ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 17/2017 konaném dne 25. ledna

chanos

V letošním roce poprvé zasedali čelákovičtí zastupitelé ve středu 25. ledna. Prvním projednávaným bodem bylo řešení mimořádné situace v objektu J. A. Komenského 414 ze dne 12. ledna. Mezi další důležité body, které byly projednány, lze zařadit výkup pozemků pod budoucím obchvatem města a schválení podání žádosti o dotaci na dostavbu základní školy v Kostelní ulici. Představen byl rovněž záměr výstavby Domova seniorů v lokalitě U Kovárny. 

Výstupem diskuse o řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu J. A. Komenského 414, Čelákovice, ze dne 12. ledna, bylo zřízení pracovní skupiny s počtem dvanácti členů. Jejími členy jsou tři zástupci města Čelákovic, tři zástupci Městského úřadu Čelákovice, tři zástupci rodičů žáků Gymnázia Čelákovice a tři zástupci pedagogického sboru školy.Zastupitelé města dále vzali na vědomí informace o postupu ve věci řešení mimořádné události a vyslovili souhlas s použitím čl. 8 Rozpočtových pravidel města Čelákovic, který umožní operativní financování oprav prováděných v objektu a s použitím čl. 6 odst. 3.1 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Čelákovic, který zrychluje zadání oprav vedoucích k odstranění následků havárie v objektu J. A. Komenského 414 v Čelákovicích.

Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo změnu č. 1 rozpočtu města pro rok 2017. Na bankovních účtech města činily zůstatky krátkodobých finančních prostředků k 31. prosinci 2016 celkem 134,3 mil. Kč. Do výdajů byly nově zahrnuty prostředky na vybudování parkoviště v ulici Na Švihově a smluvní příspěvek města Správě železniční dopravní cesty, s. o., na realizaci podchodu z ostrovního nástupiště do ulice Kozovazské k areálu společnosti FV - Plast, a. s. Na zateplení sportovní haly Vikomt bylo vyčleněno 7,5 mil. Kč. Zvýšen byl rovněž příspěvek Základní umělecké škole Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, v souvislosti s akcemi připomínajícími 70. výročí znovuotevření školy.

Zastupitelé schválili rovněž další kupní smlouvy na koupi pozemků pod budoucím obchvatem, což je plánovaná investiční akce Středočeského kraje. Plánované trasy se dotýká celkem 73 pozemků. Město Čelákovice postupně vykupuje pozemky pod budoucí komunikací II/245.Stavbu silničního obchvatu má město Čelákovice zakotvenu ve svém územním plánu již od prvorepublikových dob a první studie obchvatu vznikla na počátku 40. let minulého století. Výstavbou obchvatu dojde jednak k odklonění tranzitní dopravy mimo centrum města a jednak bude umožněn rozvoj lokality Krátká Linva.

V souvislosti s demografickým vývojem musí město Čelákovice zvýšit kapacitu objektů základní školy v Kostelní ulici – Kamenky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dotační program k navýšení kapacit základních škol v obcích nacházejících se v tzv. prstenci kolem Prahy a v okrajových částech hlavního města Prahy. Dotační program je zaměřen na deset projektů, přičemž jednou z podpořených obcí je i město Čelákovice. Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o finanční podporu a spolufinancování projektu „Dostavba Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace“ v rámci dotačního programu MŠMT s minimální finanční spoluúčastí města Čelákovic ve výši 30 % nákladů.

Demografický vývoj se netýká jen mladé generace, ale i seniorů. Město Čelákovice má záměr postavit polyfunkční budovu v lokalitě U Kovárny sloužící seniorům všech věkových kategorií od osob samostatných až po hospicovou službu, včetně lékařských služeb, zázemí pečovatelské služby či kulturního vyžití. Zastupitelé schválili záměr výstavby Domova seniorů, který by měl mít kapacitu pro zhruba 100 klientů. Prvotní odhadované náklady činí téměř 170 mil. Kč.

30.1.2017 7:06:59 | přečteno 364x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load