Jednací řád města Čelákovic

Zastupitelstvo města Čelákovic (dále jen „Zastupitelstvo“) se usneslo na základě § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na tomto jednacím řádu:

I.
Úvodní ustanovení

Jednací řád Zastupitelstva upravuje zásady a způsob přípravy zasedání Zastupitelstva, jeho svolání, zasedání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky související s jeho působností.

II.
Pravomoc Zastupitelstva

Pravomoc Zastupitelstva je dána § 84 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „Zákon“).

III.
Svolání zasedání Zastupitelstva

1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání Zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta.
2. Starosta je povinen svolat zasedání Zastupitelstva nejpozději do 21 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje.


IV.
Příprava zasedání Zastupitelstva

1. Přípravu zasedání Zastupitelstva organizuje starosta, přitom stanoví zejména:
a) dobu, místo a program zasedání;
b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů;
c) způsob případného projednání materiálů a návrhů.
2. Materiály pro zasedání Zastupitelstva obsahují zpravidla:
a) název a číslo materiálu, datum jeho zpracování, jméno a podpis zpracovatele a předkladatele;
b) důvodovou zprávu, doporučení zpracovatele, vztah k rozpočtu, související usnesení;
c) návrh usnesení;
d) seznam příloh;
e) jméno a podpis osoby zodpovědné za věcnou a obsahovou správnost materiálu.
3. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby obsahovaly návrh konkrétního řešení, případně variantní návrhy. Materiály mohou mít rovněž elektronickou podobu.
4. Přípravu, organizační a technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva zajišťuje odbor organizační Městského úřadu Čelákovice.
5. Starosta může podle povahy věci pro vypracování potřebných podkladů zřídit pracovní skupiny.
6. Iniciativní návrhy Rady města, výborů nebo členů Zastupitelstva se předkládají podle obsahu buď ústně na zasedání Zastupitelstva, nebo písemně.
7. Písemné materiály určené pro zasedání Zastupitelstva včetně písemných materiálů výborů Zastupitelstva jsou jeho členům předávány alespoň 7 dnů přede dnem jeho zasedání. Vyžaduje-li to naléhavost problematiky, může být tato lhůta úměrně zkrácena.
8. Zastupitelstvo projedná žádost občanů podle § 16 odst. 2 písm. f) nebo podání podle písm. g) Zákona o obcích, na svém nejbližším zasedání, nejpozději do 90 dnů ode dne jejich doručení.
9. O místě, době a navrženém programu zasedání Zastupitelstva informuje starosta členy Zastupitelstva a občany města nejpozději 7 dnů před zasedáním Zastupitelstva, a to na úřední desce Městského úřadu Čelákovice, na plakátovacích plochách a na internetových stránkách města.

V. 
Účast členů Zastupitelstva na zasedání

1. Členové Zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého zasedání, jinak jsou povinni písemně se omluvit starostovi s  uvedením důvodu. Předčasný odchod ze zasedání jsou povinni oznámit předsedajícímu.
2. Podle § 83 odst. 2 Zákona člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v Zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání Zastupitelstva, které má danou záležitost projednávat. Podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, je člen Zastupitelstva při jednání Zastupitelstva, na kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, povinen oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma nebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Toto oznámení o osobním zájmu podává člen Zastupitelstva v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než Zastupitelstvo přistoupí k hlasování.
3. Účast na zasedání Zastupitelstva stvrzují členové vlastnoručním podpisem do listiny přítomných.
4. Zasedání Zastupitelstva se účastní tajemník Městského úřadu Čelákovice, a to s hlasem poradním.
5. Zasedání Zastupitelstva se dále účastní z organizačních důvodů nebo k zajištění vyhotovení usnesení právník Městského úřadu Čelákovice a dále zpravidla vedoucí odborů Městského úřadu Čelákovice, jejichž odbory jsou zpracovatelem podkladového materiálu.

