ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby
do Zastupitelstva města Čelákovic, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, o počtu
a sídle volebních okrsků.


Počet okrsků:  11

Sídlo volebního okrsku č. 1:
Mateřská škola Čelákovice, p. o., 250 88 Čelákovice, Přístavní 333/18.

Sídlo volebního okrsku č. 2:
Technické služby Čelákovice, p. o., 250 88 Čelákovice, Čelakovského 1429/4.

Sídlo volebního okrsku č. 3:
Kulturní dům Čelákovice, p. o., 250 88 Čelákovice, sady 17. listopadu 1380/6.

Sídlo volebního okrsku č. 4:
Základní škola Čelákovice, p. o., 250 88 Čelákovice, Kostelní 457.

Sídlo volebního okrsku č. 5:
Hasičská zbrojnice, 250 88 Čelákovice, Prokopa Holého 1664.

Sídlo volebního okrsku č. 6:
Základní škola Čelákovice, p. o., 250 88 Čelákovice, J. A. Komenského 414/7.

Sídlo volebního okrsku č. 7:
Mateřská škola Čelákovice, p. o., 250 88 Čelákovice, Rumunská 1477/39.

Sídlo volebního okrsku č. 8:
Městská knihovna Čelákovice, p. o. - pobočka V Prokopě, 250 88 Čelákovice, 
V Prokopě 1349/89.

Sídlo volebního okrsku č. 9:
Sportovní klubovna Záluží, 250 88 Čelákovice-Záluží, První 115.

Sídlo volebního okrsku č. 10:
Městská knihovna Čelákovice, p. o. - pobočka Sedlčánky, 250 88 Čelákovice-Sedlčánky, Zábranská 133.

Sídlo volebního okrsku č. 11:
Základní škola Čelákovice, p. o., 250 88 Čelákovice, J. A. Komenského 414/7.


                                                                                                                         
Ing. Josef Pátek
starosta města Čelákovic

------
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (do 24. srpna 2022) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.

Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce (§ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) osobně (sepíše se úřední záznam nebo se potvrdí převzetí) nebo v listinné podobě nebo v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem). 
Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. 

Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.

ikona souboruInformace o počtu a sídle volebních okrsků

4.8.2022 14:26:04 | přečteno 235x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load