ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Etický kodex zastupitele

Preambule

My, členové Zastupitelstva města Čelákovice, jsme si vědomi důvěry občanů v nás vložené, chápeme výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňujeme následujícími společnými ustanoveními:

Čl. 1 
Základní ustanovení

1. Člen Zastupitelstva (dále jen „zastupitel“) vykonává svůj mandát ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu.

2. Zastupitel se zavazuje pečovat co nejlépe o svěřený majetek města Čelákovice s péčí dobrého hospodáře.

Čl. 2 
Obecné zásady

1. Při plnění svých funkcí zastupitel vždy slouží veřejnému zájmu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu a města Čelákovice.

2. Zastupitel se za výkon svého mandátu zodpovídá všem občanům Čelákovic.

3. Zastupitel činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, to jest na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně k újmě, ale ani ku prospěchu jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob, ale naopak prosazuje vždy práva a oprávněné zájmy občanů města.

4. Zastupitel se účastní každého zasedání zastupitelstva a orgánů, jejichž je členem, s výjimkou omluvené nepřítomnosti.

Čl. 3 
Poskytování informací

1. Zastupitel poskytne veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho funkce s výjimkou těch, jejichž utajení a povinnost mlčenlivosti stanoví zákon.

2. Zastupitel neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ani ostatní zastupitele a zaměstnance úřadu.

Čl. 4 
Střet zájmů

1. Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

2. Zastupitel nevyužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem, definovaný v čl. 4 bodě 1. Povinností zastupitele je vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat. Zastupitel jde v boji proti korupci příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s postavením zastupitele nabízeny.

Čl. 5 
Ohlášení zájmů

1. V případě, že má zastupitel soukromý zájem, definovaný v čl. 4 bodě 1, ve věcech, které jsou projednávány orgány města, oznámí tuto skutečnost členům zastupitelstva před projednáváním a hlasováním o této věci. Zastupitel by se měl zdržet hlasování v těchto věcech.

Čl. 6
Dary a výhody

1. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

2. Zastupitel nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

3. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje.

Čl. 7
Kontrola

1. Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu prověří zastupitelstvo na podnět zastupitele nebo občana. Výsledné zjištění projedná zastupitelstvo na svém zasedání. Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Kodexu může být zastupiteli doporučena jeho rezignace na mandát zastupitele.

Čl. 10
Závěrečné ustanovení

1. Zastupitel se ztotožňuje s principy Kodexu a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními.

Účinnost

Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem schválení na zasedání Zastupitelstva města Čelákovic dne 20. ledna 2011.

7.6.2013 16:48:57 | přečteno 3543x | tana
 
Město Čelákovice
load