VI.
Průběh zasedání Zastupitelstva

1. Zasedání Zastupitelstva řídí předsedající. Předsedajícím je starosta a v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo pověřený člen Zastupitelstva.
2. Předsedající zabezpečuje hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li v době ohlášeného zahájení zasedání Zastupitelstva přítomna nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva, vyčká předsedající maximálně 30 minut, a poté zasedání ukončí a svolá do 15 dnů náhradní zasedání Zastupitelstva. Rovněž zasedání ukončí, klesne-li počet členů Zastupitelstva v průběhu zasedání pod nadpoloviční většinu a svolá do 15 dnů náhradní zasedání Zastupitelstva k témuž nebo zbývajícímu programu, který může být rozšířen o další aktuální záležitosti.
3. V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že zasedání Zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program zasedání, dá zvolit návrhovou komisi a pověří dva členy Zastupitelstva ověřením zápisu z tohoto zasedání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání.
4. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich Zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.
5. Zápisy ze všech zasedání jsou členům Zastupitelstva spolu s usnesením zasílány. Usnesení je rovněž zasíláno členům kontrolního výboru Zastupitelstva v písemné nebo elektronické podobě. Na zasedání Zastupitelstva je pořizován zvukový záznam zasedání pro potřeby Městského úřadu Čelákovice a je členům Zastupitelstva k dispozici u Městského úřadu Čelákovice po dané volební období. Kontrola plnění usnesení se provádí na následujícím zasedání Zastupitelstva písemnou formou.
6. Předkladatel materiálu přednese úvodní slovo a dále má právo v závěru rozpravy vystoupit a odpovědět na uplatněné připomínky v závěrečném slově před hlasováním o návrhu usnesení. Předsedající je oprávněn udělit předkladateli slovo i mimo pořadí diskutujících, a to za účelem reakce na otázky a podněty vznesené v průběhu rozpravy.
7. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu, kdo namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů a věcnou poznámku. Za věcnou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání bodu programu.
8. Předsedající po skončení diskuse zastupitelů k dané problematice udělí k projednávaným věcem slovo rovněž ostatním přítomným. Ti mohou po udělení slova hovořit k projednávané věci, a to nejvýše 5 minut, na vyzvání předsedajícího diskusi ukončí. Dále má právo vyjádřit své stanovisko k projednávané věci čestný občan města. Slovo musí být uděleno rovněž členovi vlády nebo jím určenému zástupci, senátorovi, poslanci, nebo zástupci orgánů kraje, pokud o to požádají.
9. Předloží-li starosta Zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení Rady města Čelákovic v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost, je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Kterýkoliv člen Zastupitelstva je oprávněn přednést k věci své stanovisko. Zastupitelstvo rozhoduje hlasováním.
10. Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům programu. Rovněž tak rozhoduje o zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání na program zasedání.
11. Ke slovu se mohou členové Zastupitelstva nebo další osoby podle čl. VI., odst. 8 Jednacího řádu Zastupitelstva přihlásit jenom do té doby, pokud předsedající neudělí závěrečné slovo nebo pokud nebyla ukončena rozprava.
12. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
13. Jedna a táž osoba nemůže k projednávanému bodu hovořit více než dvakrát. V případě potřeby může Zastupitelstvo povolit další vystoupení. Doba diskusního vystoupení u předkladatele návrhu nepřesahuje zpravidla 10 minut a u diskutujícího 2 minuty. Předsedající má právo přerušit diskutujícího v jeho vystoupení, a to v případě, kdy diskuse není vedena k projednávané věci nebo se jí dotýká jen okrajově, nebo je-li zjevně v rozporu s právním předpisem, anebo je-li příliš rozvláčná, popisná, bez konkrétních údajů, návrhů, závěrů a podobně. V případě, že je pro uvedené důvody diskuse přerušena, dává předsedající hlasovat o tom, zda bude diskutujícímu umožněno dále v diskusi pokračovat. Pokud Zastupitelstvo odsouhlasí, že se diskutujícímu umožňuje pokračovat, diskuse pokračuje. V opačném případě se diskuse nepřipustí. Tím však není diskutujícímu odepřeno právo na podání písemného diskusního příspěvku v téže věci, ve které byl v diskusi přerušen. Doba pro vyjádření technické poznámky se omezuje maximálně na 2 minuty.
14. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen Zastupitelstva, o jeho  návrhu se hlasuje bez rozpravy. Je-li tento návrh Zastupitelstvem schválen, udělí předsedající slovo ještě těm členům Zastupitelstva, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášeni do rozpravy.

VII.
Příprava usnesení Zastupitelstva

1. Návrh usnesení předkládaný Zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů Zastupitelstva.
2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům zasedání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a Zastupitelstvu předkládá návrhová komise, zvolená Zastupitelstvem pro každé zasedání Zastupitelstva.
3. Usnesením Zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, místostarostovi, Radě města Čelákovic, výborům Zastupitelstva, tajemníkovi Městského úřadu Čelákovice a členům Zastupitelstva.


VIII. 
Hlasování

1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. Nehlásí-li se nikdo o slovo ke zprávě, anebo byla-li rozprava ukončena, vyzve předsedající členy Zastupitelstva, aby o návrhu hlasovali.
3. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání Zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající. Schválené body usnesení se stávají schválením součástí závěrečného usnesení.
4. Byly-li uplatněny pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách  a poté o ostatních částech návrhu. Není-li přijat žádný protinávrh nebo pozměňovací návrh, hlasuje se o předloženém návrhu usnesení.
5. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje Zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
6. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se Zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve volební strany v Zastupitelstvu, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání Zastupitelstva přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání Zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
7. Nepřijme-li Zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z  předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
8. Hlasuje se veřejně zdvižením ruky, navrhne-li jeden ze členů Zastupitelstva hlasování tajné, rozhodne o způsobu hlasování Zastupitelstvo.
9. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva.
10. Usnesení Zastupitelstva ověřuje Zastupitelstvem určená návrhová komise v počtu 3 členů. Usnesení a zápis ze zasedání Zastupitelstva podepisuje starosta nebo místostarosta a určení  ověřovatelé.  Stejné osoby podepisují a tím stvrzují i obsah usnesení, upravený ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, který je určen ke zveřejnění.  Schválené právní předpisy obce podepisuje starosta spolu s místostarostou.
11. Zveřejnění upraveného usnesení a zápisu Zastupitelstva se  provádí  na  informační  desce Městského úřadu Čelákovice a na internetových stránkách města do 3 pracovních dnů po ověření ověřovateli.

