osobě, která prokáže plnou moc s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo zašle voliči.

 
11.9.2013 8:09:29 | přečteno 770x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load