IX.
Dotazy členů Zastupitelstva 

1. Členové Zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na Radu města Čelákovic, její jednotlivé členy, na výbory Zastupitelstva a vedoucí organizačních složek obce, statutární orgány příspěvkových organizací, které město zřídilo, nebo zástupce v orgánech právnických osob, které obec založila, a tajemníka Městského úřadu Čelákovice, a požadovat od nich vysvětlení, požadovat od zaměstnanců Městského úřadu Čelákovice informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce, pokud jejich poskytnutí nebrání jiný zákon. Obsah dotazů se může týkat kterékoliv záležitosti spadající do samostatné působnosti města.
2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný ihned, není-li to možné, zodpoví je písemně, nejdéle do 30 dnů. Ve stejné lhůtě je povinen reagovat na dotazy, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření.

X.
Dotazy občanů

1. Dotazy občanů začínají vždy 60 minut před zahájením zasedání Zastupitelstva s tím, že jejich délka je 45 minut. Dotazování občanů končí po uplynutí doby 45 minut bez ohledu na počet přihlášených dotazujících.
2. Dotazy občanů jsou vždy avizovány v předstihu, v rámci zveřejněné pozvánky na zasedání Zastupitelstva.
3. Dotazy občanů nevylučují vystoupení občanů k jednotlivým projednávaným bodům v rámci zasedání Zastupitelstva.
4. Dotazování občanů se účastní všichni členové Rady města Čelákovic.
5. Doba přednesu dotazu je omezena na 2 minuty. Každý občan má právo podat 2 dotazy.
6. K přednesu dotazu je nutno se přihlásit zdvižením ruky. O pořadí přednesu dotazu rozhoduje předsedající.

XI.
Péče o nerušený průběh zasedání Zastupitelstva

1. Nikdo nesmí rušit při projevu řečníka, kterému bylo uděleno slovo. Zasedání Zastupitelstva nesmí být rušeno používáním mobilních telefonů.
2. Pořádkové pravomoci předsedajícího podléhají všichni účastníci zasedání Zastupitelstva včetně  veřejnosti. Chovají-li se tyto osoby nepřístojně, může předsedající zasedání přerušit a rušitele pořádku vykázat ze zasedací místnosti.

XII.
Ukončení a přerušení zasedání Zastupitelstva

1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program zasedání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů Zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti, znemožňující  nerušené zasedání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.
2. Předsedající může navrhnout přerušit zasedání a stanovit jeho pokračování na jinou hodinu téhož dne nebo na příští den.

XIII.
Pracovní výbory 

1. Pro přípravu náročných materiálů a expertiz může Zastupitelstvo zřídit pracovní výbory.
2. Do těchto pracovních výborů Zastupitelstvo volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
3. Funkce pracovních výborů končí splněním úkolu.

XIV. 
Organizačně-technické záležitosti zasedání Zastupitelstva

1. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá Městský úřad Čelákovice. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2. Schválený zápis je listinou, která dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.
3. V zápisu se uvádí:
- den a místo zasedání;
- hodina zahájení a ukončení, příp. přerušení;
- jméno a funkce předsedajícího;
- počet přítomných, omluvených a neomluvených členů Zastupitelstva;
- jména ověřovatelů zápisu;
- jména členů návrhové komise;
- schválený program zasedání;
- jména účastníků, kteří vystoupili v diskusi k jednotlivým bodům programu se stručným obsahem jejich vystoupení;
- projednávaná usnesení s uvedením navrhovaných změn, protinávrhů a výsledků hlasování (hlasování se uvádí jmenovitě, v pořadí pro, proti, zdržel se);
- přijatá usnesení (schválené usnesení je vypracováno jako samostatný dokument);
- dotazy členů Zastupitelstva.
4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání Zastupitelstva a podepisuje jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na Městském úřadu Čelákovice k nahlédnutí a je zasílán všem členům Zastupitelstva. Při zasedání Zastupitelstva musí být vždy zápis z předchozího zasedání k dispozici.
5. O námitkách člena Zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání Zastupitelstva.

XV. 
Závěrečná ustanovení

1. Případné změny a doplňky Jednacího řádu schvaluje Zastupitelstvo.
2. Tento Jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic nabývá účinnosti dnem 20. 10. 2022.
3. Zrušuje se Jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic I/7/2018.
4. Jednací řád byl schválen usnesením Zastupitelstva města číslo 1/2022/18 ze dne 19. 10. 2022.

V Čelákovicích dne 19. 10. 2022


Za Zastupitelstvo města Čelákovic


Ing. Josef Pátek
starosta

Ing. Petr Studnička, PhD.
místostarosta 


Vytvořeno 7.6.2013 16:48:12 - aktualizováno 20.10.2022 8:22:58 | přečteno 3008x | Bc. Martin Chramosta
load